Show All PDF Close modal

Everything for my daughter

ชื่อ อาจารย์โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์
ตำแหน่ง หัวหน้า สาขาวิชาการพยาบาล จิตเวช
อีเมล proithip_nurse@live.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045255462 ต่อ 110

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลศึกษา

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2542

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2538