Show All PDF Close modal

-

ชื่อ อาจารย์มนชยา ก้างยาง
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา สาขาวิชาการพยาบาล สูติศาสตร์
อีเมล pinthongmt@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 334

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลสตรี

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2547

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2542ผลงานวิจัย


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  สิงหาคม


       โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (นครเทียนเกมส์)


       กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น

ความเชี่ยวชาญ


 •    การพยาบาลสูติศาสตร์

     โรคติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดปกติ การคลอดยาก การดูแลมาดาหลังคลอด การดูแลทารกแรกเกิด

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) หัวหน้าภาควิชา
  หัวหน้าภาควิชา
  ฝ่ายวิชาการ