บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน
1 Nurse's role and ethical issues related to cancer care in children,   Wannasuntad, S., วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2556). 158-168.
2 Disease Surveillance System in Tourism Spot: A Chonburi Case,   Tirapaiwong, Y., Anchaleeporn Amatayakut (SRRT: Clipping the Wings of Emerging Diseases in Thailand, 2556). 26-33.
3 Role of Medical School in Disease Control: A Case of Siriraj Hospital's Faculty of Medicine,   Wisawatapnimit, P., Orarat Wangpradit (SRRT: Clipping the Wings of Emerging Diseases in Thailand, 2556). 106-114.
4 Village Health Volunteers and Self-Reliance of Community in Disease Prevention & Control: Ban Pa Subdistricet Scenario,   Wannasuntad, S., Anchaleeporn Amatayakul (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2556). 86-96.
5 The Challenges of Promotion in Pattaya,   Tirapaiwong, Y., Achara Suksamran (The companion book for field trips, 2556). 85-94.
6 Cultivating Green Hotel concept,   Wisawatapnimit, P., Pratsani Smith (The companion book for field trips, 2556). 95-106.
7 Phramahathai Foundation: A Brighter Future for People with Disabilities,   Wisawatapnimit, P. (The companion book for field trips, 2556). 107-112.
8 Improving Occupational Health at Maptapud Hospital,   Wannasuntad, S., Orarat Wangpradit (The companion book for field trips, 2556). 123-136.
9 Pain Management : Cultural Diversity,   Tirapaiwong, Y., นุสรา ประเสริฐศรี (วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 2556). 2-10.
10 บทบาทพยาบาลกับการดูแลข้ามวัฒนธรรม,   สุนทรีภรณ์ ทองไสย (วารสารกองการพยาบาล , 2556). 72-78.
11 HOW TO WRITE TEACHING PLAN...IN TQF ERA,   Ekthamasuth, C. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 2557). 91-103.
12 Teaching Nursing Students to Develop Critical Thinking Skills,   Sirisupluxana, P. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 2556). 5-19.
13 Caring : Central Focus of Humanistic Care,   Kosolchuenvijit, J. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2556). 134-141.
14 Knowledge Management Develop Mission of Hiqher Education in Nursing Colleges Under Praboromarajchanok Institute the Ministry of Public Health,   Anonrath, K. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2556). 142-153.
15 The Knowledge Assets for Nursing Instruction,   Anonrath, K. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2556). 13-23.
16 ฺBREAST SCREENING SELF-EXAMINATION,   Chosivasakul, K. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2555). 80-87.
17 FAMILY MANAGEMENT STYLE FRAMEWORK: A CONCEPT TO HELP FAMILIES OF CHILDREN WITH CHRONIC CONDITIONS,   Tirapaiwong, Y. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2554). 74-81.
18 USING THE BUDDHIST CONCEPT OF THREEFOLD TRAINING; SILA, SAMADHI AND PANYA, TO APPLY FOR SELF-DEVELOPING TO BE THE HABITUALLY CARING NURSES,   Kosolchuenvijit, J. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2554). 50-57.
19 QUALITY OF LIFE IN HEAD AND NECK CANCER PATIENTS,   Wisawatapnimit, P. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2554). 48-56.
20 รูปแบบของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกับการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต,   สุนทรีภรณ์ ทองไสย (วารสารกองการพยาบาล , 2555). 94-100.
21 Changes in IT Systems in Response to Healthcare Strategic Demands: Lessons Learned from Siriraj Hospital,   Wisawatapnimit, P. (Never ending stories of the development of an effective His in Thailand, 2553). 74-82.
22 Thai Teachers and Sex Education,   Thammaraksa, P. (วารสารพยาบาลสาธารณสุข , 2554). 92-102.
23 Wat Pra Baht Nam Phu: The Buddhist temple that cares for full blown AIDS patients,   Sirisupluxana, P. (Thailand's Health Workforce Local initiatives to address workforce challenges, 2554). 56-64.
24 Phanomsarakarm Community Hospital: Pay for performance to increase job satisfaction,   Tirapaiwong, Y., ละเอียด แจ่มจันทร์, วนิดา ศรีวรกุล (Thailand's Health Workforce Local initiatives to address workforce challenges, 2554). 66-77.
25 Universal Health coverage for High-Cost, Complex Diseases: The Challenge of University Hospital and Excellence Centers,   Wisawatapnimit, P., Wannasuntad, S. (ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, 2555). 52-60.
26 Private health Sector: Involvement is Better Than Exclusion,   Tirapaiwong, Y., Laiad Jamjan (CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE, 2555). 62-70.
27 การประยุกต์ใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเชิงรุกในชุมชนกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างยั่งยืน,   สุนทรีภรณ์ ทองไสย (วารสารกองการพยาบาล , 2554). 78-84.
28 Social Services : The development of quality to create value,   Lattanand, K., เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ (วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 2556). 2-15.
29 Teenage Pregnancy...It is Our Responsibility,   Geounuppakul, M. (วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 2556). 33-46.
30 FACTORS RELATED TO MEDICATION ADHERENCE AMON PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2 AT DIABETIC CLINICS,   วันทนา มณีวงศ์กุล, พรรณวดี พุธวัฒนะ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2557). 80-90.
31 USES OF ONLINE SOCIAL MEDIA IN NURSING EDUCATION,   Yingrengreung, S., จันทิมา เขียวแก้ว (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2557). 219-234.
32 Nursing Role for Salivary Gland Carcinoma Prevention,   Jermworapipat, S. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2558). 1-12.
33 Pain and Pain Management of Mothers During the First Stage of Labor,   Techamuanwaiwit, S. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2558). 114-124.
34 Teaching Model To Enhance Creative Problem Solving,   Ekthamasuth, C., Thaweesook, P., Wadyim, N. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2559). 110-121.
35 Vertigo: Overlooked problem and nursing role for prevention,   Jermworapipat, S. (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 2559). 72-81.
36 Developing English Compentency in Nursing Students,   Kunlaka, S., ขวัญตา ภูริวิทยาธีระ (รามาธิบดีพยาบาลสาร , 2559). 123-133.
37 Extracurricular Activities To Promote Learning About Multicultural Care Among Nursing Students,   Sangpithak, W., Archapitak, A. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2559). 116-125.
38 Exemplary Teaching Strategies To Control Tobacco Consumption For Nursing Students,   Siriwatchaiporn, R., Silapatcharanun, S., นิภา ลิสุคนธ์ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2559). 126-133.
39 Self-Management In Older Adults With Metabolic Syndrome,   Tipkanjanaraykha, K. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2559). 122-130.
40 การประยุกต์การเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายทางการพยาบาล,   อรุณี เผื่อนด้วง, รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2558). 123-133.
41 จุดประกายเทคนิคการเขียนตำราสำหรับผู้เขียนมือใหม่,   อมรตา อาชาพิทักษ์, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, กุลธิดา พานิชกุล (วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี, 2558). 90-98.
42 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการประเมินและจัดการความปวดของผู้ป่วยเด็กเล็ก,   ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์, นุสรา ประเสริฐศรี (วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 2558). 1-13.
43 การดูแลแบบองค์รวมและการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: กรณีศึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่สถาบันบำราศนราดูร,   พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร, กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ (วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข , 2560). 402-413.
44 การสร้างความรู้ ผ่านทักษะการคิดแก้ปัญหา,   ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์, เกษร สุวิทยะศิริ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2560). 177-183.
45 การประเมินทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นอย่างไร,   วิดาพร ทับทิมศรี (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2560). 169-178.
46 กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา: การเปลี่ยนแปลงเจตคตินักศึกษาพยาบาล,   วรัญญา แสงพิทักษ์, อมรตา อาชาพิทักษ์ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2560). 159-168.
47 Teaching and Learning Management in Nursing Using Electronic Learning,   Wadyim, N., Wangchom, S., Mano, A. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2560). 146-157.
48 การส่งเสริมการตายดีด้วยการวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า,   กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา, สำลี สาลีกุล, นิภาพร อภิสิทธิวาสนา (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2560). 
49 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นไทย ผลกระทบและแนวทางแก้ไข,   ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์, วรางคณา อุดมทรัพย์ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 2560). 
50 The Roles of Husband in Taking Care of Wife during Labour,   Pumek, S., Vibulwong, P. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2560). 166-177.
51 อภิปัญญากับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา,   เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร, สุภาพร วรรณสันทัด, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ , ฐิติมา เดียววัฒนวิวัฒน์, ยศพล เหลืองโสมนภา (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 2560). 
52 สมรรถนะพยาบาลในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในยุคการเปลี่ยนแปลง,   อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, สุทธานันท์ กัลกะ (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2560). 19-28.
53 การเขียนแผนการสอนในยุค TQF,   ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2557). 91-103.
54 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการศึกษาทางการพยาบาล,   ศิริธร ยิ่งเรงเริง, จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2557). 219-235.
55 ENHANCING BREAST SELF-EXAMINATION SKILLS FOR THAI WOMEN,   Techamuanwaiwit, S. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2561). 157-168.
56 THE REVIEW OF ACTIVITIES ON SMOKING PREVENTION FOR ADOLESCENTS,   Suvamat, J., Thiammok, M. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2561). 141-149.
57 Social Media Use in Nursing Education,   Nithitantiwat, P., สุรีย์ จินเรือง, วิภาศิริ นราพงษ์ (วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี, 2560). 183-191.
58 Enhancing the ability to face obstacles of nursing students,   Anonrath, K. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2561). 141-143.
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.