Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ชื่อ อาจารย์กัลปังหา โชสิวสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล kallapungha.c@bcn.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 023548241-2 ต่อ 3601

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2562

  ตุลาคม


       กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)


       กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์


       กิจกรรมไหว้ครู


       กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญต่างๆ

 •   ปีงบประมาณ 2561

  พฤษภาคม


       กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่การเรียนการสอนเชิงวิชาชีพ


  ตุลาคม


       จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย