Show All PDF Close modal

พอใจเท่าที่มี...ยินดีเท่าที่ได้

ชื่อ อาจารย์อรนิตย์ จันทะเสน
ตำแหน่ง อาจารย์ คณะกรรมการสนับสนุนวิชาการ
อีเมล Oranit.jan@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 110

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2566
  ภาคการศึกษา 1

   ล. 1005 นวัตกรรมทางการพยาบาล

   พย. 1426 การรักษาพยาบาลขั้นต้น

 • ปีการศึกษา  2565
  ภาคการศึกษา 1

   ล. 1005 นวัตกรรมทางการพยาบาล

   พย. 1426 การรักษาพยาบาลขั้นต้น

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1427 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น

 • ภาคการศึกษา 3

   พย. 1320 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1

 • ปีการศึกษา  2564
  ภาคการศึกษา 1

   ล. 1005 นวัตกรรมทางการพยาบาล

   พย. 1426 การรักษาพยาบาลขั้นต้น

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1427 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น

 • ภาคการศึกษา 3

   พย. 1320 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1