Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ อาจารย์รุจา แก้วเมืองฝาง
ตำแหน่ง อาจารย์ หน่วยวิจัยและนวัตกรรม
อีเมล jumruja@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
99 หมู่ 3 ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทร 032-330479-82 ต่อ 201

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1321 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1

   พย.1423 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1321 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1

   พย.1423 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2

   ศท.103 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

 • ปีการศึกษา  2559
  ภาคการศึกษา 1

   ศท.103 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1