วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ


งานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง


งานวิเทศสัมพันธ์และจัดการความรู้


งานฝึกอบรมและศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง


งานบริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา


งานสวัสดิการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์