Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์ชาลินี หนูชูสุข
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
อีเมล chalinee.n@bcn.ac.th , nok.ch@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 023548241-2 ต่อ 3501

งานบริการวิชาการ


 • การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

  ปีงบประมาณ 2562

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
  โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 12

 • ปีงบประมาณ 2561

  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 11

  6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 11 เมษายน พ.ศ. 2561
  การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในงานการพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
  โครงการการพัฒนาบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ

 • ปีงบประมาณ 2560

  24 เมษายน พ.ศ. 2560 - 25 เมษายน พ.ศ. 2560
  โครงการการจัดประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่สไตล์ศตวรรษที่ 21

  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 10

  1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 30 เมษายน พ.ศ. 2560
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
  โครงการพัฒนาชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันให้มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพ

  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมของสตรีในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 • ปีงบประมาณ 2559

  1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 9

  1 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 1 เมษายน พ.ศ. 2559
  โครงการการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

  4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  โครงการการบริการวิชาการผ่านนวัตกรรมสุขภาพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมของสตรีมนชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2561

  นำเสนอ


       บูรณาการ พย1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต


  ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจากผลคัดกรอง ครั้งที่ 1


       บูรณาการ พย1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต


  ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจากผลคัดกรอง ครั้งที่ 2


       บูรณาการ พย1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

 •       ปีงบประมาณ 2559

  โครงการการบริการวิชาการผ่านนวัตกรรมสุขภาพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง


       บูรณาการ พย.1203 หลักการและเทคนิคการพยาบาล


       บูรณาการ พว.1206 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ

 •   การวิจัย
 •       ปีงบประมาณ 2561

  นำเสนอ


       บูรณาการ ภาวะสุขภาพของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


  ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจากผลคัดกรอง ครั้งที่ 1


       บูรณาการ ภาวะสุขภาพของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


  ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจากผลคัดกรอง ครั้งที่ 2


       บูรณาการ ภาวะสุขภาพของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร