Show All PDF Close modal

พอใจเท่าที่มี...ยินดีเท่าที่ได้

ชื่อ อาจารย์อรนิตย์ จันทะเสน
ตำแหน่ง หัวหน้า งานทะเบียนและประมวลผล
อีเมล Oranit.jan@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 110

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2559

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2554ผลงานวิจัย


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  สิงหาคม


       โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (นครเทียนเกมส์)


       กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น

ความเชี่ยวชาญ


 •    การพยาบาลอนามัยชุมชน

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
  งานฝึกอบรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2566
  ภาคการศึกษา 1

   ล. 1005 นวัตกรรมทางการพยาบาล

   พย. 1426 การรักษาพยาบาลขั้นต้น

 • ปีการศึกษา  2565
  ภาคการศึกษา 1

   ล. 1005 นวัตกรรมทางการพยาบาล

   พย. 1426 การรักษาพยาบาลขั้นต้น

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1427 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น

 • ภาคการศึกษา 3

   พย. 1320 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1

 • ปีการศึกษา  2564
  ภาคการศึกษา 1

   ล. 1005 นวัตกรรมทางการพยาบาล

   พย. 1426 การรักษาพยาบาลขั้นต้น

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1427 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น

 • ภาคการศึกษา 3

   พย. 1320 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1