Show All PDF Close modal

ขยัน อดทน และมีพลังบุญมาช่วย

ชื่อ ดร.พรทิพย์ แก้วสิงห์
ตำแหน่ง อาจารย์ งานบริการวิชาการ
อีเมล taro.12345@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 108

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2022

  13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  เป็นวิทยากร

  6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  เป็นวิทยากร

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2563

  กิจกรรมที่ 2 การพยาบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพนำพาสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน


       บูรณาการ พย.1208 รายวิชา พย.๑๒๐๘ การพยาบาลผู้สูงอายุ