Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์ชาลินี หนูชูสุข
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
อีเมล chalinee.n@bcn.ac.th , nok.ch@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 023548241-2 ต่อ 3501

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) พยาบาลศาสตร์

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2560

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาลศาสตร์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2553ผลงานวิจัย


งานบริการวิชาการ


 • การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

  ปีงบประมาณ 2562

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
  โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 12

 • ปีงบประมาณ 2561

  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 11

  6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 11 เมษายน พ.ศ. 2561
  การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในงานการพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
  โครงการการพัฒนาบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ

 • ปีงบประมาณ 2560

  24 เมษายน พ.ศ. 2560 - 25 เมษายน พ.ศ. 2560
  โครงการการจัดประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่สไตล์ศตวรรษที่ 21

  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 10

  1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 30 เมษายน พ.ศ. 2560
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
  โครงการพัฒนาชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันให้มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพ

  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมของสตรีในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 • ปีงบประมาณ 2559

  1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 9

  1 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 1 เมษายน พ.ศ. 2559
  โครงการการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

  4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  โครงการการบริการวิชาการผ่านนวัตกรรมสุขภาพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมของสตรีมนชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2561

  นำเสนอ


       บูรณาการ พย1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต


  ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจากผลคัดกรอง ครั้งที่ 1


       บูรณาการ พย1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต


  ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจากผลคัดกรอง ครั้งที่ 2


       บูรณาการ พย1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

 •       ปีงบประมาณ 2559

  โครงการการบริการวิชาการผ่านนวัตกรรมสุขภาพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง


       บูรณาการ พย.1203 หลักการและเทคนิคการพยาบาล


       บูรณาการ พว.1206 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ

 •   การวิจัย
 •       ปีงบประมาณ 2561

  นำเสนอ


       บูรณาการ ภาวะสุขภาพของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


  ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจากผลคัดกรอง ครั้งที่ 1


       บูรณาการ ภาวะสุขภาพของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


  ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจากผลคัดกรอง ครั้งที่ 2


       บูรณาการ ภาวะสุขภาพของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2562

   ตุลาคม


        กิจกรรมปลูกป่า เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


        กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์


        กิจกรรมไหว้ครู

  •   ปีงบประมาณ 2561

   พฤษภาคม


        กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่การเรียนการสอนเชิงวิชาชีพ


   ตุลาคม


        กิจกรรมถวายพานพุ่มในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วพบ.กรุงเทพ


        จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

  •   ปีงบประมาณ 2560

   สิงหาคม


        กิจกรรมพิธีไหว้ครู


        กิจกรรมร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย ถวายพระพรเนื่องในงาน 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง


   พฤษภาคม


        กิจกรรมพิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


   เมษายน


        กิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่อาวุโส ณ วพบ.กรุงเทพ


   พฤศจิกายน


        กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม ปล่อยปลากะพงและปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2562
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต

    พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

    พย.021205 การสื่อสาร การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1

  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต

    พย.1231 สื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล

    พย.1202 การประเมินสุขภาพ

    พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1205 การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

    พย.1207 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

    พย.1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต

    ลส.1006 การศึกษาอิสระ

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

    พย.1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต

  • ปีการศึกษา  2560
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต

    พย.1231 สื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล

    พย.1202 การประเมินสุขภาพ

    พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1205 การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

    พย.1412 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    พย.1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต