Show All PDF Close modal

Everything for my daughter

ชื่อ อาจารย์โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์
ตำแหน่ง หัวหน้า สาขาวิชาการพยาบาล จิตเวช
อีเมล proithip_nurse@live.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045255462 ต่อ 110

ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน


    พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน) หัวหน้าภาควิชา
    กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์