วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Yingyongmatee, N. (Project Leader), Wonglamthong, S., Suparee, N..   Affecting factors and the use of Thai traditional medicine among patient with diabetes . Tuition Fee. 2560.
2 Suparee, N. (Project Leader).   Application of Smart Classroom technologies to develop a Learning Process Methodology to increase learing outcomes for nursing students . Tuition Fee. 2560.
3 Booranatanit, C. (Project Leader).   Effectiveness of multi teaching methods in Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I . Tuition Fee. 2560.
4 Booranatanit, C. (Project Leader).   Factors related to the result in Thai Nursing Council's Examination for Registered the first Class of Nursing and Midwifery Profession of Graduated Nursing students of Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2560.
5 Champeeruang, S. (Project Leader), Puangchan, S., Jamfa, W..   Health Promotion Behaviors of Personnel in Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2560.
6 Nawamawat, J. (Project Leader), วิภาพร สิทธิศาสตร์, จันทร์จิรา อินจีน.   Nurse practitioner competencies in order to primary care practice: A Systematic Review . Tuition Fee. 2560.
7 Rogerson, C. (Project Leader), Piphatpawan, B..   Nutrition in children with ventricular septal defect (VSD) in urban Thailand . Tuition Fee. 2560.
8 Raengkasikorn, S. (Project Leader).   Research and Development of Simulation Based Learning for the preparation in Clinical Nursing Practice for the Pediatric Wards in Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum 1 . Tuition Fee. 2560.
9 Intarakumhang na rachasima, S. (Project Leader), นายถนอมศักดิ์ บุญสู่, นายสมตระกูล ราศิริ.   Role of Thai public health volunteers: Systematic synthesis of research . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
10 Kerdprasong, N. (Project Leader).   Strategies to enhancing disaster preparedness and response of Thai people: A Systematic Review . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
11 Rogerson, C. (Project Leader).   Synthesis of the research of Boromarajonani College of Nursing Sawanpracharak nakhonsawan . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
12 Kontha, J. (Project Leader).   Teenage Pregnancy Prevention of Thai people: A Systematic Review . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
13 Toomnoi, N. (Project Leader), Sirisophon, A..   The Development of Teaching Model for Promotion Home Visit Skills of Nursing student at Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2560.
14 Panawatthanapisuit, S. (Project Leader), Intarakumhang na rachasima, S., นางเจริญ บุญมี, นางสาวศรีวรรณ สุพรรณสาร, ดร. นภชา สิงห์วีรธรรม.   Unit Cost Analysis for registered nurse production in Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2560.
15 ศรีสุดา งามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การประเมินผลเบื้องต้นโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอของประเทศไทย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
16 จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทมาภรณ์ สุขสวรรค์, ธีริศา สินาคม.   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
17 พรวิไล คล้ายจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปิ่นแก้ว โชติอำนวย, นิสา ครุฑจันทร์.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
18 วิลาวัลย์ นุนารถ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยผ่าน Google Classroom เรื่อง การเย็บแผล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
19 พลอยไพลิน มาสุขกำแพงจินดา (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจฉโรบล แสงประเสริฐ, จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์เบาหวาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
20 ศุภวรรณ ป้อมจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ, นิสา ครุฑจันทร์.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น สำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
21 อัญชลี เกษสาคร (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านและการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
22 จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิสา ครุฑจันทร์.   โครงการตำรา:การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
23 พรวิไล คล้ายจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิสา ครุฑจันทร์.   โครงการตำรา:การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
24 วัชรา สุขแท้ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริมา วงศ์แหลมทอง, ธณัชฌา ภัยพยพ.   พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสรรวค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
25 มณฑล ทองนิตย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
26 Sawangchai, J. (Project Leader), Ngamkham, S..   A Study of Pain in Patients After Abdominal Surgery, Sawanpracharak, Hospital . Tuition Fee. 2559.
27 Vithayachockitikhun, N. (Project Leader), Kaewkulput, S..   Development of Jigsaw Cooperative Learning Technique on Learning Outcomes of Nursing Students, Bachelor of Nursing Science Program, Boromarajonani, College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2559.
28 Vithayachockitikhun, N. (Project Leader).   Learning Styles of Nursing Students at Boramrajonani, College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan in Nakhonsawan province . Tuition Fee. 2559.
29 Tanasansutee, C. (Project Leader), Lertlum, L..   The effects of Teaching by Contemplative Education to Humanized Care of Nursing Students . Tuition Fee. 2559.
30 Tanasansutee, C. (Project Leader), Lertlum, L..   The Promotion of Patient and Family Humanized Care Behavior of Nursing Students . Tuition Fee. 2559.
31 Panawatthanapisuit, S. (Project Leader), Intarakumhang na rachasima, S., นางเจริญ บุญมี, นางสาวศรีวรรณ สุพรรณสาร, ดร. นภชา สิงห์วีรธรรม.   Unit Cost Analysis for registered nurse production in Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2559.
32 ศรีสุดา งามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การประเมินผลเบื้องต้นโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอของประเทศไทย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
33 นิธิมา สุภารี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การผลิตบทความวิชาการเรื่อง "The cares' perceptions of Type 2 diabets" . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
34 จันทิมา นวะมะวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การเสริมสรา้งสมรรณนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และข้อเสนอเชิงนโยบาย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
35 ศิริมา วงศ์แหลมทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางสมองกับบความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรา นิคมเขาบ่อแก้ว . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
36 สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา (หัวหน้าโครงการวิจัย), พีระ เรืองฤทธิ์.   ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษา ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
37 อัญชลี เกษสาคร (หัวหน้าโครงการวิจัย), มธุรดา ม่วงมัน, นิธิมา สุภารี.   ผลของโปรแกรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
38 มธุรดา ม่วงมัน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   แรงงานทางอารมณ์ในการศึกษาพยาบาล: บทบาทครูและนักศึกษาพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
39 นลินี เกิดประสงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลบนหอผู้ป่วย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
40 วัชรา สุขแท้, มณฑล ทองนิตย์.   . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
41 Suebwonglee, C. (Project Leader), Muangman, M., Thongnit, M..   Development of learning management in quality and patient safety among 4th year nursing students in Boromarajonani College of Nursing Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2558.
42 Suktae, W. (Project Leader), Thongnit, M..   Effects of Teaching By Using Simulation In Nursing Care of Permature Newborn On Nursing student' Knowledge and Opinion . Tuition Fee. 2558.
43 Sopajareeya, C. (Project Leader), ดร. สกลพร โสภาจารีย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุช โสภาจารียื, Dr. Gabriel lbarra-Mejia.   Low back pain and associated risk factors among high school teacher in Thailand . Praboromarajchanok Institue. 2558.
44 Sopajareeya, C. (Project Leader), ดร.สกลพร โสภาจารีย์, Dr.Gabrial Ibarra Mejia, ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์.   Low Back Pain and associated risk factors among high school teachers in Thailand . Praboromarajchanok Institue. 2558.
45 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ (Project Leader), Vithayachockitikhun, N..   Medication Use Behaviours among Older Thai Adults . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
46 Suebwonglee, C. (Project Leader), Muangman, M., Thongnit, M..   Quality of Life among Disable People in Nakhonsawan Province . Tuition Fee. 2558.
47 Prasittichok, W..   The behavioural change by community participation for non communicable diseases prevention in Tahean leurn subdistrict, Muang district, Nakhionsawan . Tuition Fee. 2558.
48 Krutchan, N. (Project Leader), Sripiboonbat, J., Sinakom, D..   The development of E-learning program on pain management of nursing students collage of nursing Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2558.
49 Nawamawat, J. (Project Leader).   The health determinants affected to chronic diseases in Tahean leurn subdistrict, Muang district, Nakhonsawan . Tuition Fee. 2558.
50 Nawamawat, J..   The health determinats affected to chronic diseases in Tahean leurn subdistrict, Muang district, Nakhonsawan . Tuition Fee. 2558.
51 ชุติมา บูรณธนิต (หัวหน้าโครงการวิจัย), มณฑล ทองนิตย์, มธุรดา ม่วงมัน.   การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
52 ละมัด เลิศล้ำ, ชนิดา ธนสารสุธี.   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation-Based Learning) ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
53 จุฑารัตน์ สว่างชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศรีสุดา งามขำ.   การศึกษาลักษณะความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
54 Pancharern, S. (Project Leader), Sangtongrongcharoen, P..   การสนับสนุนจากสามี การสนับสนุนจากครอบครัว และปัจจัยส่วนบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการกำรงบทบาทมารดาวัยรุ่น . Tuition Fee. 2558.
55 จันทิมา นวะมะวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และข้อเสนอเชิงนโยบาย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
56 ณัฏฐ์ธัญศา ยิ่งยงเมธี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้ใหญ่วัยกลางคน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
57 สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยทีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
58 มธุรดา ม่วงมัน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   แรงงานทางอารมณ์ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม: ประสบการณ์ของนักวิจัยในการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพในหัวข้อที่ละเอียดอ่อน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
59 Muangman, M. (Project Leader).   Complementary Medicine Use among Stroke Survivors in Rural areas of Nakhonsawan Province . Tuition Fee. 2557.
60 Suebwonglee, C. (Project Leader), Muangman, M., Thongnit, M..   Development of learning management in quality and patient safety among 4th year nursing students in Boromarajonani College of Nursing Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2557.
61 Suebwonglee, C. (Project Leader).   A Development of Happy Workplace Organization MOdel: Case study of Borommarajajonani College of Nursing Sawanpracharak Nakhonsawan . Praboromarajchanok Institue. 2557.
62 Champeeruang, S. (Project Leader), Viboonwatthanakitt, R..   Factors associated with personel participation in educational quality assurance . Tuition Fee. 2557.
63 Champeeruang, S. (Project Leader), Puangchan, S., Jamfa, W..   Heaith Promotion Behavior of Personel in SPRNW . Tuition Fee. 2557.
64 Champeeruang, S..   The relationship between knoeledge and attitudes with quality assurance of Boromarajonnani College of Nursing Swanpracharak Nakhonsawan personal . Tuition Fee. 2557.
65 ธีริศา สินาคม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลบุุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศสำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
66 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช . สถาบันพระบรมราชชนก. 2557.
67 จิราจันทร์ คณฑา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับรู้เกี่ยวกับการคลอดก่อนกำหนดและพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด    ของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
68 จุไรพร โสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างของนักศึกษาพยาบาลไทย . สถาบันพระบรมราชชนก. 2557.
69 ศรีสุดา งามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา.   โครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางดำเนินงานและรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเครือข่ายสุขภาพที่ 3 . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557.
70 รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการวางแผนครอบครัวในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดบุตรแรก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
71 วริศา จันทรังสีวรกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราจันทร์ คณฑา.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
72 รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์๑ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
73 พลอยไพลิน มาสุขกำแพงจินดา (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจฉโรบล แสงประเสริฐ.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำหน้าที่ครอบครัวของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
74 อัจฉโรบล แสงประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พลอยไพลิน มาสุขกำแพงจินดา.   ปัจจัยบางประการและการสนับสนุนจากสามีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ  สตรีตั้งครรภ์ ที่เป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ชนิดเอวัน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
75 ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์, ศรีวัฒนา เพ็ชรรัตน์.   ผลของการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยของเล่นภูมิปัญญาไทยและหนังสือนิทาน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
76 มัณทนา สุพรรณไพบูลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุดกัญญา ปานเจริญ.   ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
77 วงศ์สิริ แจ่มฟ้า (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุดกัญญา ปานเจริญ, ศิริรัตน์ จำปีเรือง.   พลังสุขภาพจิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
78 จุไรพร โสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   อาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
79 นภัสวรรณ บุญประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2556.
80 ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์ (Project Leader), Sirisophon, A., พูลพงศ์ สุขสว่าง.   A Causal Relationship Model of the Happiness for Nursing Science Students . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2556.
81 Suebwonglee, C. (Project Leader).   A Development of Happy Work Place Organization Model: Case study of BCN SPR NW . Praboromarajchanok Institue. 2556.
82 Sawangchai, J. (Project Leader), Ngamkham, S..   A Study of Pain in Patients After Abdominal Surgery, Sawanpracharak, Hospital . Tuition Fee. 2556.
83 Pancharern, S. (Project Leader), Sangtongrongcharoen, P..   Experience of low back pain and pain management in pregnent women . Tuition Fee. 2556.
84 Ngamkham, S. (Project Leader).   Pain Characteristics and Treatments of Pre-Post Operation in Patients with Bone Fracture . Praboromarajchanok Institue. 2556.
85 Pancharern, S. (Project Leader), Klayjun, P..   Spouse support, Family support, and Personal Factors Influencing Maternal role attainment in Adolescent Mothers.
 
. Tuition Fee. 2556.
86 Tanasansutee, C. (Project Leader), Lertlum, L., Theangjit, R..   The promotion of patient and family humanized care behavior of nursing students . Tuition Fee. 2556.
87 Sangprasert, A. (Project Leader), Klayjun, P., Masukkamphaengjinda, P..   THE   RELATIONSHIP   BETWEEN  PROTECTIVE  FACTORS,  PERCIEVED  SELF-EFFICACY AND  POSTPARTUM   SELF – CARE   BEHAVIORS IN ADOLESCENT     MOTHER AT HOME . Tuition Fee. 2556.
88 นิสา ครุฑจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ, ธีริศา สินาคม.   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เนต เรื่องการจัดการความปวด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
89 ศิริรัตน์ จำปีเรือง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกระบวนการสุนทรียสนทนาสำหรับนักศึกษาพยาบาล . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
90 อัญชลี เกษสาคร (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชัชรีย์ บำรุงศรี, ศรีสุดา งามขำ.   การศึกษาความปวดในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
91 จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ, ศรีสุดา งามขำ.   การศึกษาลักษณะความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์มะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี   . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
92 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ราตรี เที่ยงจิตต์.   ความคาดหวังในงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
93 จุไรพร โสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างชนิดเฉียบพลันของพยาบาลในโรงพยาบาลสิงห์บุรี . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
94 สุดกัญญา ปานเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วงศ์สิริ แจ่มฟ้า, มัณทนา สุพรรณไพบูลย์.   ความปวดการจัดการความปวดของผู้สูงอายุที่มีคามปวดจากความผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็ง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
95 ศรีสุดา งามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความรู้ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินและการจัดการความเจ็บปวด . สถาบันพระบรมราชชนก. 2556.
96 ชุติมา บูรณธนิต (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์, สิริกานต์ แรงกสิกร.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
97 ชุติมา บูรณธนิต (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์, สิริกานต์ แรงกสิกร.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
98 ไพฑูรย์ วุฒิโส (Project Leader), Thongnit, M., ขวัญหทัย ยิ้มละมัย, ธรณินทร์ คุณแขวน.   A community participation model of tobacco accessibility prevention for youth in Muang district, Chaiyaphum province.
 
. เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2555.
99 Sopajareeya, C. (Project Leader), Kaewkulput, S., Lertlum, L..   A STUDY OF CURRENT SITUATION AND PROBLEM ON PERFORMANCE OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE EVALUATION IN BOROMRAJCHONANI COLLEGE OF NURSING, SAWAN PRACHARAX-NAKHON SAWAN . Tuition Fee. 2555.
100 Suktae, W. (Project Leader).   Creating of E-Learning on Nursing Care of Newborn and Premature baby, Bachelor of Nursing Science Programme, Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2555.
101 Sawangchai, J. (Project Leader), Vithayachockitikhun, N..   Development of e-Learning on Nursing Care of Spinal Cord Injury Patients, Bachelor of Nursing Science Programme, Boromarajonani, College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2555.
102 Eklakanarat, S. (Project Leader), Yingyongmatee, N., Phankhian, T., Prompradit, T., Ruammaitree, P., กอบกุล นิยติวัฒน์ชาญชัย, พเยาว์ นิมิตรพรชัย.   Effects of Personal Model of Diabetes Program on Self-care Behavior to  Prevent Foot Ulcer in Diabetes Patients . Tuition Fee. 2555.
103 Viboonwatthanakitt, R. (Project Leader), Poopisut, K., Rungchutiphopan, W., Piphatpawan, B., Phanutacha, N..   Factors Associated With Adolescent Pregnancy Among Adolescent Primigravida Attending Antenatal Care Clinic At Sawanpracharuk Hospital . Tuition Fee. 2555.
104 Booranatanit, C. (Project Leader), Raengkasikorn, S..   Factors  related to the   result  in   Thai  Nursing Council’s Examination for Registered the first  Class of  Nursing and  Midwifery Profession  of  Graduated  Nursing  students . Tuition Fee. 2555.
105 Theangjit, R..   Research Utilization Project;  Job  Expectation of the Fourth Year Nursing  Students  of  Boromarajonani Colleges of Nursing Northern Network . Tuition Fee. 2555.
106 Pancharern, S. (Project Leader), Viboonwatthanakitt, R., Sangtongrongcharoen, P., Klayjun, P..   The Effect of Health Promotion Program with Family Support on Health Promotion Behavior of Pregnant Ado;escents . Tuition Fee. 2555.
107 Pancharern, S. (Project Leader).   The Effects of Health Promotion Program with Family Support on Health Promotion Behavior of Pregnant Adolescents . Tuition Fee. 2555.
108 Kontha, J. (Project Leader), Rogerson, C..   Use of Leisure Time of  Nursing Students at Boromarajonani  Nursing college, Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2555.
109 จุไรพร โสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างของพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
110 ศรีสุดา งามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   โครงการวิจัยการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรความสำคัญในการจัดการความปวด . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2555.
111 ชุติมา บูรณธนิต (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์, สิริกานต์ แรงกสิกร.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
112 Sripiboonbat, J. (Project Leader).   FACTORS RELATED TO THE DECISION OF RECEIVING THE HPV VACCINE OF WOMEN IN NAKHONSAWAN  PROVINCE. . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
113 Jaritngarm, C. (Project Leader).   The Effect of Computer Assisted Instruction (CAI) on Nursing Student's Learning Achievement toward Diabetes Mellitus . Tuition Fee. 2554.
114 Jaritngarm, C. (Project Leader).   The Effects of Group process learning program on Perceptions of Pesticides Usage and Cholinesterase Levels of agricultural workers in Nakhonsawan Province . Tuition Fee. 2554.
115 Jaritngarm, C..   Achievement of Nursing Students to Computer Assisted Instruction (CAI) Focus on Diabetes Mellitus . Tuition Fee. 2554.
116 Intarakumhang na rachasima, S. (Project Leader).   Behavioral Promotion  of Decreased and Stoped Smoking Among People in Banbungbaurapet, Tumbon Kwaiyai, Muang District, Nakhonsawan Province . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2554.
117 Viboonwatthanakitt, R. (Project Leader), Pancharern, S., Kontha, J., Choteamnuay, P., Jamfa, W., Booranatanit, C., Sangprasert, A., Klayjun, P., Masukkamphaengjinda, P..   Sexual health promotion in adolescences . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
118 Sirisophon, A., Kaewkulput, S., Sawangchai, J., Bppnprasert, N., บัญชา บุญคุ้ม.   The Ability Performance Basic Treatment for Professional Nurses Who Work in Primary Care in Charge of the Third National Health Security Office . ตนเอง. 2554.
119 Sripiboonbat, J. (Project Leader), Krutchan, N., Sinakom, D..   The  effects  of  Participatory  Learning  Program on    knowledge  attitude  and determination  to  receive  screening  services  for cervical  cancer . Tuition Fee. 2554.
120 รพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาชุดการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
121 วิภา ประสิทธิโชค (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความเครียดกับการเผชิญความเครียดของประชาชนชุมชนตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
122 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริพร แก้วกุลพัฒน์.   ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
123 สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา.   รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2554.
124 Kontha, J. (Project Leader), Boonnuan, W., Puangchan, S., Chantarungseevoraku, W..   Factors Related to the Research Productivity among Nurse Instructors at Boromarajonani Nursing College, Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2553.
125 Pancharern, S. (Project Leader), Masukkamphaengjinda, P..   Perception and Maternal Readiness Affecting Breast Feeding during the First Six Months, Sawanpracharak Hoapital Nakhonsawan Province . Tuition Fee. 2553.
126 Rungchutiphopan, W. (Project Leader), Raengkasikorn, S..   Relationship among Strategies and General Well-being in Mothers of Children in Pediatric 1 Ward of Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2553.
127 Sangtongrongcharoen, P. (Project Leader), Viboonwatthanakitt, R..   Relationship between Perceived Benefit of Action in Health Promoting Behavior and Health Promoting Behaviors among Pregnant Women . Tuition Fee. 2553.
128 Suktae, W. (Project Leader), นเรศ ไชยรัตน์.   Student Nurses' Behavior and Their Related Problems in Using the Internet at Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan . Tuition Fee. 2553.
129 Raengkasikorn, S. (Project Leader), Rungchutiphopan, W..   The Effects of Support Group and Structured Information on Stress and Role Adaptation in Mothers of Premature Infants in NICU of Sawanpracharak Hospital, Nakhonsawan Province . Tuition Fee. 2553.
130 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์.   พฤติกรรมเอื้ออาทรในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
131 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
132 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
133 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ทัศนคติต่อการวิจัยและการได้รับทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยกับการวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์พยาบาลในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคเหนือตอนล่าง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2543.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ