Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ชื่อ อาจารย์กัลปังหา โชสิวสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล kallapungha.c@bcn.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 023548241-2 ต่อ 3601

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2562

  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  เส้นทางสู๋APN:การเตรียมผลงานเพื่อการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2561

  2 เมษายน พ.ศ. 2561 - 4 เมษายน พ.ศ. 2561
  โครงการการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

  26 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11

  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 11