Show All PDF Close modal

ยินดีต้อนรับ มะลิช่อใหม่ รุ่นที่ 40 สู่รั้วฟ้า-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง

ชื่อ ดร.ประกริต รัชวัตร์
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ งานผู้อำนวยการ
อีเมล pragrit@bcns.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
18/64 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร 036-211948 ต่อ 204

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2566

  ตุลาคม


       วันพยาบาลแห่งชาติ


       ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน

 •   ปีงบประมาณ 2565

  กันยายน


       วันสถาปนาวิทยาลัย


  กรกฎาคม


       วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จย่า


  ตุลาคม


       วันพยาบาลแห่งชาติ

 •   ปีงบประมาณ 2564

  กันยายน


       วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย


  ตุลาคม


       วันปิยมหาราช


       วันพยาบาลแห่งชาติ

 •   ปีงบประมาณ 2563

  พฤศจิกายน


       กิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง


  ตุลาคม


       กิจกรรมวันปิยมหาราช


       กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

 •   ปีงบประมาณ 2562

  กันยายน


       วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย


  สิงหาคม


       วันแม่แห่งชาติ


       วันรพี


  กรกฎาคม


       วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร


       วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


  เมษายน


       วันพระนเรศวร


       วันสงกรานต์


       วันจักรี


       กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


       กิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


  มีนาคม


       วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์/กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน


       แผนงานส่งเสริมอนุรักษ์ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี


  มกราคม


       วันขึ้นปีใหม่


  พฤศจิกายน


       วันลอยกระทง


  ตุลาคม


       วันออกพรรษาและงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน


       วันพยาบาลแห่งชาติ


       แผนงานการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษา และวิชาชีพการพยาบาล

 •   ปีงบประมาณ 2561

  กันยายน


       วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย


       วันมหิดล


  ธันวาคม


       วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


  ตุลาคม


       งานพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


       วันพยาบาลแห่งชาติ


       วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


       โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษา และวิชาชีพการพยาบาล

 •   ปีงบประมาณ 2560

  กันยายน


       วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย


  กรกฎาคม


       วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า


  เมษายน


       โครงการจัดงาน วพบ.สระบุรี ร่วมใจสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ไทย


       วันจักรี


  ธันวาคม


       วันพ่อแห่งชาติ


  ตุลาคม


       วันพยาบาลแห่งชาติ


       แผนงานบุรณาการวิชาสื่อสารสารสนเทศทางการพยาบาลและงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


       แผนระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


       แผนบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


       แผนการจัดงานวันสำคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาล

 •   ปีงบประมาณ 2559

  ตุลาคม


       โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับชุมชน


       โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน


       โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการนวดแผนไทย(บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย กับวิชาการนวดแผนไทย)


       โครงการปลูกฝังการรักสถาบัน


       โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม


       แผนบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม