Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ อาจารย์รัชนี ครองระวะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการ
อีเมล ratcha4262@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
99 หมู่ 3 ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทร 032-330479-82 ต่อ 113

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ 8 วช (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

  พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งประเภทวิชาการ, กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล หลวงพ่อเปิ่น

  พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาล หลวงพ่อเปิ่น

  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546


  พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาล หลวงพ่อเปิ่น

  พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545


  พยาบาลวิชาชีพ 6 (ด้านการพยาบาลห้องคลอด) งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาล หลวงพ่อเปิ่น

  พ.ศ. 2542


  พยาบาลวิชาชีพ 5 งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาล หลวงพ่อเปิ่น

  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542


  พยาบาลวิชาชีพ 4 งานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล หลวงพ่อเปิ่น 

  พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538


  พยาบาลวิชาชีพ 4 งานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล กำแพงแสน

  พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537


  พยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล กำแพงแสน

  พ.ศ. 2535


  พยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล กำแพงแสน  (ทดลอง)