Show All PDF Close modal

ยินดีต้อนรับ มะลิช่อใหม่ รุ่นที่ 40 สู่รั้วฟ้า-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง

ชื่อ ดร.ประกริต รัชวัตร์
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ งานผู้อำนวยการ
อีเมล pragrit@bcns.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
18/64 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร 036-211948 ต่อ 204

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2565
  ภาคการศึกษา 1

   พย.111318 การพยาบาลเด็ก

 • ปีการศึกษา  2564
  ภาคการศึกษา 1

   พย.111318 การพยาบาลเด็ก

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.111319 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1

   พย.111320 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2

 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   พย.111203 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.111319 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1

   พย.111320 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 2