บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 สุภาพร วรรณสันทัด และวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร. (2556). บทบาทพยาบาลกับประเด็นจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 29(1), 158-168. TCI
2 Tirapaiwong, Y. & Anchaleeporn Amatayakut. (2013). Disease Surveillance System in Tourism Spot: A Chonburi Case.  (SRRT: Clipping the Wings of Emerging Diseases in Thailand ). 1(1), 26-33. Other
3 Wisawatapnimit, P. & Orarat Wangpradit. (2013). Role of Medical School in Disease Control: A Case of Siriraj Hospital's Faculty of Medicine.  (SRRT: Clipping the Wings of Emerging Diseases in Thailand ). 1(1), 106-114. Other
4 Wannasuntad, S. & Anchaleeporn Amatayakul. (2013). Village Health Volunteers and Self-Reliance of Community in Disease Prevention & Control: Ban Pa Subdistricet Scenario.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 1(1), 86-96. TCI
5 Tirapaiwong, Y. & Achara Suksamran. (2013). The Challenges of Promotion in Pattaya.  (The companion book for field trips ). 10(10), 85-94. Other
6 Wisawatapnimit, P. & Pratsani Smith. (2013). Cultivating Green Hotel concept.  (The companion book for field trips ). 10(10), 95-106. Other
7 Wannasuntad, S. & Orarat Wangpradit. (2013). Improving Occupational Health at Maptapud Hospital.  (The companion book for field trips ). 1(1), 123-136. Other
8 ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ และนุสรา ประเสริฐศรี. (2556). การจัดการความปวด: ความหลากหลายวัฒนธรรม.  (วารสารการพยาบาลและการศึกษา  ). 6(2), 2-10. TCI
9 สุนทรีภรณ์ ทองไสย. (2556). บทบาทพยาบาลกับการดูแลข้ามวัฒนธรรม.  (วารสารกองการพยาบาล  ). 40(2), 72-78. TCI
10 ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์. (2557). เขียนแผนการสอนอย่างไร...ในยุค TQF.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ). 30(2), 91-103. TCI
11 พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์. (2556). การสอนนักศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีจารณญาณ.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ). 19(1), 5-19. TCI
12 จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร. (2556). การดูแลอย่างเอื้ออาทร : หัวใจสำคัญของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 29(2), 134-141. TCI
13 กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์. (2556). การจัดการความรู้กับการพัฒนาภารกิจอุดมศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 29(2), 142-153. TCI
14 กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์. (2556). ขุมความรู้ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 23(3), 13-23. TCI
15 กัลปังหา โชสิวสกุล. (2555). การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 28(2), 80-87. TCI
16 ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์. (2554). กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการของครอบครัว: แนวคิดในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้ป่วยเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 27(1), 74-81. TCI
17 จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร. (2554). ไตรสิกขา: หลักพุทธธรรมล้ำค่าในการฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อการเป็นพยาบาลที่เอื้ออาทร.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 27(2), 50-57. TCI
18 พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร. (2554). คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 27(3), 48-56. TCI
19 สุนทรีภรณ์ ทองไสย. (2555). รูปแบบของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกับการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต.  (วารสารกองการพยาบาล  ). 39(2), 94-100. TCI
20 Wisawatapnimit, P. (2010). Changes in IT Systems in Response to Healthcare Strategic Demands: Lessons Learned from Siriraj Hospital.  (Never ending stories of the development of an effective His in Thailand ). 0(0), 74-82. Other
21 พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา. (2554). ครูไทยกับการสอนเพศศึกษา.  (วารสารพยาบาลสาธารณสุข  ). 25(3), 92-102. TCI
22 Sirisupluxana, P. (2011). Wat Pra Baht Nam Phu: The Buddhist temple that cares for full blown AIDS patients.  (Thailand's Health Workforce Local initiatives to address workforce challenges ). 0(0), 56-64. Other
23 Tirapaiwong, Y., ละเอียด แจ่มจันทร์ & วนิดา ศรีวรกุล. (2011). Phanomsarakarm Community Hospital: Pay for performance to increase job satisfaction.  (Thailand's Health Workforce Local initiatives to address workforce challenges ). 0(0), 66-77. Other
24 Wisawatapnimit, P. & Wannasuntad, S. (2012). Universal Health coverage for High-Cost, Complex Diseases: The Challenge of University Hospital and Excellence Centers.  (ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH ). 0(0), 52-60. ISI
25 Tirapaiwong, Y. & Laiad Jamjan. (2012). Private health Sector: Involvement is Better Than Exclusion.  (CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE ). 0(0), 62-70. ISI
26 สุนทรีภรณ์ ทองไสย. (2554). การประยุกต์ใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเชิงรุกในชุมชนกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างยั่งยืน.  (วารสารกองการพยาบาล  ). 38(3), 78-84. TCI
27 กรกนก ลัธธนันท์ และเบญจวรรณ ทิมสุวรรณ. (2556). บริการวิชาการแก่สังคม : การพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างคุณค่า.  (วารสารการพยาบาลและการศึกษา  ). 6(3), 2-15. TCI
28 มาลี เกื้อนพกุล. (2556). การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น...ปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไข.  (วารสารการพยาบาลและการศึกษา  ). 6(0), 33-46. TCI
29 ศิริธร ยิ่งเรงเริง และจันทิมา เขียวแก้ว. (2557). การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการศึกษาทางการพยาบาล.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ). 34(4), 219-234. TCI
30 ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์. (2558). บทบาทพยาบาลกับการป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมน้ำลาย.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 25(2), 1-12. TCI
31 ศศิธร เตชะมวลไววิทย์. (2558). ความปวดและการจัดการความปวดของมารดาในระยะที่หนึ่งของการคลอด.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 31(1), 114-124. TCI
32 ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์, ปภาวดี ทวีสุข และนันธิดา วัดยิ้ม. (2559). รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 32(3), 110-121. TCI
33 ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์. (2559). พยาบาลกับปัญหาที่ถูกมองข้าม: อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน.  (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ). 10(2), 72-81. TCI
34 สุทธานันท์ กัลกะ และขวัญตา ภูริวิทยาธีระ. (2559). การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในนักศึกษาพยาบาล.  (รามาธิบดีพยาบาลสาร  ). 22(2), 123-133. TCI
35 วรัญญา แสงพิทักษ์ และอมรตา อาชาพิทักษ์. (2559). กิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 32(1), 116-125. TCI
36 รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร, สมฤดี ศิลาพัชรนันท์ และนิภา ลิสุคนธ์. (2559). กรณีตัวอย่างกลยุทธ์การสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 32(1), 126-133. TCI
37 กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา. (2559). การจัดการตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 32(3), 122-130. TCI
38 อรุณี เผื่อนด้วง และรัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร. (2558). การประยุกต์การเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายทางการพยาบาล.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 31(3), 123-133. TCI
39 อมรตา อาชาพิทักษ์, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ และกุลธิดา พานิชกุล. (2558). จุดประกายเทคนิคการเขียนตำราสำหรับผู้เขียนมือใหม่.  (วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี ). 26(1), 90-98. TCI
40 ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ และนุสรา ประเสริฐศรี. (2558). การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการประเมินและจัดการความปวดของผู้ป่วยเด็กเล็ก.  (วารสารการพยาบาลและการศึกษา  ). 8(3), 1-13. TCI
41 พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร และกมลรัตน์ เทอร์เนอร์. (2560). การดูแลแบบองค์รวมและการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: กรณีศึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่สถาบันบำราศนราดูร.  (วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  ). 11(3), 402-413. TCI
42 ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ และเกษร สุวิทยะศิริ. (2560). การสร้างความรู้ ผ่านทักษะการคิดแก้ปัญหา.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 33(1), 177-183. TCI
43 วิดาพร ทับทิมศรี. (2560). การประเมินทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นอย่างไร.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 33(2), 169-178. TCI
44 วรัญญา แสงพิทักษ์ และอมรตา อาชาพิทักษ์. (2560). กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา: การเปลี่ยนแปลงเจตคตินักศึกษาพยาบาล.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 33(2), 159-168. TCI
45 นันธิดา วัดยิ้ม, เสาวลักษณ์ นาคขำ และอภัสริน มะโน. (2560). การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลโดยการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 33(3), 146-157. TCI
46 กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา, สำลี สาลีกุล และนิภาพร อภิสิทธิวาสนา. (2560). การส่งเสริมการตายดีด้วยการวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 33(3),  TCI
47 ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์ และวรางคณา อุดมทรัพย์. (2560). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นไทย ผลกระทบและแนวทางแก้ไข.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ). 0(0),  TCI
48 สุภัสสรา ภูเมฆ และปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์. (2560). บทบาทสามีในการดูแลภรรยาในระยะคลอด.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 33(3), 166-177. TCI
49 เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร, สุภาพร วรรณสันทัด, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ , ฐิติมา เดียววัฒนวิวัฒน์ และยศพล เหลืองโสมนภา. (2560). อภิปัญญากับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา.  (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ). 11(1),  TCI
50 อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา และสุทธานันท์ กัลกะ. (2560). สมรรถนะพยาบาลในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในยุคการเปลี่ยนแปลง.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 27(3), 19-28. TCI
51 ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์. (2557). การเขียนแผนการสอนในยุค TQF.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 30(2), 91-103. TCI
52 ศิริธร ยิ่งเรงเริง, จันทิมา เขียวแก้ว และทัศนีย์ เกริกกุลธร. (2557). การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการศึกษาทางการพยาบาล.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ). 34(4), 219-235. TCI
53 ศศิธร เตชะมวลไววิทย์. (2561). การพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองสำหรับสตรีไทย.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 34(1), 157-168. TCI
54 THE REVIEW OF ACTIVITIES ON SMOKING PREVENTION & FOR ADOLESCENTS. (2561). THE REVIEW OF ACTIVITIES ON SMOKING PREVENTION FOR ADOLESCENTS.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 34(1), 141-149. TCI
55 ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์, สุรีย์ จินเรือง และวิภาศิริ นราพงษ์. (2560). การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการศึกษาพยาบาล.  (วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี ). 28(2), 183-191. TCI
56 กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์. (2561). การเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 34(2), 141-143. TCI
57 พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา, อาภาพร และเผ่าวัฒนา . (2561). การป้องกันพหุพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นไทยทำได้จริงหรือ?.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 34(2), 173-188. TCI
58 วรรณี ตปนียากร และกัลยารัตน์ อนนท์รัตน์. (2561). แนวทางในการพัฒนาการสอนการให้เหตุผลทางคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 34(3), 151-167. TCI
59 เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล และสำลี สาลีกุล. (2561). การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning: PBL) ในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1: การออกแบบการดูแลสุขภาพครอบครัว.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 34(3), 133-144. TCI
60 สุทธานันท์ กัลกะ และผกาสรณ์ อุไรวรรณ. (2556). การดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: การเรียนรู้ตามสภาพจริงในการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต.  (รามาธิบดีพยาบาลสาร  ). 19(2), 159-167. TCI
61 สุทธานันท์ กัลกะ. (2561). การช่วยเหลือเด็กออทิสติก: กรณีศึกษา.  (รามาธิบดีพยาบาลสาร  ). 24(3), 227-238. TCI
62 Wisawatapnimit, P. (2013). Phramahathai Foundation: A Brighter Future for People with Disabilities.  (The companion book for field trips ). 0(0), 107-112. Other
63 วันทนา มณีวงศ์กุล และพรรณวดี พุธวัฒนะ. (2557). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 30(2), 80-90. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.