Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ อาจารย์รัชนี ครองระวะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล ratcha4262@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
99 หมู่ 3 ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทร 032-330479-82 ต่อ 113

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1321 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1

   พย.1423 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1207 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

   พย.1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   สม.1101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

   พย.1321 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1

   พย.1423 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พว.1109 มนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

   พย.1207 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

   พย.1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

 • ปีการศึกษา  2559
  ภาคการศึกษา 1

   สม.1101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

   พย.1321 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1

   พย.1423 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1207 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

   พย.1424 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1