วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ


ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช


ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานการพยาบาล