Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้เต็มที่ด้วยสติและหัวใจ

ชื่อ อาจารย์สุภัสสร เลาะหะนะ
ตำแหน่ง อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
อีเมล Slorhhana@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร


ผลงานวิจัย