Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั้น

ชื่อ อาจารย์มยุรี เจริญศรี
ตำแหน่ง หัวหน้า เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
อีเมล mcharoensri@yahoo.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 162

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2533

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ป.พ.ส.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2525