Show All PDF Close modal

ขยัน อดทน และมีพลังบุญมาช่วย

ชื่อ ดร.พรทิพย์ แก้วสิงห์
ตำแหน่ง อาจารย์ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
อีเมล taro.12345@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 108

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) พยาบาลศาสตร์

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2564

  ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การบริหารการพยาบาล

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2544

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2536