Show All PDF Close modal

ความอดทนถึงแม้จะขมขื่น แต่ผลของมันหวานชื่นเสมอ

ชื่อ อาจารย์ฉัตรสุดา กานกายันต์
ตำแหน่ง อาจารย์ งานศูนย์ความเป็นเลิศ
อีเมล aomamz_n@hotmail.com ,aommy.nurse@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 112

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้สูงอายุ

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2563

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2554ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  สิงหาคม


       โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (นครเทียนเกมส์)


       กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น

ความเชี่ยวชาญ


 •    การพยาบาลผู้สูงอายุ

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2565
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2

 • ปีการศึกษา  2564
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1207 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

 • ภาคการศึกษา 3

   พย. 1207 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

   พย. 1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ