วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 อัจฉโรบล แสงประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พลอยไพลิน มาสุขกำแพงจินดา และปิ่นแก้ว โชติอำนวย .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
2 จันทิมา นวะมะวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิภาพร สิทธิศาสตร์, กฤษฏา เหล็กเพชร และไพศาล เธียรถาวร .   - . สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2561.
3 รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย) และพีระ เรืองฤทธิ์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
4 ศิริรัตน์ จำปีเรือง (หัวหน้าโครงการวิจัย) และพิมพ์พิมล เรืองฤทธิ์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
5 สุดกัญญา ปานเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย) และสุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
6 ศุภวรรณ ป้อมจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ และนิสา ครุฑจันทร์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
7 วัชรา สุขแท้ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริมา วงศ์แหลมทอง และธณัชฌา ภัยพยพ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
8 อัญชลี และเกษสาคร (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
9 วันดี และแย้มจันทร์ฉาย (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . สถาบันพระบรมราชชนก. 2560.
10 จันทิมา นวะมะวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิภา ประสิทธิโชค และธัญสินี พรหมประดิษฐ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
11 นภัสวรรณ บุญประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรรณา บุญนวน และมัณทนา สุพรรณไพบูลย์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
12 ปริทรรศน์ วันจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริรัตน์ จำปีเรือง, สุจิตรา และ สังวรณ์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
13 ศิริรัตน์ จำปีเรือง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปริทรรศน์ วันจันทร์ และพัชรินทร์ ดวงตาทิพย์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
14 ณัฏฐ์ธัญศา และยิ่งยงเมธี (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
15 จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ (หัวหน้าโครงการวิจัย) และนิสา ครุฑจันทร์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
16 นิสา ครุฑจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) และพรวิไล คล้ายจันทร์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
17 พรวิไล คล้ายจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปิ่นแก้ว โชติอำนวย และนิสา ครุฑจันทร์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
18 พลอยไพลิน มาสุขกำแพงจินดา (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจฉโรบล แสงประเสริฐ และจิราพร ศรีพิบูลย์บัติ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
19 จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทมาภรณ์ สุขสวรรค์ และธีริศา สินาคม .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
20 วิลาวัลย์ และนุนารถ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
21 ศรีสุดา และงามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
22 Suparee, N. และ(Project Leader) .   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2560.
23 Raengkasikorn, S. และ(Project Leader) .   การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโดยประยุกต์ใช้การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงก่อนการฝึกปฏิบัติงานด้านการพยาบาลเด็ก รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 . Tuition Fee. 2560.
24 Toomnoi, N. (Project Leader) และSirisophon, A. .   การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2560.
25 Panawatthanapisuit, S. (Project Leader), Intarakumhang na rachasima, S., นางเจริญ บุญมี, นางสาวศรีวรรณ สุพรรณสาร, ดร. และนภชา สิงห์วีรธรรม .   การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2560.
26 Rogerson, C. และ(Project Leader) .   การสังเคราะห์ผลงานวิจัยของ วพบ. สวรรค์ประชารักษ์ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
27 Kontha, J. และ(Project Leader) .   แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย:การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
28 Kerdprasong, N. และ(Project Leader) .   แนวทางการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมรับและตอบสนองภัยพิบัติของคนไทย: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
29 Intarakumhang na rachasima, S. (Project Leader), นายถนอมศักดิ์ บุญสู่ และนายสมตระกูล ราศิริ .   บทบาทของอาสาสมัครสาธารสุขไทย: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
30 Booranatanit, C. และ(Project Leader) .   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย ในวิชาการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1 . Tuition Fee. 2560.
31 Yingyongmatee, N. (Project Leader), Wonglamthong, S. และSuparee, N. .   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้แพทย์แผนไทยในผู้ป่วยเบาหวาน . Tuition Fee. 2560.
32 Booranatanit, C. และ(Project Leader) .   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2560.
33 Champeeruang, S. (Project Leader), Puangchan, S. และJamfa, W. .   พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2560.
34 Jamfa, W. (Project Leader) และChampeeruang, S. .   ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2560.
35 Rogerson, C. (Project Leader) และPiphatpawan, B. .   ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำหนดชนิดรูรั่วในหัวใจห้องล่างในเขตเมือง . Tuition Fee. 2560.
36 Nawamawat, J. (Project Leader), วิภาพร สิทธิศาสตร์ และจันทร์จิรา อินจีน .   สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติในการบริการระดับปฐมภูมิ: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ . Tuition Fee. 2560.
37 ศรีสุดา และงามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
38 นิธิมา และสุภารี (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
39 มณฑล และทองนิตย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
40 สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา (หัวหน้าโครงการวิจัย) และพีระ เรืองฤทธิ์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
41 จันทิมา และนวะมะวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
42 มธุรดา และม่วงมัน (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
43 นลินี และเกิดประสงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
44 อัญชลี เกษสาคร (หัวหน้าโครงการวิจัย), มธุรดา ม่วงมัน และนิธิมา สุภารี .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
45 ศิริมา และวงศ์แหลมทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
46 Vithayachockitikhun, N. (Project Leader) และKaewkulput, S. .   การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ต่อผลลัพธ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2559.
47 Panawatthanapisuit, S. (Project Leader), Intarakumhang na rachasima, S., นางเจริญ บุญมี, นางสาวศรีวรรณ สุพรรณสาร, ดร. และนภชา สิงห์วีรธรรม .   การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2559.
48 Sawangchai, J. (Project Leader) และNgamkham, S. .   การศึกษาความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . Tuition Fee. 2559.
49 Vithayachockitikhun, N. และ(Project Leader) .   รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2559.
50 Pancharern, S. (Project Leader) และSangtongrongcharoen, P. .   การสนับสนุนจากสามี การสนับสนุนจากครอบครัว และปัจจัยส่วนบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการกำรงบทบาทมารดาวัยรุ่น . Tuition Fee. 2558.
51 ทมาภรณ์ และสุขสวรรค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
52 ณัฏฐ์ธัญศา และยิ่งยงเมธี (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
53 จุฑารัตน์ สว่างชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย) และศรีสุดา งามขำ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
54 สุชาดา อินทรกำแหง ณ และราชสีมา (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
55 มธุรดา และม่วงมัน (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
56 จันทิมา และนวะมะวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
57 ละมัด เลิศล้ำ และชนิดา ธนสารสุธี .   - . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
58 Suebwonglee, C. (Project Leader), Muangman, M. และThongnit, M. .   การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
59 Prasittichok, W. .   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
60 Suebwonglee, C. (Project Leader), Muangman, M. และThongnit, M. .   การสำรวจคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตจังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
61 Nawamawat, J. และ(Project Leader) .   ปัจจัยกำหนดสุขภาพที่มีผลต่อการเกิดโรคเรื้อรังของประชาชน ต. ตะเคียนเลื่อน อ. เมือง จ. นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
62 Nawamawat, J. .   ปัจจัยกำหนดสุขภาพที่มีผลต่อการเกิดโรคเรื้อรังของประชาชน ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
63 Suktae, W. (Project Leader) และThongnit, M. .   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเรื่องการพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยต่อความรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2558.
64 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ (Project Leader) และVithayachockitikhun, N. .   พฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุไทย . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
65 Krutchan, N. (Project Leader), Sripiboonbat, J. และSinakom, D. .   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
66 Sopajareeya, C. (Project Leader), ดร.สกลพร โสภาจารีย์, Dr.Gabrial Ibarra Mejia และดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ .   อาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของครูมัธยมในประเทศไทย . Praboromarajchanok Institue. 2558.
67 Sopajareeya, C. (Project Leader), ดร. สกลพร โสภาจารีย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุช โสภาจารียื, Dr. และGabriel lbarra-Mejia .   อาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยเสี่่ยงที่เกี่ยวข้องของครูมัธยมในประเทศไทย . Praboromarajchanok Institue. 2558.
68 Suebwonglee, C. และ(Project Leader) .   A Development of Happy Workplace Organization MOdel: Case study of Borommarajajonani College of Nursing Sawanpracharak Nakhonsawan . Praboromarajchanok Institue. 2557.
69 สุภาเพ็ญ และปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . สถาบันพระบรมราชชนก. 2557.
70 ธีริศา และสินาคม (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
71 ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์ และศรีวัฒนา เพ็ชรรัตน์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
72 จุไรพร และโสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
73 จุไรพร และโสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . สถาบันพระบรมราชชนก. 2557.
74 วงศ์สิริ แจ่มฟ้า (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุดกัญญา ปานเจริญ และศิริรัตน์ จำปีเรือง .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
75 วริศา จันทรังสีวรกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย) และจิราจันทร์ คณฑา .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
76 จิราจันทร์ และคณฑา (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
77 อัจฉโรบล แสงประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย) และพลอยไพลิน มาสุขกำแพงจินดา .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
78 พลอยไพลิน มาสุขกำแพงจินดา (หัวหน้าโครงการวิจัย) และอัจฉโรบล แสงประเสริฐ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
79 มัณทนา สุพรรณไพบูลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) และสุดกัญญา ปานเจริญ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
80 รพีพรรณ และวิบูลย์วัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
81 รพีพรรณ และวิบูลย์วัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
82 ศรีสุดา งามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุชาดา อินทรกำแหง และณ ราชสีมา .   - . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557.
83 Muangman, M. และ(Project Leader) .   การใช้แพทย์ทางเลือกในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ในพื้นที่ชนบทจังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2557.
84 Suebwonglee, C. (Project Leader), Muangman, M. และThongnit, M. .   การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2557.
85 Champeeruang, S. .   ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2557.
86 Champeeruang, S. (Project Leader) และViboonwatthanakitt, R. .   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา . Tuition Fee. 2557.
87 Champeeruang, S. (Project Leader), Puangchan, S. และJamfa, W. .   พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2557.
88 Ngamkham, S. และ(Project Leader) .   Pain Characteristics and Treatments of Pre-Post Operation in Patients with Bone Fracture . Praboromarajchanok Institue. 2556.
89 ศรีสุดา และงามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . สถาบันพระบรมราชชนก. 2556.
90 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) และราตรี เที่ยงจิตต์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
91 จุไรพร และโสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
92 ศิริรัตน์ และจำปีเรือง (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
93 นิสา ครุฑจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ และธีริศา สินาคม .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
94 นภัสวรรณ และบุญประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2556.
95 สุดกัญญา ปานเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วงศ์สิริ แจ่มฟ้า และมัณทนา สุพรรณไพบูลย์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
96 อัญชลี เกษสาคร (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชัชรีย์ บำรุงศรี และศรีสุดา งามขำ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
97 จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ และศรีสุดา งามขำ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
98 ชุติมา บูรณธนิต (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ และสิริกานต์ แรงกสิกร .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
99 ชุติมา บูรณธนิต (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ และสิริกานต์ แรงกสิกร .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
100 Sangprasert, A. (Project Leader), Klayjun, P. และMasukkamphaengjinda, P. .   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกื้อ การรับรู้ความสามารถของตนเองกับ พฤติกรรมการดูแลตนเองที่บ้าน ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด . Tuition Fee. 2556.
101 Suebwonglee, C. และ(Project Leader) .   การพัฒนารูปแบบการสร้างองค์กรแห่งความสุข : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Praboromarajchanok Institue. 2556.
102 Sawangchai, J. (Project Leader) และNgamkham, S. .   การศึกษาความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์  . Tuition Fee. 2556.
103 Pancharern, S. (Project Leader) และKlayjun, P. .   การสนับสนุนจากสามี การสนับสนุนจากครอบครัวและปัจจัยส่วนบุคคลที่มิทธิพลต่อการดำรงบทบาทมารดาวัยรุ่น . Tuition Fee. 2556.
104 Pancharern, S. (Project Leader) และSangtongrongcharoen, P. .   ความปวดและการจัดการความปวดส่วนล่างของหญิงตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2556.
105 ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์ (Project Leader), Sirisophon, A. และพูลพงศ์ สุขสว่าง .   โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษาพยาบาล . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2556.
106 ชุติมา บูรณธนิต (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ และสิริกานต์ แรงกสิกร .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
107 จุไรพร และโสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
108 ศรีสุดา และงามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2555.
109 Theangjit, R. .   ความคาดหวังในงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่สี่วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ . Tuition Fee. 2555.
110 Kontha, J. (Project Leader) และRogerson, C. .   การใช้เวลาว่างของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
111 Suktae, W. และ(Project Leader) .   การพัฒนาบทเรียน e-learing เรื่องการพยาบาลทารกแรกเกิดปกติและคลอดก่อนกำหนด สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
112 Sawangchai, J. (Project Leader) และVithayachockitikhun, N. .   การพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
113 Viboonwatthanakitt, R. (Project Leader), Poopisut, K., Rungchutiphopan, W., Piphatpawan, B. และPhanutacha, N. .   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรกทีมาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลสวรรค์ประขารักษ์ . Tuition Fee. 2555.
114 Booranatanit, C. (Project Leader) และRaengkasikorn, S. .   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
115 Eklakanarat, S. (Project Leader), Yingyongmatee, N., Phankhian, T., Prompradit, T., Ruammaitree, P., กอบกุล นิยติวัฒน์ชาญชัย และพเยาว์ นิมิตรพรชัย .   ผลของโปรแกรมการสอนเรื่อง “การดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้บุคคลต้นแบบ”ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการป้องกันการเกิดแผลที่ฝ่าเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน . Tuition Fee. 2555.
116 Pancharern, S. และ(Project Leader) .   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการสนับสนุนจากครอบครัว ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . Tuition Fee. 2555.
117 Pancharern, S. (Project Leader), Viboonwatthanakitt, R., Sangtongrongcharoen, P. และKlayjun, P. .   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . Tuition Fee. 2555.
118 ไพฑูรย์ วุฒิโส (Project Leader), Thongnit, M., ขวัญหทัย ยิ้มละมัย และธรณินทร์ คุณแขวน .   รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2555.
119 Sopajareeya, C. (Project Leader), Kaewkulput, S. และLertlum, L. .   สภาพปัจจุบันและปัญหาการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
120 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) และศิริพร แก้วกุลพัฒน์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
121 รพีพรรณ และวิบูลย์วัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
122 วิภา และประสิทธิโชค (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
123 สุชาดา อินทรกำแหง และณ ราชสีมา .   - . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2554.
124 Sripiboonbat, J. และ(Project Leader) .   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีในจังหวัดนครสวรรค์ . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
125 Jaritngarm, C. และ(Project Leader) .   ผลการให้ความรู้ ร่วมกับกระบวนการกลุ่มต่อ ความรู้ พฤติกรรม การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับเอนไซม์ โคลีนเอสเตอเรส ของ เกษตรกร ตำบลวัดไทรย์ จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2554.
126 Intarakumhang na rachasima, S. และ(Project Leader) .   การส่งเสริมพฤติกรรม ลด เลิก บุหรี่ของประชาชน บ้านบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2554.
127 Viboonwatthanakitt, R. (Project Leader), Pancharern, S., Kontha, J., Choteamnuay, P., Jamfa, W., Booranatanit, C., Sangprasert, A., Klayjun, P. และMasukkamphaengjinda, P. .   การสร้างเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
128 Sirisophon, A., Kaewkulput, S., Sawangchai, J., Bppnprasert, N. และบัญชา บุญคุ้ม .   ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการรักษาขั้นพื้นฐานในสถานบริการปฐมภูมิสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติในสถานบริการปฐมภูมิในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 . ตนเอง. 2554.
129 Sripiboonbat, J. (Project Leader), Krutchan, N. และSinakom, D. .   ผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความรู้ เจตคติ และความตั้งใจมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก . Tuition Fee. 2554.
130 Jaritngarm, C. .   ผลของการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโรคเบาหวาน . Tuition Fee. 2554.
131 Jaritngarm, C. และ(Project Leader) .   ผลของการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโรคเบาหวาน . Tuition Fee. 2554.
132 Pancharern, S. (Project Leader) และMasukkamphaengjinda, P. .   การรับรู้และความพร้อมของมารดาหลังคลอดที่มีผลต่อการให้นมแม่สำหรับบุตรในระยะ 6 เดือนแรก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2553.
133 Sangtongrongcharoen, P. (Project Leader) และViboonwatthanakitt, R. .   ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2553.
134 Rungchutiphopan, W. (Project Leader) และRaengkasikorn, S. .   ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเผชิญความเครียดกับความผาสุกโดยทั่วไปในมารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวช 1 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . Tuition Fee. 2553.
135 Kontha, J. (Project Leader), Boonnuan, W., Puangchan, S. และChantarungseevoraku, W. .   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2553.
136 Raengkasikorn, S. (Project Leader) และRungchutiphopan, W. .   ผลของกลุ่มสนับสนุนทางสังคมและการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความเครียดและการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . Tuition Fee. 2553.
137 Suktae, W. (Project Leader) และนเรศ ไชยรัตน์ .   พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2553.
138 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
139 สุภาเพ็ญ และปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
140 สุภาเพ็ญ และปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
141 สุภาเพ็ญ และปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) .   - . เงินรายได้สถานศึกษา. 2543.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ