Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ชื่อ อาจารย์กัลปังหา โชสิวสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล kallapungha.c@bcn.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 023548241-2 ต่อ 3601

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาธารณสุขศาสตร์

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2543

  ปริญญาตรี:  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) การพยาบาล

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2536

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.) การพยาบาล

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2533ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2562

  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  เส้นทางสู๋APN:การเตรียมผลงานเพื่อการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2561

  2 เมษายน พ.ศ. 2561 - 4 เมษายน พ.ศ. 2561
  โครงการการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

  26 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11

  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 11

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2563

  ตุลาคม


       กิจกรรมถวายพานพุ่มในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ (สมเด็จย่า) วันที่ 21 ตุลาคม 2562

 •   ปีงบประมาณ 2562

  ตุลาคม


       กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)


       กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์


       กิจกรรมไหว้ครู


       กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญต่างๆ

 •   ปีงบประมาณ 2561

  พฤษภาคม


       กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่การเรียนการสอนเชิงวิชาชีพ


  ตุลาคม


       จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1411 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1425 เวชบริบาลเบื้องต้น

   พว.021211 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1426 ปฏิบัติเวชบริบาลเบื้องต้น

   พย.1329 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.021212 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1425 เวชบริบาลเบื้องต้น

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1426 ปฏิบัติเวชบริบาลเบื้องต้น

   พย.1209 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1329 การวิจัยทางการพยาบาล

   ลส.1006 การศึกษาอิสระ

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 3

   พย.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย