Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ชื่อ อาจารย์กัลปังหา โชสิวสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล kallapungha.c@bcn.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 023548241-2 ต่อ 3601

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1411 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1425 เวชบริบาลเบื้องต้น

   พว.021211 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1426 ปฏิบัติเวชบริบาลเบื้องต้น

   พย.1329 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.021212 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1425 เวชบริบาลเบื้องต้น

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1426 ปฏิบัติเวชบริบาลเบื้องต้น

   พย.1209 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1329 การวิจัยทางการพยาบาล

   ลส.1006 การศึกษาอิสระ

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 3

   พย.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย