Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั้น

ชื่อ อาจารย์มยุรี เจริญศรี
ตำแหน่ง หัวหน้า เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
อีเมล mcharoensri@yahoo.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 162

ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน


    พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) หัวหน้ากลุ่มงาน
    หัวหน้ากลุ่มงาน
    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์