วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Sangprasert, A. (Project Leader), Choteamnuay, P., ภรภัทร & สนองคุณ.   ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการปรับตัวของสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2563.
2 Piphatpawan, B. & (Project Leader).   การก้าวข้ามบทบาทจากนักศึกษาพยาบาลสู่บทบาทของพยาบาลจบใหม่ . Tuition Fee. 2562.
3 Bunjongkarn, M. (Project Leader) & Prompradit, T.   การบริหารการพยาบาลสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Nursing Administration moving to Thailand 4.0) (บทความวิชาการ) . Tuition Fee. 2562.
4 Sinakom, D. (Project Leader) & Suksawan, T.   การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศสำหรับนักศึกษาพยาบาล (ตำรา) . Tuition Fee. 2562.
5 Nilnate, W. (Project Leader) & Rungchutiphopan, W.   การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health literacy Development) (บทความวิชาการ) . Tuition Fee. 2562.
6 Bunjongkarn, M. (Project Leader), Sangprasert, A. & Sinakom, D.   การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน: บทบาทผู้สอน ผู้เรียน และการเรียนรู้ (Problem-Based Learning: The teachers, learners and learning) . Tuition Fee. 2562.
7 Rogerson, C. & (Project Leader).   การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาทางการพยาบาล (Ethnographic study in nursing) (บทความวิชาการ) . Tuition Fee. 2562.
8 Chantarungseevoraku, W. (Project Leader) & Kontha, J.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาระในการดูแล การสนับสนุนทางสังคม และความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน . Tuition Fee. 2562.
9 Yingyongmatee, N. (Project Leader), พเยาว์ นิมิตรพรชัย, Yucharoen, D. & Wonglamthong, S.   ประสิทธิผลของการใช้สมาธิบำบัด แบบ SKT ต่อระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ . Tuition Fee. 2562.
10 Nawamawat, J. (Project Leader), Kerdprasong, N., Jeiwseubpong, W., Jensarign, S., วิสุทธิ์ โนจิต & พิมพวรรณ เรืองพุทธ.   ปัจจัยทำนายการมีสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตชนบท . Tuition Fee. 2562.
11 Pancharern, S. (Project Leader), Sangprasert, A. & Kontha, J.   ปัจจัยทำนายความตั้งใจตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . Tuition Fee. 2562.
12 Sangprasert, A. (Project Leader), Kontha, J. & Pancharern, S.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดในระยะหลังคลอด (วิจัย) . Tuition Fee. 2562.
13 Champeeruang, S. (Project Leader), Jamfa, W. & Vithayachockitikhun, N.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2562.
14 Promyen, N. (Project Leader) & Thongnit, M.   ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องการบาดเจ็บของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2562.
15 Ngamkham, S. (Project Leader) & Bunjongkarn, M.   พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2562.
16 Bunjongkarn, M. (Project Leader) & Prompradit, T.   แรงงานทางอารมณ์ในพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน (วิจัย) . Tuition Fee. 2562.
17 พรฤทธิ์ ข่ายทอง (Project Leader), Boonnuan, W. & อรพรรณ กาวิละ.   ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypoglycemia ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ Insulin หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงโรงพยาบาลพะเยา . Tuition Fee. 2562.
18 Jamfa, W. (Project Leader) & Champeeruang, S.   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคม ภาวะซึมเศร้า และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง . Tuition Fee. 2562.
19 Sangtongrongcharoen, P. (Project Leader) & Ngamkham, S.   การจัดการความปวดในระยะคลอด (Pain Management in Labour) (บทความวิชาการ) . Tuition Fee. 2561.
20 Sripiboonbat, J. (Project Leader), Junnaruemit, K., นภัค & คำหอม.   การดูแลผู้ป่วยปวดท้องในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน . Tuition Fee. 2561.
21 Sawangchai, J. (Project Leader), Piyasut, C. & Kaewkulput, S.   การตั้งเป้าหมายความปวดหลังผ่าตัด (บทความวิชาการ) . Tuition Fee. 2561.
22 Jaritngarm, C. (Project Leader) & สุรีพร แพ่งนคร.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และทัศนคติต่อการเรียนแบบห้องเรียนแบบกลับด้าน และห้องเรียนแบบดั้งเดิม: กรณีศึกษาของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา . Tuition Fee. 2561.
23 Prompradit, T. (Project Leader), จันทิมา นวะมะวัฒน์, Jeiwseubpong, W., Jensarign, S. & Kerdprasong, N.   การศึกษาประสิทธิผลของสเปรย์สมุนไพรใบโปร่งฟ้าต่อการลดการสูบหรี่ของกลุ่มคนติดบุหรี่ (วิจัย) Effectiveness of Prong Fah Spray for smoking cessation among smokers . Tuition Fee. 2561.
24 Nawamawat, J. (Project Leader), Kerdprasong, N., Chatchawanterapong, S. & วิสุทธิ์ บุญญโสภิต.   การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 . Tuition Fee. 2561.
25 Viboonwatthanakitt, R. (Project Leader) & Rueangrit, P.   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2561.
26 Choteamnuay, P. & (Project Leader).   จะทำอย่างไรเมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ (What to do when adolescent was pregnant) (บทความวิชาการ) . Tuition Fee. 2561.
27 Sangprasert, A. (Project Leader), Klayjun, P. & ภรภัทร สนองคุณ.   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก . Tuition Fee. 2561.
28 Sangprasert, A. (Project Leader), Masukkamphaengjinda, P. & Choteamnuay, P.   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพในระยะคลอดของมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2561.
29 Eklakanarat, S. (Project Leader) & Phankhian, T.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2561.
30 Champeeruang, S. (Project Leader) & Rueangrit, P.   ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2561.
31 Pancharern, S. (Project Leader) & Panawatthanapisuit, S.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2561.
32 Kontha, J. (Project Leader), Choteamnuay, P. & Masukkamphaengjinda, P.   ผลของการใช้สถานการณ์จำลองในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด ต่อความรู้ ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเอง และพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2561.
33 Bunjongkarn, M. (Project Leader), Phankhian, T. & Supanpaiboon, M.   สถานการณ์ใช้แพทย์ทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . Tuition Fee. 2561.
34 จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทมาภรณ์ สุขสวรรค์ & ธีริศา สินาคม.   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
35 Sripiboonbat, J. (Project Leader) & Krutchan, N.   การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว(ตำรา) . Tuition Fee. 2560.
36 Krutchan, N. (Project Leader) & Klayjun, P.   การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน . Tuition Fee. 2560.
37 จันทิมา นวะมะวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิภาพร สิทธิศาสตร์, กฤษฏา เหล็กเพชร & ไพศาล เธียรถาวร.   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสุขภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ . สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2560.
38 พรวิไล คล้ายจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปิ่นแก้ว โชติอำนวย & นิสา ครุฑจันทร์.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
39 Suparee, N. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2560.
40 พลอยไพลิน มาสุขกำแพงจินดา (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจฉโรบล แสงประเสริฐ & จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์เบาหวาน สำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
41 ศุภวรรณ ป้อมจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ & นิสา ครุฑจันทร์.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น สำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
42 Raengkasikorn, S. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโดยประยุกต์ใช้การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงก่อนการฝึกปฏิบัติงานด้านการพยาบาลเด็ก รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 . Tuition Fee. 2560.
43 Kedsakorn, U. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านและการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2560.
44 Toomnoi, N. (Project Leader) & Sirisophon, A.   การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2560.
45 Rogerson, C. & (Project Leader).   การสังเคราะห์ผลงานวิจัยของ วพบ. สวรรค์ประชารักษ์ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
46 วันดี & แย้มจันทร์ฉาย (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและอาการเตือนของภาวะสมองขาดเลือดในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและผู้ดูแล . สถาบันพระบรมราชชนก. 2560.
47 ปริทรรศน์ วันจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริรัตน์ จำปีเรือง, สุจิตรา & สังวรณ์.   ทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุ การดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
48 Kontha, J. & (Project Leader).   แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย:การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
49 Kerdprasong, N. & (Project Leader).   แนวทางการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมรับและตอบสนองภัยพิบัติของคนไทย: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
50 Intarakumhang na rachasima, S. (Project Leader), นายถนอมศักดิ์ บุญสู่ & นายสมตระกูล ราศิริ.   บทบาทของอาสาสมัครสาธารสุขไทย: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2560.
51 Booranatanit, C. & (Project Leader).   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย ในวิชาการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ 1 . Tuition Fee. 2560.
52 Yingyongmatee, N. (Project Leader), Wonglamthong, S. & Suparee, N.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้แพทย์แผนไทยในผู้ป่วยเบาหวาน . Tuition Fee. 2560.
53 ศิริรัตน์ จำปีเรือง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปริทรรศน์ วันจันทร์ & พัชรินทร์ ดวงตาทิพย์.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
54 Booranatanit, C. & (Project Leader).   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2560.
55 จันทิมา นวะมะวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิภา ประสิทธิโชค & ธัญสินี พรหมประดิษฐ.   ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท:กรณีศึกษาตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
56 วัชรา สุขแท้ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริมา วงศ์แหลมทอง & ธณัชฌา ภัยพยพ.   พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสรรวค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
57 Champeeruang, S. (Project Leader), Puangchan, S. & Jamfa, W.   พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2560.
58 Jamfa, W. (Project Leader) & Champeeruang, S.   ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2560.
59 Nawamawat, J. (Project Leader), วิภาพร สิทธิศาสตร์ & จันทร์จิรา อินจีน.   สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติในการบริการระดับปฐมภูมิ: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ . Tuition Fee. 2560.
60 นภัสวรรณ บุญประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรรณา บุญนวน & มัณทนา สุพรรณไพบูลย์.   สิ่งคุกคามสุขภาพจากความเสี่ยงในการทำงาน และพฤติกรรมการดูแลตนเองกรณีศึกษา : ผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
61 มณฑล & ทองนิตย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
62 ศรีสุดา & งามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การประเมินผลเบื้องต้นโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอของประเทศไทย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
63 Tanasansutee, C. & (Project Leader).   การพัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง . Tuition Fee. 2559.
64 Vithayachockitikhun, N. (Project Leader) & Kaewkulput, S.   การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ต่อผลลัพธ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2559.
65 Panawatthanapisuit, S. (Project Leader), Intarakumhang na rachasima, S., นางเจริญ บุญมี, นางสาวศรีวรรณ สุพรรณสาร, ดร. & นภชา สิงห์วีรธรรม.   การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2559.
66 Sawangchai, J. (Project Leader) & Ngamkham, S.   การศึกษาความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . Tuition Fee. 2559.
67 จันทิมา & นวะมะวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การเสริมสรา้งสมรรณนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ และข้อเสนอเชิงนโยบาย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
68 สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พีระ เรืองฤทธิ์.   ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษา ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
69 อัญชลี เกษสาคร (หัวหน้าโครงการวิจัย), มธุรดา บรรจงการ & นิธิมา สุภารี.   ผลของโปรแกรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
70 Vithayachockitikhun, N. & (Project Leader).   รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2559.
71 มธุรดา & บรรจงการ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   แรงงานทางอารมณ์ในการศึกษาพยาบาล: บทบาทครูและนักศึกษาพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
72 นลินี & เกิดประสงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลบนหอผู้ป่วย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
73 Pancharern, S. (Project Leader) & Sangtongrongcharoen, P.   การสนับสนุนจากสามี การสนับสนุนจากครอบครัว และปัจจัยส่วนบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการกำรงบทบาทมารดาวัยรุ่น . Tuition Fee. 2558.
74 Suebwonglee, C. (Project Leader), Bunjongkarn, M. & Thongnit, M.   การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
75 Prasittichok, W.   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
76 ทมาภรณ์ & สุขสวรรค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
77 ละมัด เลิศล้ำ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ชนิดา ธนสารสุธี.   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation-Based Learning) ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
78 จุฑารัตน์ สว่างชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ศรีสุดา งามขำ.   การศึกษาลักษณะความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
79 Suebwonglee, C. (Project Leader), Bunjongkarn, M. & Thongnit, M.   การสำรวจคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตจังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
80 Nawamawat, J. & (Project Leader).   ปัจจัยกำหนดสุขภาพที่มีผลต่อการเกิดโรคเรื้อรังของประชาชน ต. ตะเคียนเลื่อน อ. เมือง จ. นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
81 ณัฏฐ์ธัญศา & ยิ่งยงเมธี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้ใหญ่วัยกลางคน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
82 สุชาดา อินทรกำแหง ณ & ราชสีมา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยทีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
83 Suktae, W. (Project Leader) & Thongnit, M.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเรื่องการพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยต่อความรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2558.
84 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ (Project Leader) & Vithayachockitikhun, N.   พฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุไทย . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
85 มธุรดา & บรรจงการ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   แรงงานทางอารมณ์ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม: ประสบการณ์ของนักวิจัยในการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพในหัวข้อที่ละเอียดอ่อน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
86 Krutchan, N. (Project Leader), Sripiboonbat, J. & Sinakom, D.   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2558.
87 Sopajareeya, C. (Project Leader), ดร.สกลพร โสภาจารีย์, Dr.Gabrial Ibarra Mejia & ดร.   อาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของครูมัธยมในประเทศไทย . Praboromarajchanok Institue. 2558.
88 Sopajareeya, C. (Project Leader), ดร. สกลพร โสภาจารีย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุช โสภาจารียื, Dr. & Gabriel lbarra-Mejia.   อาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยเสี่่ยงที่เกี่ยวข้องของครูมัธยมในประเทศไทย . Praboromarajchanok Institue. 2558.
89 Suebwonglee, C. & (Project Leader).   A Development of Happy Workplace Organization MOdel: Case study of Borommarajajonani College of Nursing Sawanpracharak Nakhonsawan . Praboromarajchanok Institue. 2557.
90 Bunjongkarn, M. & (Project Leader).   การใช้แพทย์ทางเลือกในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ในพื้นที่ชนบทจังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2557.
91 Suebwonglee, C. (Project Leader), Bunjongkarn, M. & Thongnit, M.   การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2557.
92 ธีริศา & สินาคม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลบุุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศสำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
93 สุภาเพ็ญ & ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช . สถาบันพระบรมราชชนก. 2557.
94 จิราจันทร์ & คณฑา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับรู้เกี่ยวกับการคลอดก่อนกำหนดและพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด    ของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
95 จุไรพร & โสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างของนักศึกษาพยาบาลไทย . สถาบันพระบรมราชชนก. 2557.
96 Champeeruang, S.   ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2557.
97 ศรีสุดา งามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุชาดา อินทรกำแหง & ณ ราชสีมา.   โครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางดำเนินงานและรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเครือข่ายสุขภาพที่ 3 . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557.
98 รพีพรรณ & วิบูลย์วัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการวางแผนครอบครัวในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดบุตรแรก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
99 วริศา จันทรังสีวรกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จิราจันทร์ คณฑา.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
100 รพีพรรณ & วิบูลย์วัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์๑ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
101 อัจฉโรบล แสงประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พลอยไพลิน มาสุขกำแพงจินดา.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำหน้าที่ครอบครัวของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
102 Champeeruang, S. (Project Leader) & Viboonwatthanakitt, R.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา . Tuition Fee. 2557.
103 อัจฉโรบล แสงประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พลอยไพลิน มาสุขกำแพงจินดา.   ปัจจัยบางประการและการสนับสนุนจากสามีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ  สตรีตั้งครรภ์ ที่เป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ชนิดเอวัน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
104 ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์ & ศรีวัฒนา เพ็ชรรัตน์.   ผลของการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยของเล่นภูมิปัญญาไทยและหนังสือนิทาน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
105 มัณทนา สุพรรณไพบูลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สุดกัญญา ปานเจริญ.   ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
106 Champeeruang, S. (Project Leader), Puangchan, S. & Jamfa, W.   พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2557.
107 วงศ์สิริ แจ่มฟ้า (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุดกัญญา ปานเจริญ & ศิริรัตน์ จำปีเรือง.   พลังสุขภาพจิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
108 จุไรพร & โสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   อาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
109 Ngamkham, S. & (Project Leader).   Pain Characteristics and Treatments of Pre-Post Operation in Patients with Bone Fracture . Praboromarajchanok Institue. 2556.
110 Sangprasert, A. (Project Leader), Klayjun, P. & Masukkamphaengjinda, P.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกื้อ การรับรู้ความสามารถของตนเองกับ พฤติกรรมการดูแลตนเองที่บ้าน ของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด . Tuition Fee. 2556.
111 Boonprasert, N. (Project Leader), Rungchutiphopan, W., Kaewkulput, S., Phankhian, T. & Sirisophon, A.   การประเมินผลการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2556.
112 นิสา ครุฑจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ & ธีริศา สินาคม.   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เนต เรื่องการจัดการความปวด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
113 Suebwonglee, C. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการสร้างองค์กรแห่งความสุข : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Praboromarajchanok Institue. 2556.
114 ศิริรัตน์ & จำปีเรือง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกระบวนการสุนทรียสนทนาสำหรับนักศึกษาพยาบาล . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
115 Sawangchai, J. (Project Leader) & Ngamkham, S.   การศึกษาความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์  . Tuition Fee. 2556.
116 อัญชลี เกษสาคร (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชัชรีย์ บำรุงศรี & ศรีสุดา งามขำ.   การศึกษาความปวดในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
117 จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ & ศรีสุดา งามขำ.   การศึกษาลักษณะความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์มะเร็งลพบุรี จังหวัดลพบุรี   . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
118 Pancharern, S. (Project Leader) & Klayjun, P.   การสนับสนุนจากสามี การสนับสนุนจากครอบครัวและปัจจัยส่วนบุคคลที่มิทธิพลต่อการดำรงบทบาทมารดาวัยรุ่น . Tuition Fee. 2556.
119 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ราตรี เที่ยงจิตต์.   ความคาดหวังในงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
120 จุไรพร & โสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างชนิดเฉียบพลันของพยาบาลในโรงพยาบาลสิงห์บุรี . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2556.
121 สุดกัญญา ปานเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วงศ์สิริ แจ่มฟ้า & มัณทนา สุพรรณไพบูลย์.   ความปวดการจัดการความปวดของผู้สูงอายุที่มีคามปวดจากความผิดปกติในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็ง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
122 Pancharern, S. (Project Leader) & Sangtongrongcharoen, P.   ความปวดและการจัดการความปวดส่วนล่างของหญิงตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2556.
123 ศรีสุดา & งามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความรู้ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินและการจัดการความเจ็บปวด . สถาบันพระบรมราชชนก. 2556.
124 ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์ (Project Leader), Sirisophon, A. & พูลพงศ์ สุขสว่าง.   โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขของนักศึกษาพยาบาล . ไม่ระบุ (ทุนภายใน). 2556.
125 Theangjit, R.   ความคาดหวังในงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่สี่วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ . Tuition Fee. 2555.
126 Kontha, J. (Project Leader) & Rogerson, C.   การใช้เวลาว่างของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
127 Suktae, W. & (Project Leader).   การพัฒนาบทเรียน e-learing เรื่องการพยาบาลทารกแรกเกิดปกติและคลอดก่อนกำหนด สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
128 Sawangchai, J. (Project Leader) & Vithayachockitikhun, N.   การพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
129 จุไรพร & โสภาจารีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างของพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
130 ศรีสุดา & งามขำ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   โครงการวิจัยการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรความสำคัญในการจัดการความปวด . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2555.
131 Viboonwatthanakitt, R. (Project Leader), Poopisut, K., Rungchutiphopan, W., Piphatpawan, B. & Phanutacha, N.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่นครรภ์แรกทีมาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลสวรรค์ประขารักษ์ . Tuition Fee. 2555.
132 Booranatanit, C. (Project Leader) & Raengkasikorn, S.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
133 ชุติมา บูรณธนิต (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ & สิริกานต์ แรงกสิกร.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
134 Eklakanarat, S. (Project Leader), Yingyongmatee, N., Phankhian, T., Prompradit, T., Ruammaitree, P., กอบกุล นิยติวัฒน์ชาญชัย & พเยาว์ นิมิตรพรชัย.   ผลของโปรแกรมการสอนเรื่อง “การดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้บุคคลต้นแบบ”ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการป้องกันการเกิดแผลที่ฝ่าเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน . Tuition Fee. 2555.
135 Pancharern, S. & (Project Leader).   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการสนับสนุนจากครอบครัว ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . Tuition Fee. 2555.
136 Pancharern, S. (Project Leader), Viboonwatthanakitt, R., Sangtongrongcharoen, P. & Klayjun, P.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . Tuition Fee. 2555.
137 ไพฑูรย์ วุฒิโส (Project Leader), Thongnit, M., ขวัญหทัย ยิ้มละมัย & ธรณินทร์ คุณแขวน.   รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ . เงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2555.
138 Sopajareeya, C. (Project Leader), Kaewkulput, S. & Lertlum, L.   สภาพปัจจุบันและปัญหาการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2555.
139 Sripiboonbat, J. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีในจังหวัดนครสวรรค์ . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
140 Jaritngarm, C. & (Project Leader).   ผลการให้ความรู้ ร่วมกับกระบวนการกลุ่มต่อ ความรู้ พฤติกรรม การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับเอนไซม์ โคลีนเอสเตอเรส ของ เกษตรกร ตำบลวัดไทรย์ จังหวัดนครสวรรค์ . Tuition Fee. 2554.
141 รพีพรรณ & วิบูลย์วัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาชุดการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
142 Intarakumhang na rachasima, S. & (Project Leader).   การส่งเสริมพฤติกรรม ลด เลิก บุหรี่ของประชาชน บ้านบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2554.
143 Viboonwatthanakitt, R. (Project Leader), Pancharern, S., Kontha, J., Choteamnuay, P., Jamfa, W., Booranatanit, C., Sangprasert, A., Klayjun, P. & Masukkamphaengjinda, P.   การสร้างเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
144 วิภา & ประสิทธิโชค (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความเครียดกับการเผชิญความเครียดของประชาชนชุมชนตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
145 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ศิริพร แก้วกุลพัฒน์.   ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
146 Sirisophon, A., Kaewkulput, S., Sawangchai, J., Boonprasert, N. & บัญชา บุญคุ้ม.   ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการรักษาขั้นพื้นฐานในสถานบริการปฐมภูมิสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติในสถานบริการปฐมภูมิในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 . ตนเอง. 2554.
147 Sripiboonbat, J. (Project Leader), Krutchan, N. & Sinakom, D.   ผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความรู้ เจตคติ และความตั้งใจมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก . Tuition Fee. 2554.
148 Jaritngarm, C.   ผลของการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโรคเบาหวาน . Tuition Fee. 2554.
149 Jaritngarm, C. & (Project Leader).   ผลของการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโรคเบาหวาน . Tuition Fee. 2554.
150 สุชาดา อินทรกำแหง & ณ ราชสีมา.   รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2554.
151 Pancharern, S. (Project Leader) & Masukkamphaengjinda, P.   การรับรู้และความพร้อมของมารดาหลังคลอดที่มีผลต่อการให้นมแม่สำหรับบุตรในระยะ 6 เดือนแรก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2553.
152 Sangtongrongcharoen, P. (Project Leader) & Viboonwatthanakitt, R.   ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2553.
153 Rungchutiphopan, W. (Project Leader) & Raengkasikorn, S.   ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเผชิญความเครียดกับความผาสุกโดยทั่วไปในมารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวช 1 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . Tuition Fee. 2553.
154 Kontha, J. (Project Leader), Boonnuan, W., Puangchan, S. & Chantarungseevoraku, W.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2553.
155 Raengkasikorn, S. (Project Leader) & Rungchutiphopan, W.   ผลของกลุ่มสนับสนุนทางสังคมและการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความเครียดและการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ . Tuition Fee. 2553.
156 Suktae, W. (Project Leader) & นเรศ ไชยรัตน์.   พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . Tuition Fee. 2553.
157 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์.   พฤติกรรมเอื้ออาทรในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
158 สุภาเพ็ญ & ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
159 สุภาเพ็ญ & ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ทัศนคติต่อการวิจัยและการได้รับทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยกับการวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์พยาบาลในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคเหนือตอนล่าง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2543.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ