บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน
1 Nurse's role and ethical issues related to cancer care in children,   Wannasuntad, S., วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2556). 158-168.
2 Disease Surveillance System in Tourism Spot: A Chonburi Case,   Tirapaiwong, Y., Anchaleeporn Amatayakut (SRRT: Clipping the Wings of Emerging Diseases in Thailand, 2556). 26-33.
3 Role of Medical School in Disease Control: A Case of Siriraj Hospital's Faculty of Medicine,   Wisawatapnimit, P., Orarat Wangpradit (SRRT: Clipping the Wings of Emerging Diseases in Thailand, 2556). 106-114.
4 Village Health Volunteers and Self-Reliance of Community in Disease Prevention & Control: Ban Pa Subdistricet Scenario,   Wannasuntad, S., Anchaleeporn Amatayakul (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2556). 86-96.
5 The Challenges of Promotion in Pattaya,   Tirapaiwong, Y., Achara Suksamran (The companion book for field trips, 2556). 85-94.
6 Cultivating Green Hotel concept,   Wisawatapnimit, P., Pratsani Smith (The companion book for field trips, 2556). 95-106.
7 Phramahathai Foundation: A Brighter Future for People with Disabilities,   Wisawatapnimit, P. (The companion book for field trips, 2556). 107-112.
8 Improving Occupational Health at Maptapud Hospital,   Wannasuntad, S., Orarat Wangpradit (The companion book for field trips, 2556). 123-136.
9 Pain Management : Cultural Diversity,   Tirapaiwong, Y., นุสรา ประเสริฐศรี (วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 2556). 2-10.
10 บทบาทพยาบาลกับการดูแลข้ามวัฒนธรรม,   สุนทรีภรณ์ ทองไสย (วารสารกองการพยาบาล , 2556). 72-78.
11 HOW TO WRITE TEACHING PLAN...IN TQF ERA,   Ekthamasuth, C. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 2557). 91-103.
12 Teaching Nursing Students to Develop Critical Thinking Skills,   Sirisupluxana, P. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 2556). 5-19.
13 Caring : Central Focus of Humanistic Care,   Kosolchuenvijit, J. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2556). 134-141.
14 Knowledge Management Develop Mission of Hiqher Education in Nursing Colleges Under Praboromarajchanok Institute the Ministry of Public Health,   Anonrath, K. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2556). 142-153.
15 The Knowledge Assets for Nursing Instruction,   Anonrath, K. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2556). 13-23.
16 ฺBREAST SCREENING SELF-EXAMINATION,   Chosivasakul, K. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2555). 80-87.
17 FAMILY MANAGEMENT STYLE FRAMEWORK: A CONCEPT TO HELP FAMILIES OF CHILDREN WITH CHRONIC CONDITIONS,   Tirapaiwong, Y. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2554). 74-81.
18 USING THE BUDDHIST CONCEPT OF THREEFOLD TRAINING; SILA, SAMADHI AND PANYA, TO APPLY FOR SELF-DEVELOPING TO BE THE HABITUALLY CARING NURSES,   Kosolchuenvijit, J. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2554). 50-57.
19 QUALITY OF LIFE IN HEAD AND NECK CANCER PATIENTS,   Wisawatapnimit, P. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2554). 48-56.
20 รูปแบบของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกับการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต,   สุนทรีภรณ์ ทองไสย (วารสารกองการพยาบาล , 2555). 94-100.
21 Changes in IT Systems in Response to Healthcare Strategic Demands: Lessons Learned from Siriraj Hospital,   Wisawatapnimit, P. (Never ending stories of the development of an effective His in Thailand, 2553). 74-82.
22 Thai Teachers and Sex Education,   Thammaraksa, P. (วารสารพยาบาลสาธารณสุข , 2554). 92-102.
23 Wat Pra Baht Nam Phu: The Buddhist temple that cares for full blown AIDS patients,   Sirisupluxana, P. (Thailand's Health Workforce Local initiatives to address workforce challenges, 2554). 56-64.
24 Phanomsarakarm Community Hospital: Pay for performance to increase job satisfaction,   Tirapaiwong, Y., ละเอียด แจ่มจันทร์, วนิดา ศรีวรกุล (Thailand's Health Workforce Local initiatives to address workforce challenges, 2554). 66-77.
25 Universal Health coverage for High-Cost, Complex Diseases: The Challenge of University Hospital and Excellence Centers,   Wisawatapnimit, P., Wannasuntad, S. (ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, 2555). 52-60.
26 Private health Sector: Involvement is Better Than Exclusion,   Tirapaiwong, Y., Laiad Jamjan (CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE, 2555). 62-70.
27 การประยุกต์ใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเชิงรุกในชุมชนกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างยั่งยืน,   สุนทรีภรณ์ ทองไสย (วารสารกองการพยาบาล , 2554). 78-84.
28 Social Services : The development of quality to create value,   Lattanand, K., เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ (วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 2556). 2-15.
29 Teenage Pregnancy...It is Our Responsibility,   Geounuppakul, M. (วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 2556). 33-46.
30 FACTORS RELATED TO MEDICATION ADHERENCE AMON PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2 AT DIABETIC CLINICS,   วันทนา มณีวงศ์กุล, พรรณวดี พุธวัฒนะ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2557). 80-90.
31 USES OF ONLINE SOCIAL MEDIA IN NURSING EDUCATION,   Yingrengreung, S., จันทิมา เขียวแก้ว (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2557). 219-234.
32 Nursing Role for Salivary Gland Carcinoma Prevention,   Jermworapipat, S. (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2558). 1-12.
33 Pain and Pain Management of Mothers During the First Stage of Labor,   Techamuanwaiwit, S. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2558). 114-124.
34 Teaching Model To Enhance Creative Problem Solving,   Ekthamasuth, C., Thaweesook, P., Wadyim, N. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2559). 110-121.
35 Vertigo: Overlooked problem and nursing role for prevention,   Jermworapipat, S. (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 2559). 72-81.
36 Developing English Compentency in Nursing Students,   Kunlaka, S., ขวัญตา ภูริวิทยาธีระ (รามาธิบดีพยาบาลสาร , 2559). 123-133.
37 Extracurricular Activities To Promote Learning About Multicultural Care Among Nursing Students,   Sangpithak, W., Archapitak, A. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2559). 116-125.
38 Exemplary Teaching Strategies To Control Tobacco Consumption For Nursing Students,   Siriwatchaiporn, R., Silapatcharanun, S., นิภา ลิสุคนธ์ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2559). 126-133.
39 Self-Management In Older Adults With Metabolic Syndrome,   Tipkanjanaraykha, K. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2559). 122-130.
40 การประยุกต์การเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายทางการพยาบาล,   อรุณี เผื่อนด้วง, รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2558). 123-133.
41 จุดประกายเทคนิคการเขียนตำราสำหรับผู้เขียนมือใหม่,   อมรตา อาชาพิทักษ์, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, กุลธิดา พานิชกุล (วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี, 2558). 90-98.
42 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการประเมินและจัดการความปวดของผู้ป่วยเด็กเล็ก,   ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์, นุสรา ประเสริฐศรี (วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 2558). 1-13.
43 การดูแลแบบองค์รวมและการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: กรณีศึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่สถาบันบำราศนราดูร,   พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร, กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ (วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข , 2560). 402-413.
44 การสร้างความรู้ ผ่านทักษะการคิดแก้ปัญหา,   ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์, เกษร สุวิทยะศิริ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2560). 177-183.
45 การประเมินทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นอย่างไร,   วิดาพร ทับทิมศรี (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2560). 169-178.
46 กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา: การเปลี่ยนแปลงเจตคตินักศึกษาพยาบาล,   วรัญญา แสงพิทักษ์, อมรตา อาชาพิทักษ์ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2560). 159-168.
47 กรณีตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล: การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์,   นันธิดา วัดยิ้ม, เสาวลักษณ์ หวังชม, อภัสริน มะโน (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2560). 
48 การส่งเสริมการตายดีด้วยการวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า,   กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา, สำลี สาลีกุล, นิภาพร อภิสิทธิวาสนา (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2560). 
49 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นไทย ผลกระทบและแนวทางแก้ไข,   ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์, วรางคณา อุดมทรัพย์ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 2560). 
50 บทบาทสามีในการดูแลภรรยาในระยะคลอด,   สุภัสสรา ภูเมฆ, ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2560). 
51 อภิปัญญากับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา,   เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร, สุภาพร วรรณสันทัด, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ , ฐิติมา เดียววัฒนวิวัฒน์, ยศพล เหลืองโสมนภา (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 2560). 
52 สมรรถนะพยาบาลในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในยุคการเปลี่ยนแปลง,   อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, สุทธานันท์ กัลกะ (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2560). 
53 การเขียนแผนการสอนในยุค TQF,   ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2557). 91-103.
54 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการศึกษาทางการพยาบาล,   ศิริธร ยิ่งเรงเริง, จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2557). 219-235.
55 ENHANCING BREAST SELF-EXAMINATION SKILLS FOR THAI WOMEN,   Techamuanwaiwit, S. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2561). 157-168.
56 THE REVIEW OF ACTIVITIES ON SMOKING PREVENTION FOR ADOLESCENTS,   Suvamat, J., Thiammok, M. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2561). 141-149.
57 Social Media Use in Nursing Education,   Nithitantiwat, P., สุรีย์ จินเรือง, วิภาศิริ นราพงษ์ (วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี, 2560). 183-191.
58 Enhancing the ability to face obstacles of nursing students,   Anonrath, K. (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2561). 141-143.
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี ค.ศ.