Show All PDF Close modal

-

ชื่อ อาจารย์มนชยา ก้างยาง
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา สาขาวิชาการพยาบาล สูติศาสตร์
อีเมล pinthongmt@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 334


ผลงานวิจัย