Show All PDF Close modal

หลังพายุผ่านไป ฟ้าย่อมสดใส

ชื่อ อาจารย์ปภาวดี ทวีสุข
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์
อีเมล paphawadeee@yahoo.com,papawadee.t@bcn.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 023548241-2 ต่อ 3801

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2562

  ตุลาคม


       กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์


       กิจกรรมไหว้ครู

 •   ปีงบประมาณ 2561

  พฤษภาคม


       กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สำหรับการเข้าสู่การเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์


       กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่การเรียนการสอนเชิงวิชาชีพ


  ตุลาคม


       จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

 •   ปีงบประมาณ 2560

  สิงหาคม


       กิจกรรมพิธีไหว้ครู


  พฤษภาคม


       กิจกรรมพิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


  เมษายน


       กิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่อาวุโส ณ วพบ.กรุงเทพ


  กุมภาพันธ์


       กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2560 ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ