Show All PDF Close modal

ขยัน อดทน และมีพลังบุญมาช่วย

ชื่อ ดร.พรทิพย์ แก้วสิงห์
ตำแหน่ง อาจารย์ งานบริการวิชาการ
อีเมล taro.12345@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 108

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) พยาบาลศาสตร์

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2564

  ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การบริหารการพยาบาล

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2544

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2536ผลงานวิจัย


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2022

  13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  เป็นวิทยากร

  6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  เป็นวิทยากร

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2563

  กิจกรรมที่ 2 การพยาบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพนำพาสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน


       บูรณาการ พย.1208 รายวิชา พย.๑๒๐๘ การพยาบาลผู้สูงอายุ

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2561

   สิงหาคม


        โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล

  •   ปีงบประมาณ 2560

   ตุลาคม


        โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (นครเทียนเกมส์)


        กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การบริหารการพยาบาล และการพยาบาลผู้ใหญ่