Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ อาจารย์ธีราภรณ์ บุญล้อม
ตำแหน่ง อาจารย์ งานบริการนักศึกษา
อีเมล numfa18.12.28@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 112

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2557

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2551ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  สิงหาคม


       โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (นครเทียนเกมส์)


       กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น

ความเชี่ยวชาญ


 •    การพยาบาลผู้ใหญ่

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
  งานทุนการศึกษาและงานสวัสดิการ

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2566
  ภาคการศึกษา 1

   0107300222 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2

   พย. 1321 วิจัยทางการพยาบาล

   0107300210 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

   0107300223 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

 • ภาคการศึกษา 3

   0107300223 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

 • ปีการศึกษา  2565
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2

   0107300102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

   พย. 1312 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2

   พย. 1321 วิจัยทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 3

   พย. 1210 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2