Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุุด

ชื่อ อาจารย์อนงค์ลักษณ์ วงศ์ตรี
ตำแหน่ง อาจารย์ งานวิจัยและผลผลิตทางวิชาการ
อีเมล kwang_1979@yahoo.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255462 ต่อ 352

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) การสร้างเสริมสุขภาพ

      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2557

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2545