ตำรา/หนังสือ

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ และเกษร สุวิทยะศิริ. (2560). การพยาบาลระยะคลอด.  (ISBN:978-616-11-3489-1, 2560). vol 1.
2 รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ และปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์. (2559). ทารกแรกเกิด: การประเมินภาวะสุขภาพการส่งเสริมและการป้องกันปัญหาสุขภาพ.  (ISBN:, 2559). ครั้งที่ 1.
3 ปภาวดี ทวีสุข. (2556). การพยาบาล สตรีตั้งครรภ์.  (ISBN:-, 2556). ครั้งที่ 1.
4 อภิญญา เพียรพิจารณ์. (2556). คู่มือปฎิบัติการพยาบาล เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1).  (ISBN:-, 2556). ครั้งที่ 4.
5 งามนิตย์ รัตนานุกูล. (2555). การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก.  (ISBN:-, 2555). vol 0.
6 ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์. (2555). คู่มือการปฎิบัติการพยาบาล เล่ม 2.  (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 1.
7 อภิญญา เพียรพิจารณ์. (2555). คุ่มือการปฎิบัติการพยาบาล เล่ม 2.  (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 4.
8 ยุพยงค์ ทังสุบุตร. (2554). หลักและเทคนิค: ปฎิบัติการทางการพยาบาลเด็ก.  (ISBN:-, 2554). ครั้งที่ 3.
ค้นหา ตำรา/หนังสือ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.