Show All PDF Close modal

พอใจเท่าที่มี...ยินดีเท่าที่ได้

ชื่อ อาจารย์อรนิตย์ จันทะเสน
ตำแหน่ง อาจารย์ คณะกรรมการสนับสนุนวิชาการ
อีเมล Oranit.jan@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 110

ความเชี่ยวชาญ


  •    การพยาบาลอนามัยชุมชน