Show All PDF Close modal

ความอดทนถึงแม้จะขมขื่น แต่ผลของมันหวานชื่นเสมอ

ชื่อ อาจารย์ฉัตรสุดา กานกายันต์
ตำแหน่ง อาจารย์ งานศูนย์ความเป็นเลิศ
อีเมล aomamz_n@hotmail.com ,aommy.nurse@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 112

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้สูงอายุ

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2563

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2554