Show All PDF Close modal

Everything for my daughter

ชื่อ อาจารย์โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์
ตำแหน่ง หัวหน้า สาขาวิชาการพยาบาล จิตเวช
อีเมล proithip_nurse@live.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045255462 ต่อ 110

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลศึกษา

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2542

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2538ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  สิงหาคม


       โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (นครเทียนเกมส์)


       กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น

ความเชี่ยวชาญ


 •    การจัดการเรียนการสอน

     วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆเช่นCritical thinking

     การพยาบาล

     การพยาบาลจิตเวช

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน) หัวหน้าภาควิชา
  กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1204 การสื่อสาร การสอน และการให้การปรึกษาทางสุขภาพ

   พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 2

   พย. 1315 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

   พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช