Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ ดร.พัชรี ใจการุณ
ตำแหน่ง หัวหน้า งานวิจัยและผลผลิตทางวิชาการ
อีเมล patcharee_jai@bcnsp.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร (66) 045255462

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  Doctor of Philosophy in Nursing (Ph.D.) การพยาบาล

      University of Illinois at Chicago

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2559

  ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาล

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2544

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2540ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2020

  26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางสนประจำสู่งานวิจัย ปี 2563

  31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2563

  3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2563

 • ปีงบประมาณ 2019

  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  เป็นวิทยากรการประชุมวิชาการและสรุปผลงานครึ่งปี เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนางานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ งานวิจัย รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  สิงหาคม


       โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (นครเทียนเกมส์)


       กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
  งานพัฒนาองค์ความรู้

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์