Show All PDF Close modal

Everything for my daughter

ชื่อ อาจารย์โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์
ตำแหน่ง หัวหน้า สาขาวิชาการพยาบาล จิตเวช
อีเมล proithip_nurse@live.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045255462 ต่อ 110

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1204 การสื่อสาร การสอน และการให้การปรึกษาทางสุขภาพ

   พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 2

   พย. 1315 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

   พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช