Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้เต็มที่ด้วยสติและหัวใจ

ชื่อ อาจารย์สุภัสสร เลาะหะนะ
ตำแหน่ง อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
อีเมล Slorhhana@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การผดุงครรภ์ขั้นสูง

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2559

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2548