วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ศุภานัน ทองทวีโภคิน & กนกพร เบ็ญจขันท์.   พฤติกรรมที่มีผลต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2567.
2 นวพร กันชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สุวพิชญ์ ชัชวาลธีราพงศ์.   การพัฒนาแนวทางการรับมือกับภาวะเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
3 พรพรรณ มูลรัสศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สิริยาภรณ์ เจนสาริกา.   การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการป้องกันโรคและการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่ที่มีผลการคัดกรองผิดปกติ ที่เข้ารับบริการในคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
4 เพชรรัตน์ บุราณรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิสา ครุฑจันทร์ & ไกรศร จันทร์นฤมิตร.   การพัฒนาระบบตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเองร่วมกับการอัลตราซาวน์ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงสูง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
5 สมฤกษ์ สารียัง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สุวพิชญ์ ชัชวาลธีราพงศ์.   การพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
6 ดาหวัน ดีบ้านใหม่ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จันทิมา นวะมะวัฒน์.   การศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานรับซื้อ และรีไซเคิลขยะ . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
7 Pimpayorm, S. (Project Leader), Paipayob, T., นางสาวกนกพร คองกุ่ย, นางสาวขวัญจิรา อุไรวรรณ์, นางสาวชนิดาภรณ์ วงค์ชมภู, นางสาวดลระวี ภาวะโคตร, นายธีรศักดิ์ เฉลิมพล, นางสาวนภัสสร หอมขจร, นางสาวนาถตยา เสาวมาลย์ & นายบุลากร เดชใกล้.   การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองระบบการไหลเวียนเลือดของเด็กที่ใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางสำหรับฝึกทักษะหัตถการดูแลสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางของนักศึกษาพยาบาล . Thailand nursing association. 2566.
8 สิริยาภรณ์ เจนสาริกา (หัวหน้าโครงการวิจัย), ธัญสินี พรหมประดิษฐ, จันทิมา นวะมะวัฒน์ & วรรณี จิวสืบพงษ์.   ความชุกและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของวัยรุ่นในชุมชนกึ่งเมือง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2566.
9 วันดี แย้มจันทร์ฉาย (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ศุภานัน ทองทวีโภคิน.   ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและอาการเตือนของภาวะสมองขาดเลือดในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและผู้ดูแล . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
10 ภัสราภรณ์ ไทยประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จันทนา โรเจอร์สัน & เบญญาภา พิภัชปวัน.   ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
11 นวพร กันชาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จุฑารัตน์ สว่างชัย & ชุลีพร ปิยสุทธิ์.   ประสิทธิผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะกอกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
12 พัชรี ขอนทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นภัสวรรณ บุญประเสริฐ.   ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
13 จุรี บันลือ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ศุภานัน ทองทวีโภคิน.   ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
14 พัชรี ขอนทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย), จุฑารัตน์ สว่างชัย & ศิริพร แก้วกุลพัฒน์.   ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
15 สมฤกษ์ สารียัง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นภัสวรรณ บุญประเสริฐ.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เจริญพร ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
16 จารุวรรณ เจนจบ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สิริยาภรณ์ เจนสาริกา.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่น อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
17 กนกพร เบ็ญจขันท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นลินี เกิดประสงค์.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
18 ภัสราภรณ์ ไทยประสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศุภวรรณ ป้อมจันทร์, ดารารัตน์ อยู่เจริญ & อรญา ศรีนารอด.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
19 ณชพัฒน์ & จีนหลักร้อย (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่ส่งต่อความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2566.
20 ศุภวรรณ พิมพ์พยอม (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศรีวัฒนา เพ็ชรรัตน์ & อัจฉโรบล แสงประเสริฐ.   ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับเทคนิคการคิดและสื่อสารเป็นภาพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2566.
21 ละมัด เลิศล้ำ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ชนิดา ธนสารสุธี.   ผลของการใช้ Simulation Baesd-Learning ต่อการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2566.
22 สาริศา ทองมี (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ศุภานัน ทองทวีโภคิน.   ผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง 5 เอ ต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
23 สุพัฒตรา ปรารมภ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & กัญจน์อมล ปานแก้ว.   ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความรู้ พฤติกรรม และระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
24 เพชรรัตน์ บุราณรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จันทิมา นวะมะวัฒน์.   ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตในกลุ่มผู้มีภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในหน่วยปฐมภูมิ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
25 ธันวนัทธ์ งอกศักดา (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นลินี เกิดประสงค์.   พฤติกรรมการดูแลตนเองต่อการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
26 ธันวนัทธ์ งอกศักดา (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน.   รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
27 ดาหวัน ดีบ้านใหม่ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สกุลรัตน์ ศิริกุล.   รูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
28 จารุวรรณ เจนจบ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นลินี เกิดประสงค์.   ศึกษาปัจจัยทำนายที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อชะลอภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
29 สาริศา ทองมี (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อัญสุรีย์ ศิริโสภณ.   อิทธิพลของความแตกฉานด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2566.
30 Prompradit, T. (Project Leader), Nawamawat, J., Jensarign, S., นางอัจฉรา สุหิรัญ & นางสาวเจตตะวัน พิลึก.   การศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมรัดเท้ากด 3 จุด หยุดบุหรี่ ในกลุ่มผู้ที่ติดบุหรี่ (นวัตกรรม) . Tuition Fee. 2565.
31 Supanpaiboon, M. (Project Leader), Wanjan, P. & Toomnoi, N.   ความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชน (โครงการวิจัย) . Tuition Fee. 2565.
32 Kerdprasong, N. & (Project Leader).   โครงการนวัตกรรม Hot Braอัตโนมัติ ลดภาวะเต้านมคัดตึง . Tuition Fee. 2565.
33 Prompradit, T. & (Project Leader).   โครงการนวัตกรรมถังขยะยุคใหม่ห่างไกลโควิด . Tuition Fee. 2565.
34 Kerdprasong, N. & (Project Leader).   โครงการนวัตกรรมนิ้วมหัศจรรย์ . Tuition Fee. 2565.
35 Prompradit, T. & (Project Leader).   โครงการนวัตกรรมสวม กด ลด ละ เลิกบุหรี่ . Tuition Fee. 2565.
36 Prompradit, T. & (Project Leader).   โครงการนวัตกรรมเสื้อกดจุดลดออฟฟิศซินโดรม . Tuition Fee. 2565.
37 Prompradit, T. (Project Leader), Nawamawat, J., Jensarign, S., นางอัจฉรา สุหิรัญ & นางสาวเจตตะวัน พิลึก.   โครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมรัดเท้ากด 3 จุด หยุดบุหรี่ ในกลุ่มผู้ที่ติดบุหรี่ . Tuition Fee. 2565.
38 Teerasirirol, T. & (Project Leader).   บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อชะลอไตเสื่อม . Tuition Fee. 2565.
39 Yingyongmatee, N. (Project Leader), Sirisophon, A., นางดุจเดือน จิตเงิน , นางละมูล & จาบทอง .   ประสิทธิผลของการให้ความรู้ร่วมกับการใช้สเปรย์สมุนไพรต่ออาการปวดและความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุเข่าเสื่อม . Tuition Fee. 2565.
40 นางอนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา (Project Leader), Nawamawat, J., นางธัญสินี พรหมประดิษฐ & นางสาววรรณี จิวสืบพงษ์.   ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2565.
41 Teerasirirol, T. (Project Leader), Kaewkulput, S., วจี & กิจวรายุทธ .   ปัจจัยทำนายที่มีผลต่อท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยหนัก . Tuition Fee. 2565.
42 Sangprasert, A. (Project Leader), Choteamnuay, P. & รุ่งนภา ศักดิ์ตระกูล.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนของมารดาที่ผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉิน . Tuition Fee. 2565.
43 Jeenlakroy, N. (Project Leader), นางสาวถกลรัตน์ หนูฤกษ์, Masukkamphaengjinda, P. & Booranatanit, C.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาที่ทารกได้รับการดูแลในหน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดทันทีหลังคลอด . Tuition Fee. 2565.
44 Rungchutiphopan, W. (Project Leader), Sirisophon, A. & Nilnate, W.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเลี้ยงดูเพื่อความปลอดภัยในเด็กวัยก่อนเรียน . Tuition Fee. 2565.
45 Champeeruang, S. (Project Leader), Jamfa, W., วารุณี & เซี่ยงฉิน.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (โครงการวิจัย) . Tuition Fee. 2565.
46 ทมาภรณ์ สุขสวรรค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พิมพ์พิมล เรืองฤทธิ์.   ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการใช้วีดีโอบนยูทูป ในวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช เรื่อง การประเมินสภาพจิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
47 ดร.นุสรา ประเสริฐศรี (Project Leader), ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา, ดร.พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, Ngamkham, S., ดร.มาริสา สุวรรณราช, นางอภิรดี เจริญนุกูล, นางวิไลลักษณ์ ตียาพันธ์ & นายชนุกร แก้วมณี.   ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรุนแรงความปวด การรับรู้ความปวด และการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งสูงอายุ (ทุนภายนอก ววน.) . กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2564.
48 Viboonwatthanakitt, R. (Project Leader), นิตยา ศรีแจ่ม & รุ่งนภา ศักดิ์ตระกูล.   ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน เจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก . Tuition Fee. 2564.
49 Piphatpawan, B. (Project Leader) & Rogerson, C.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในงานพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 . Tuition Fee. 2564.
50 Sangprasert, A. (Project Leader), Kontha, J., รุ่งนภา & ศักดิ์ตระกุูล.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2564.
51 Jamfa, W. (Project Leader), Champeeruang, S. & วารุณี เชียงฉิน.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2564.
52 Champeeruang, S. (Project Leader), Jamfa, W., นางวารุณี & เชียงฉิน.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2564.
53 Champeeruang, S. (Project Leader), Jamfa, W., วารุณี & เชี่ยงฉิน.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2564.
54 Viboonwatthanakitt, R. (Project Leader), Masukkamphaengjinda, P. & Bootsri, W.   ผลของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2564.
55 Teerasirirol, T. & (Project Leader).   ลด ละ เลิกบุหรี่ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังควรตระหนัก . Tuition Fee. 2564.
56 Ngamkham, S. (Project Leader) & Piyasut, C.   การจัดการความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง . Tuition Fee. 2563.
57 Nawamawat, J. (Project Leader), ดร.วิภาพร สิทธิสาตร์, ดร.กฤษฎา เหล็กเพชร & นายไพศาล เธียรถาวร.   การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขและชุมชน ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2563.
58 Promyen, N. (Project Leader), Sirisophon, A. & พเยาว์ นิมิตพรชัย.   การรับรู้ความสามารถตนเองของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยโรคเรื้อรัง . Tuition Fee. 2563.
59 Ngamkham, S. (Project Leader) & บุญเตือน วัฒนกุล.   การวิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ต่อระบบบริการสุขภาพสำหรับโรคเบาหวานในประเทศไทย . Tuition Fee. 2563.
60 Kerdprasong, N. (Project Leader), Nawamawat, J., Jeiwseubpong, W. & วิสุทธิ์ บุญญะโสภิต.   ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบและกลไกรองรับสังคมสูงวัยระดับตำบล . Tuition Fee. 2563.
61 Junnaruemit, K. & (Project Leader).   ความสัมพันธ์ระหว่างโรคร่วม การใช้ยาหลายขนานและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา กับผลลัพธ์การจำหน่ายออกจากแผนกฉุกเฉิน ในผู้ป่วยสูงอายุ . Tuition Fee. 2563.
62 Yingyongmatee, N. (Project Leader), Promyen, N. & Yucharoen, D.   ประสิทธิผลของการให้ความรู้ร่วมกับสมาธิบำบัดแบบ SKT เทคนิคที่ 3 ต่อการลดอาการปวดหลังของผู้สูงอายุที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง . Tuition Fee. 2563.
63 Pancharern, S. (Project Leader) & Kontha, J.   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . Tuition Fee. 2563.
64 Bootsri, W. (Project Leader) & Sirisophon, A.   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ที่รับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2563.
65 Sangprasert, A. (Project Leader), Choteamnuay, P., ภรภัทร & สนองคุณ.   ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการปรับตัวของสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2563.
66 Nunart, W. & (Project Leader).   ผลของการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อการรับรู้ความสามารถของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย . Tuition Fee. 2563.
67 Promyen, N. (Project Leader) & Thongnit, M.   ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องการบาดเจ็บของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2563.
68 Pancharern, S. (Project Leader) & Sangprasert, A.   ผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับการใช้แอพพลิเคชั่นโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . Tuition Fee. 2563.
69 Ngamkham, S. & (Project Leader).   มิติของความปวดกับบทบาทของพยาบาลในการประเมินความปวด . Tuition Fee. 2563.
70 พรฤทธิ์ ข่ายทอง (Project Leader), Boonnuan, W. & อรพรรณ กาวิละ.   ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypoglycemia ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ Insulin หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงโรงพยาบาลพะเยา . Tuition Fee. 2563.
71 Kontha, J. (Project Leader), Sangprasert, A. & Pancharern, S.   อิทธิพลของความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน . Tuition Fee. 2563.
72 Kontha, J. (Project Leader), Pancharern, S. & Sangprasert, A.   อิทธิพลของความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อเป็นเบาหวาน . Tuition Fee. 2563.
73 Piphatpawan, B. & (Project Leader).   การก้าวข้ามบทบาทจากนักศึกษาพยาบาลสู่บทบาทของพยาบาลจบใหม่ . Tuition Fee. 2562.
74 Bunjongkarn, M. (Project Leader) & Prompradit, T.   การบริหารการพยาบาลสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Nursing Administration moving to Thailand 4.0) (บทความวิชาการ) . Tuition Fee. 2562.
75 Sinakom, D. (Project Leader) & Suksawan, T.   การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศสำหรับนักศึกษาพยาบาล (ตำรา) . Tuition Fee. 2562.
76 Nilnate, W. (Project Leader) & Rungchutiphopan, W.   การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health literacy Development) (บทความวิชาการ) . Tuition Fee. 2562.
77 Bunjongkarn, M. (Project Leader), Sangprasert, A. & Sinakom, D.   การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน: บทบาทผู้สอน ผู้เรียน และการเรียนรู้ (Problem-Based Learning: The teachers, learners and learning) . Tuition Fee. 2562.
78 Rogerson, C. & (Project Leader).   การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาทางการพยาบาล (Ethnographic study in nursing) (บทความวิชาการ) . Tuition Fee. 2562.
79 Chantarungseevoraku, W. (Project Leader) & Kontha, J.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาระในการดูแล การสนับสนุนทางสังคม และความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน . Tuition Fee. 2562.
80 Yingyongmatee, N. (Project Leader), พเยาว์ นิมิตรพรชัย, Yucharoen, D. & Wonglamthong, S.   ประสิทธิผลของการใช้สมาธิบำบัด แบบ SKT ต่อระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ . Tuition Fee. 2562.
81 Nawamawat, J. (Project Leader), Kerdprasong, N., Jeiwseubpong, W., Jensarign, S., วิสุทธิ์ โนจิต & พิมพวรรณ เรืองพุทธ.   ปัจจัยทำนายการมีสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตชนบท . Tuition Fee. 2562.
82 Pancharern, S. (Project Leader), Sangprasert, A. & Kontha, J.   ปัจจัยทำนายความตั้งใจตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . Tuition Fee. 2562.
83 Sangprasert, A. (Project Leader), Kontha, J. & Pancharern, S.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดในระยะหลังคลอด (วิจัย) . Tuition Fee. 2562.
84 Champeeruang, S. (Project Leader), Jamfa, W. & Vithayachockitikhun, N.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2562.
85 Ngamkham, S. (Project Leader) & Bunjongkarn, M.   พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2562.
86 Bunjongkarn, M. (Project Leader) & Prompradit, T.   แรงงานทางอารมณ์ในพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน (วิจัย) . Tuition Fee. 2562.
87 Jamfa, W. (Project Leader) & Champeeruang, S.   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคม ภาวะซึมเศร้า และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง . Tuition Fee. 2562.
88 Sangtongrongcharoen, P. (Project Leader) & Ngamkham, S.   การจัดการความปวดในระยะคลอด (Pain Management in Labour) (บทความวิชาการ) . Tuition Fee. 2561.
89 Thongthaweephokhin, S. (Project Leader), Junnaruemit, K., นภัค & คำหอม.   การดูแลผู้ป่วยปวดท้องในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน . Tuition Fee. 2561.
90 Sawangchai, J. (Project Leader), Piyasut, C. & Kaewkulput, S.   การตั้งเป้าหมายความปวดหลังผ่าตัด (บทความวิชาการ) . Tuition Fee. 2561.
91 Jaritngarm, C. (Project Leader) & สุรีพร แพ่งนคร.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และทัศนคติต่อการเรียนแบบห้องเรียนแบบกลับด้าน และห้องเรียนแบบดั้งเดิม: กรณีศึกษาของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา . Tuition Fee. 2561.
92 Prompradit, T. (Project Leader), จันทิมา นวะมะวัฒน์, Jeiwseubpong, W., Jensarign, S. & Kerdprasong, N.   การศึกษาประสิทธิผลของสเปรย์สมุนไพรใบโปร่งฟ้าต่อการลดการสูบหรี่ของกลุ่มคนติดบุหรี่ (วิจัย) Effectiveness of Prong Fah Spray for smoking cessation among smokers . Tuition Fee. 2561.
93 Nawamawat, J. (Project Leader), Kerdprasong, N., Chatchawanterapong, S. & วิสุทธิ์ บุญญโสภิต.   การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 . Tuition Fee. 2561.
94 Viboonwatthanakitt, R. (Project Leader) & Rueangrit, P.   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2561.
95 Choteamnuay, P. & (Project Leader).   จะทำอย่างไรเมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ (What to do when adolescent was pregnant) (บทความวิชาการ) . Tuition Fee. 2561.
96 Sangprasert, A. (Project Leader), Klayjun, P. & ภรภัทร สนองคุณ.   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก . Tuition Fee. 2561.
97 Sangprasert, A. (Project Leader), Masukkamphaengjinda, P. & Choteamnuay, P.   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพในระยะคลอดของมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2561.
98 Eklakanarat, S. (Project Leader) & Phankhian, T.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2561.
99 Champeeruang, S. (Project Leader) & Rueangrit, P.   ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2561.
100 Pancharern, S. (Project Leader) & Panawatthanapisuit, S.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2561.
101 Kontha, J. (Project Leader), Choteamnuay, P. & Masukkamphaengjinda, P.   ผลของการใช้สถานการณ์จำลองในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด ต่อความรู้ ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเอง และพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2561.
102 Bunjongkarn, M. (Project Leader), Phankhian, T. & Supanpaiboon, M.   สถานการณ์ใช้แพทย์ทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . Tuition Fee. 2561.
103 ศุภานัน ทองทวีโภคิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทมาภรณ์ สุขสวรรค์ & ธีริศา สินาคม.   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
104 Thongthaweephokhin, S. (Project Leader) & Krutchan, N.   การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว(ตำรา) . Tuition Fee. 2560.
105 Krutchan, N. (Project Leader) & Klayjun, P.   การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน . Tuition Fee. 2560.
106 จันทิมา นวะมะวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิภาพร สิทธิศาสตร์, กฤษฏา เหล็กเพชร & ไพศาล เธียรถาวร.   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสุขภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ . สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2560.
107 พรวิไล คล้ายจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปิ่นแก้ว โชติอำนวย & นิสา ครุฑจันทร์.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
108 Suparee, N. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2560.
109 พลอยไพลิน มาสุขกำแพงจินดา (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจฉโรบล แสงประเสริฐ & ศุภานัน ทองทวีโภคิน.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์เบาหวาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
110 ศุภวรรณ ป้อมจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศุภานัน ทองทวีโภคิน & นิสา ครุฑจันทร์.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น สำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
111 Raengkasikorn, S. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโดยประยุกต์ใช้การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงก่อนการฝึกปฏิบัติงานด้านการพยาบาลเด็ก รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 . Tuition Fee. 2560.
112 Kedsakorn, U. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านและการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2560.
113 Toomnoi, N. (Project Leader) & Sirisophon, A.   การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2560.
114 Rogerson, C. & (Project Leader).   การสังเคราะห์ผลงานวิจัยของ วพบ. สวรรค์ประชารักษ์ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
115 วันดี & แย้มจันทร์ฉาย (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและอาการเตือนของภาวะสมองขาดเลือดในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและผู้ดูแล . สถาบันพระบรมราชชนก. 2560.
116 ปริทรรศน์ วันจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริรัตน์ จำปีเรือง, สุจิตรา & สังวรณ์.   ทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุ การดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
117 Kontha, J. & (Project Leader).   แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย:การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
118 Kerdprasong, N. & (Project Leader).   แนวทางการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมรับและตอบสนองภัยพิบัติของคนไทย: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
119 Intarakumhang na rachasima, S. (Project Leader), นายถนอมศักดิ์ บุญสู่ & นายสมตระกูล ราศิริ.   บทบาทของอาสาสมัครสาธารสุขไทย: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
120 Booranatanit, C. & (Project Leader).   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย ในวิชาการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1 . Tuition Fee. 2560.
121 Yingyongmatee, N. (Project Leader), Wonglamthong, S. & Suparee, N.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้แพทย์แผนไทยในผู้ป่วยเบาหวาน . Tuition Fee. 2560.
122 ศิริรัตน์ จำปีเรือง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปริทรรศน์ วันจันทร์ & พัชรินทร์ ดวงตาทิพย์.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
123 Booranatanit, C. & (Project Leader).   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2560.
124 จันทิมา นวะมะวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิภา ประสิทธิโชค & ธัญสินี พรหมประดิษฐ.   ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท:กรณีศึกษาตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
125 วัชรา สุขแท้ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริมา วงศ์แหลมทอง & ธณัชฌา ภัยพยพ.   พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสรรวค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
126 Champeeruang, S. (Project Leader), Puangchan, S. & Jamfa, W.   พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2560.
127 Jamfa, W. (Project Leader) & Champeeruang, S.   ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2560.
128 Nawamawat, J. (Project Leader), วิภาพร สิทธิศาสตร์ & จันทร์จิรา อินจีน.   สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติในการบริการระดับปฐมภูมิ: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ . Tuition Fee. 2560.
129 นภัสวรรณ บุญประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรรณา บุญนวน & มัณทนา สุพรรณไพบูลย์.   สิ่งคุกคามสุขภาพจากความเสี่ยงในการทำงาน และพฤติกรรมการดูแลตนเองกรณีศึกษา : ผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
130 มณฑล & ทองนิตย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
131 ศรีสุดา & งามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การประเมินผลเบื้องต้นโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอของประเทศไทย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
132 Tanasansutee, C. & (Project Leader).   การพัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง . Tuition Fee. 2559.
133 Vithayachockitikhun, N. (Project Leader) & Kaewkulput, S.   การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ต่อผลลัพธ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2559.
134 Panawatthanapisuit, S. (Project Leader), Intarakumhang na rachasima, S., นางเจริญ บุญมี, นางสาวศรีวรรณ สุพรรณสาร, ดร. & นภชา สิงห์วีรธรรม.   การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2559.
135 Sawangchai, J. (Project Leader) & Ngamkham, S.   การศึกษาความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . Tuition Fee. 2559.
136 จันทิมา & นวะมะวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การเสริมสรา้งสมรรณนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และข้อเสนอเชิงนโยบาย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
137 สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พีระ เรืองฤทธิ์.   ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษา ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
138 อัญชลี เกษสาคร (หัวหน้าโครงการวิจัย), มธุรดา บรรจงการ & นิธิมา สุภารี.   ผลของโปรแกรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
139 Vithayachockitikhun, N. & (Project Leader).   รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2559.
140 มธุรดา & บรรจงการ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   แรงงานทางอารมณ์ในการศึกษาพยาบาล: บทบาทครูและนักศึกษาพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
141 นลินี & เกิดประสงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลบนหอผู้ป่วย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
142 Pancharern, S. (Project Leader) & Sangtongrongcharoen, P.   การสนับสนุนจากสามี การสนับสนุนจากครอบครัว และปัจจัยส่วนบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการกำรงบทบาทมารดาวัยรุ่น . Tuition Fee. 2558.
143 Suebwonglee, C. (Project Leader), Bunjongkarn, M. & Thongnit, M.   การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
144 Prasittichok, W.   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
145 ทมาภรณ์ & สุขสวรรค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
146 ละมัด เลิศล้ำ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ชนิดา ธนสารสุธี.   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation-Based Learning) ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
147 จุฑารัตน์ สว่างชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ศรีสุดา งามขำ.   การศึกษาลักษณะความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
148 Suebwonglee, C. (Project Leader), Bunjongkarn, M. & Thongnit, M.   การสำรวจคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตจังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
149 Nawamawat, J. & (Project Leader).   ปัจจัยกำหนดสุขภาพที่มีผลต่อการเกิดโรคเรื้อรังของประชาชน ต. ตะเคียนเลื่อน อ. เมือง จ. นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
150 ณัฏฐ์ธัญศา & ยิ่งยงเมธี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้ใหญ่วัยกลางคน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
151 สุชาดา อินทรกำแหง ณ & ราชสีมา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยทีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
152 Suktae, W. (Project Leader) & Thongnit, M.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเรื่องการพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยต่อความรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2558.
153 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ (Project Leader) & Vithayachockitikhun, N.   พฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุไทย . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
154 มธุรดา & บรรจงการ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   แรงงานทางอารมณ์ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม: ประสบการณ์ของนักวิจัยในการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพในหัวข้อที่ละเอียดอ่อน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
155 Krutchan, N. (Project Leader), Thongthaweephokhin, S. & Sinakom, D.   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
156 Sopajareeya, C. (Project Leader), ดร.สกลพร โสภาจารีย์, Dr.Gabrial Ibarra Mejia & ดร.   อาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของครูมัธยมในประเทศไทย . Praboromarajchanok Institue. 2558.
157 Sopajareeya, C. (Project Leader), ดร. สกลพร โสภาจารีย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุช โสภาจารียื, Dr. & Gabriel lbarra-Mejia.   อาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยเสี่่ยงที่เกี่ยวข้องของครูมัธยมในประเทศไทย . Praboromarajchanok Institue. 2558.
158 Suebwonglee, C. & (Project Leader).   A Development of Happy Workplace Organization MOdel: Case study of Borommarajajonani College of Nursing Sawanpracharak Nakhonsawan . Praboromarajchanok Institue. 2557.
159 Bunjongkarn, M. & (Project Leader).   การใช้แพทย์ทางเลือกในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ในพื้นที่ชนบทจังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2557.
160 Suebwonglee, C. (Project Leader), Bunjongkarn, M. & Thongnit, M.   การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2557.
161 ธีริศา & สินาคม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลบุุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศสำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
162 สุภาเพ็ญ & ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช . สถาบันพระบรมราชชนก. 2557.
163 จิราจันทร์ & คณฑา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับรู้เกี่ยวกับการคลอดก่อนกำหนดและพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด    ของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
164 จุไรพร & โสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างของนักศึกษาพยาบาลไทย . สถาบันพระบรมราชชนก. 2557.
165 Champeeruang, S.   ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2557.
166 ศรีสุดา งามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุชาดา อินทรกำแหง & ณ ราชสีมา.   โครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางดำเนินงานและรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเครือข่ายสุขภาพที่ 3 . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557.
167 รพีพรรณ & วิบูลย์วัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการวางแผนครอบครัวในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดบุตรแรก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
168 วริศา จันทรังสีวรกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จิราจันทร์ คณฑา.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
169 รพีพรรณ & วิบูลย์วัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์๑ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
170 อัจฉโรบล แสงประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พลอยไพลิน มาสุขกำแพงจินดา.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำหน้าที่ครอบครัวของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
171 Champeeruang, S. (Project Leader) & Viboonwatthanakitt, R.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา . Tuition Fee. 2557.
172 อัจฉโรบล แสงประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พลอยไพลิน มาสุขกำแพงจินดา.   ปัจจัยบางประการและการสนับสนุนจากสามีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ  สตรีตั้งครรภ์ ที่เป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ชนิดเอวัน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
173 ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์ & ศรีวัฒนา เพ็ชรรัตน์.   ผลของการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยของเล่นภูมิปัญญาไทยและหนังสือนิทาน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
174 มัณทนา สุพรรณไพบูลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สุดกัญญา ปานเจริญ.   ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
175 Champeeruang, S. (Project Leader), Puangchan, S. & Jamfa, W.   พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2557.
176 วงศ์สิริ แจ่มฟ้า (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุดกัญญา ปานเจริญ & ศิริรัตน์ จำปีเรือง.   พลังสุขภาพจิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
177 จุไรพร & โสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   อาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
178 Ngamkham, S. & (Project Leader).   Pain Characteristics and Treatments of Pre-Post Operation in Patients with Bone Fracture . Praboromarajchanok Institue. 2556.
179 Sangprasert, A. (Project Leader), Klayjun, P. & Masukkamphaengjinda, P.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกื้อ การรับรู้ความสามารถของตนเองกับ พฤติกรรมการดูแลตนเองที่บ้าน ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด . Tuition Fee. 2556.
180 Boonprasert, N. (Project Leader), Rungchutiphopan, W., Kaewkulput, S., Phankhian, T. & Sirisophon, A.   การประเมินผลการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2556.
181 นิสา ครุฑจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศุภานัน ทองทวีโภคิน & ธีริศา สินาคม.   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เนต เรื่องการจัดการความปวด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
182 Suebwonglee, C. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการสร้างองค์กรแห่งความสุข : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Praboromarajchanok Institue. 2556.
183 ศิริรัตน์ & จำปีเรือง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกระบวนการสุนทรียสนทนาสำหรับนักศึกษาพยาบาล . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
184 Sawangchai, J. (Project Leader) & Ngamkham, S.   การศึกษาความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์  . Tuition Fee. 2556.
185 อัญชลี เกษสาคร (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชัชรีย์ บำรุงศรี & ศรีสุดา งามขำ.   การศึกษาความปวดในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
186 ศุภานัน ทองทวีโภคิน & ศรีสุดา งามขำ.   การศึกษาลักษณะความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์มะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี   . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
187 Pancharern, S. (Project Leader) & Klayjun, P.   การสนับสนุนจากสามี การสนับสนุนจากครอบครัวและปัจจัยส่วนบุคคลที่มิทธิพลต่อการดำรงบทบาทมารดาวัยรุ่น . Tuition Fee. 2556.
188 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ราตรี เที่ยงจิตต์.   ความคาดหวังในงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
189 จุไรพร & โสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างชนิดเฉียบพลันของพยาบาลในโรงพยาบาลสิงห์บุรี . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
190 สุดกัญญา ปานเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วงศ์สิริ แจ่มฟ้า & มัณทนา สุพรรณไพบูลย์.   ความปวดการจัดการความปวดของผู้สูงอายุที่มีคามปวดจากความผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็ง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
191 Pancharern, S. (Project Leader) & Sangtongrongcharoen, P.   ความปวดและการจัดการความปวดส่วนล่างของหญิงตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2556.
192 ศรีสุดา & งามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความรู้ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินและการจัดการความเจ็บปวด . สถาบันพระบรมราชชนก. 2556.
193 ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์ (Project Leader), Sirisophon, A. & พูลพงศ์ สุขสว่าง.   โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษาพยาบาล . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2556.
194 Theangjit, R.   ความคาดหวังในงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่สี่วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ . Tuition Fee. 2555.
195 Kontha, J. (Project Leader) & Rogerson, C.   การใช้เวลาว่างของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
196 Suktae, W. & (Project Leader).   การพัฒนาบทเรียน e-learing เรื่องการพยาบาลทารกแรกเกิดปกติและคลอดก่อนกำหนด สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
197 Sawangchai, J. (Project Leader) & Vithayachockitikhun, N.   การพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
198 จุไรพร & โสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างของพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
199 ศรีสุดา & งามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   โครงการวิจัยการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรความสำคัญในการจัดการความปวด . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2555.
200 Viboonwatthanakitt, R. (Project Leader), Poopisut, K., Rungchutiphopan, W., Piphatpawan, B. & Phanutacha, N.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรกทีมาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลสวรรค์ประขารักษ์ . Tuition Fee. 2555.
201 Booranatanit, C. (Project Leader) & Raengkasikorn, S.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
202 ชุติมา บูรณธนิต (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ & สิริกานต์ แรงกสิกร.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
203 Eklakanarat, S. (Project Leader), Yingyongmatee, N., Phankhian, T., Prompradit, T., Ruammaitree, P., กอบกุล นิยติวัฒน์ชาญชัย & พเยาว์ นิมิตรพรชัย.   ผลของโปรแกรมการสอนเรื่อง “การดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้บุคคลต้นแบบ”ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการป้องกันการเกิดแผลที่ฝ่าเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน . Tuition Fee. 2555.
204 Pancharern, S. & (Project Leader).   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการสนับสนุนจากครอบครัว ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . Tuition Fee. 2555.
205 Pancharern, S. (Project Leader), Viboonwatthanakitt, R., Sangtongrongcharoen, P. & Klayjun, P.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . Tuition Fee. 2555.
206 ไพฑูรย์ วุฒิโส (Project Leader), Thongnit, M., ขวัญหทัย ยิ้มละมัย & ธรณินทร์ คุณแขวน.   รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2555.
207 Sopajareeya, C. (Project Leader), Kaewkulput, S. & Lertlum, L.   สภาพปัจจุบันและปัญหาการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
208 Thongthaweephokhin, S. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีในจังหวัดนครสวรรค์ . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
209 Jaritngarm, C. & (Project Leader).   ผลการให้ความรู้ ร่วมกับกระบวนการกลุ่มต่อ ความรู้ พฤติกรรม การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับเอนไซม์ โคลีนเอสเตอเรส ของ เกษตรกร ตำบลวัดไทรย์ จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2554.
210 รพีพรรณ & วิบูลย์วัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาชุดการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
211 Intarakumhang na rachasima, S. & (Project Leader).   การส่งเสริมพฤติกรรม ลด เลิก บุหรี่ของประชาชน บ้านบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2554.
212 Viboonwatthanakitt, R. (Project Leader), Pancharern, S., Kontha, J., Choteamnuay, P., Jamfa, W., Booranatanit, C., Sangprasert, A., Klayjun, P. & Masukkamphaengjinda, P.   การสร้างเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
213 วิภา & ประสิทธิโชค (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความเครียดกับการเผชิญความเครียดของประชาชนชุมชนตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
214 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ศิริพร แก้วกุลพัฒน์.   ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
215 Sirisophon, A., Kaewkulput, S., Sawangchai, J., Boonprasert, N. & บัญชา บุญคุ้ม.   ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการรักษาขั้นพื้นฐานในสถานบริการปฐมภูมิสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติในสถานบริการปฐมภูมิในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 . ตนเอง. 2554.
216 Thongthaweephokhin, S. (Project Leader), Krutchan, N. & Sinakom, D.   ผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความรู้ เจตคติ และความตั้งใจมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก . Tuition Fee. 2554.
217 Jaritngarm, C.   ผลของการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโรคเบาหวาน . Tuition Fee. 2554.
218 Jaritngarm, C. & (Project Leader).   ผลของการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโรคเบาหวาน . Tuition Fee. 2554.
219 สุชาดา อินทรกำแหง & ณ ราชสีมา.   รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2554.
220 Pancharern, S. (Project Leader) & Masukkamphaengjinda, P.   การรับรู้และความพร้อมของมารดาหลังคลอดที่มีผลต่อการให้นมแม่สำหรับบุตรในระยะ 6 เดือนแรก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2553.
221 Sangtongrongcharoen, P. (Project Leader) & Viboonwatthanakitt, R.   ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2553.
222 Rungchutiphopan, W. (Project Leader) & Raengkasikorn, S.   ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเผชิญความเครียดกับความผาสุกโดยทั่วไปในมารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวช 1 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . Tuition Fee. 2553.
223 Kontha, J. (Project Leader), Boonnuan, W., Puangchan, S. & Chantarungseevoraku, W.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2553.
224 Raengkasikorn, S. (Project Leader) & Rungchutiphopan, W.   ผลของกลุ่มสนับสนุนทางสังคมและการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความเครียดและการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . Tuition Fee. 2553.
225 Suktae, W. (Project Leader) & นเรศ ไชยรัตน์.   พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2553.
226 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์.   พฤติกรรมเอื้ออาทรในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
227 สุภาเพ็ญ & ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
228 สุภาเพ็ญ & ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ทัศนคติต่อการวิจัยและการได้รับทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยกับการวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์พยาบาลในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคเหนือตอนล่าง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2543.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ