วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Thitasan, A., Osman Aytar, Eva-Maria Annerback & Marianne Velandia. (2019).  Young people’s health and risk behaviours in relation to their sexual orientation: A cross-sectional study of Thailand and Sweden .  Sexual & Reproductive Healthcare21(2019), 67-74. SCOPUS
2 ไวยพร พรมวงค์, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ และขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ. (2562).  การประเมินผลลัพธ์ระบบบริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในคลินิกหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลรามาธิบดี .  รามาธิบดีพยาบาลสาร 25(2), 166-180. TCI
3 นภัทร บุญเทียม. (2562).  การพัฒนาภาวะผู้นำทางสุขภาพของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รุ่น 46 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ .  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น16(2), 101-111. TCI
4 นภัทร บุญเทียม, กมลชนก จันดีสาร, ไพรัช บุญจรัส และศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ. (2562).  การพัฒนาภาวะผู้นำทางสุขภาพของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ .  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น16(1), 361-370. TCI
5 บุญชัย ภาละกาล และสอาด มุ่งสิน. (2562).  การพัฒนารูปแบบการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในกระบวนการดำเนินงานอนามัยชุมชน (SPS Model) สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา20(1), 123-135. TCI
6 อรุณศรี ผลเพิ่ม, ลักขนา ชอบเสียง, จรูญศรี มีหนองหว้า และอรทัย พรมแก้ว. (2562).  การรับรู้ในความเจ็บป่วยและการจัดการตนเองและครอบครัวผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในสังคมวัฒนธรรมอีสาน .  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 12(2), 152-163. TCI
7 พัชรี ใจการุณ, เสาวลักษณ์ ภารพัฒน์, อภิสิทธิ์ สีปานแก้ว, อมรรัตน์ โสสอน, อรวรรณ ศิริโกมล, อาทิตย์ ส่งเสริม, กนกอร ประทุมชัย, กรกนก ดวงเนตร และกรรณิการ์ บุญตา. (2562).  การรับรู้พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในจังหวัดศรีสะเกษ .  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย12(2), 222-234. TCI
8 วรางคณา บุตรศรี, นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล และภาวิณี หาระสาร. (2562).  การเรียนรู้การแก้ปัญหาในชุมชน ผ่านการสะท้อนคิดใน รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน .  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น16(1), 287-294. TCI
9 เพชรรัตน์ พิบาลวงศ์, วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์, วารุณี นาดูน, สกลสุภา อภิชัจบุญโชค, บัณฑิตา ภูอาษา, ลักขนา ชอบเสียง, ภาวิณี หาระสาร, อรนิตย์ จันทะเสน และทัตภณ พละไชย. (2562).  การวิจัยประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ .  วชิรเวชสาร 63(3), 175-184. TCI
10 จงลักษณ์ ทวีแก้ว, วิจิตรา จิตรักษ์, ชนุกร แก้วมณี และปภาดา น้อยวงศ์. (2562).  การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและระดับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล : กรณีศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา20(2), 61-68. TCI
11 รัตนา บุญพา, ผจงจิต ไกรถาวร และนพวรรณ เปียซื่อ. (2562).  การสนับสนุนทางสังคม และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่อาศัยอยู่ตามลำพังในชุมชน .  วารสารสภาการพยาบาล 34(2), 122-126. TCI
12 แสงเดือน กิ่งแก้ว และไวยพร พรมวงค์. (2562).  ความฉลาดทางสุขภาพ และอุปสรรคในการดูแลแบบประคับประครองในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ใช่มะเร็งของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี .  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 12(2), 604-612. TCI
13 อัญชลี วิเศษชุณหศิลป์, นุสรา ประเสริฐศรี, วรจรรฑญาร์ มงคลดิษฐ์, พรทิพย์ แก้วสิงห์, อรดี โชคสวัสดิ์, อมร หน่อแก้ว และชลิยา วามะลุน. (2562).  ความปวดและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา20(3), 58-69. TCI
14 นุสรา ประเสริฐศรี, วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์, อภิรดี เจริญนุกูล และชลิยา วามะลุน. (2562).  ความรู้ การประเมิน ปัญหาอุปสรรคในการประเมิน และการจัดการอาการของพยาบาล เกี่ยวกับพยาธิสภาพประสาทส่วนปลายเนื่องจากเคมีบําบัดในผู้ป่วยมะเร็ง .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา20(3), 70-82. TCI
15 ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ. (2562).  ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ .  ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์9(1), 18-29. ISI
16 นุสรา ประเสริฐศรี, วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์, อภิรดี เจริญนุกูล, วรางคณา บุตรศรี และอัญชลี วิเศษชุณหศิลป์. (2562).  ความรู้และการป้องกันอุบัติเหตุเข็มและของมีคมทิ่มตำของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา20(1), 160-171. TCI
17 ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, ปาจรีย์ ตรีนนท์ และจรูญศรี มีหนองหว้า. (2562).  ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ .  วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต19(2), 205-212. TCI
18 ณัฐรินทร์ สกุลนิธิวัฒน์, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ และนันทนา ธนาในวรรณ. (2562).  ปัจจัยทำนายน้ำหนักคงค้างหลังคลอด .  วารสารพยาบาลทหารบก 20(2), 112-122. TCI
19 ศิริญพร บุสหงษ์, ชนัดดา แนบเกษร, จิณห์จุฑา และชัยเสนา ดาลลาส. (2562).  ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น16(1), 26-38. TCI
20 กัลยา บัวบาน, วรรณี เดียวอิสเรศ และตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี. (2562).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27(3), 1-9. TCI
21 กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, วัชราภรณ์ เรืองสิทธิ์ และจำลอง วงษ์ระเสริฐ. (2562).  ปัจจัยและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทย : การทบทวนวรรณกรรมแบบบรรยาย .  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น16(1), 295-305. TCI
22 สกลสุภา อภิชัจบุญโชค และวารุณี นาดูน. (2562).  เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการพัฒนาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 และ2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ .  วชิรเวชสาร 63(2), 119-128. TCI
23 กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, สอาด มุ่งสิน, พิสมัย วงศ์สง่า, นิพพาภัทร์ สินทรัพย์ และณัฐรินทร์ สกุลนิธิวัฒน์. (2562).  ผลการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาลผ่านงาน Open House ตามการรับรู้ของผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย .  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น16(2), 136-145. TCI
24 ปาจรีย์ ตรีนนท์, สำเร็จ เทียนทอง, ธีราภรณ์ บุญล้อม, ชิณท์ภัทร วันชัย, ชลธิชา บุญบรรจง, ญาสุมินทร์ พลเทพ, ณัฐชยา พันธุ์เพ็ง, ณัฐทิญา ปากหวาน, ณัฐริตรา ปรือทอง, ดาริกา เพชรแก้ว และดนัย ผลสะอาด. (2562).  ผลของการใช้สื่อการเรียนรู้แอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ37(3), 98-105. TCI
25 ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, ปริทัศน์ ทองทั่ว, ปวีณา ทาทอว, ปาริชาติ ผาดี, ปิยะวัลย์ อ่วมพิณ, เปรมปรีด์ กลางประพันธ์, พรทิพย์ เช็นตะคุ, พรนิภา พรมเกษ และพัชรินทร์ นาคทอง. (2562).  ผลของการใช้แอพพลิเคชั่น protect you with your hand ต่อการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ .  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 12(1), 632-641. TCI
26 จตุพร จันทะพฤกษ์, ประทุม สร้อยวงค์ และพิกุล พรพิบูลย์. (2562).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะน้ำเกินและการลดลงของค่าอัตราการกรองของไตในผู้ที่มีภาวะไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดแบบไม่ทดแทนไต .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข29(3), 66-79. TCI
27 ดวงกมล หน่อแก้ว, มนชยา ก้างยาง, พรรณวดี บูรณารมย์, จงลักษณ์ ทวีแก้ว, นวพล แก่นบุปผา และไวยพร พรมวงค์. (2562).  ผลของโปรแกรมการสอนโดยสถานการณ์จำลองเสมือนจริงระดับสูงในการพยาบาล หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนต่อความรู้ ทักษะปฏิบัติ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข29(3), 53-65. TCI
28 วรภรณ์ บุญจีม, ปิยะนุช ชูโต และบังอร ศุภวิฑิตพัฒนา. (2562).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการโดยการเฝ้าติดตามตนเองต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของสตรีขณะตั้งครรภ์ .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ37(4), 177-185. TCI
29 ปัทมา ผ่องศิริ, สอาด มุ่งสิน, นภัทร บุญเทียม, นภชา สิงห์วีรธรรม และกิตติพร เนาว์สุวรรณ. (2562).  เหตุผลการเลือกสถานที่เรียน สถานที่ทำางาน และทัศนคติต่อความต้องการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและของนักเรียน .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร์6(1), 140-153. TCI
30 Jaigarun, P., Supaporn Chaigarun & Sungwarl Somboon. (2018).  Cost Effectiveness Analysis of Rice Cultivation among Untreated and Treated Pesticide Application in Rice Field, Ubon Ratchathani Province, Thailand .  EnvironmentAsia 0(-), 128-136. TCI
31 Piyanit Churak, Meenongwah, J., Panrawee Praditsorn & Wanphen wimonpeerapattana. (2018).  Factors associated with nutritional status of elderly in Ubon Ratchathani, Thailand .  Asian pacific journal of science and technology24(1), 1-11. SCOPUS
32 วัชราภรณ์ เรืองสิทธ์ิ, จำลอง วงษ์ประเสริฐ และกุลธิดา กุลประฑีปัญญา. (2561).  กระบวนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข28(3), 131-144. TCI
33 อรทัย พรมแก้ว, อภิรดี เจริญนุกูล, ลักขณา ชอบเสียง, อรุณี รัตนนิเทศ, รุจิรา คำสาร และพรรณ์ชตา เจียวิริยบุญญา. (2561).  การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล .  พุทธชินราชเวชสาร 35(2), 248-258. TCI
34 พัชรี ใจการุณ, รัตนา บุญพา และวิษณุ จันทร์สด. (2561).  การศึกษาการรับรู้ผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยร่นุ วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ ในชุมชนหนึ่งจังหวัดอุบลราชธานี .  คุณภาพชีวิตกับกฏหมาย14(2), 53-65. Other
35 พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, เรืองฤทธิ์ โทรพันธ์, วิศริยาพรรณ สืบศิรินุกูล, วรรณฤดี เชาว์ศรีกุล, สกลสุภา อภิชัจบุญโชค และธิดารัตน์ ทองหนุน. (2561).  การศึกษาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทักษะทางการพยาบาลเด็กวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล .  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ24(1), 28-38. TCI
36 เพชรรัตน์ พิบาลวงศ์, จตุพร จันทะพฤกษ์, ภาวิณี แพงสุข, ปิยนุช ภิญโย, ภควรรณ ตลอดพงษ์ และนิสากร เห็มชนาน. (2561).  การศึกษาสถานการณ์ภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .  ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์8(2), 46-57. ISI
37 กตกร ประสารวรณ์, อัจฉรียา ปทุมวรรณ และเรณู พุกบุญมี. (2561).  ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัด .  รามาธิบดีพยาบาลสาร 24(1), 37-50. TCI
38 ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, สุภารัตน์ พิสัยพันธุ์, ภาวินี และ แววดี. (2561).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และพฤติกรรมเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยผู้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ36(6), 166-176. TCI
39 ปัทมา ผ่องศิริ, กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล, สอาด มุ่งสิน และพิสมัย วงศ์สง่า. (2561).  คุณภาพชีวิต ภาวะสุขภาพจิต แลความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาเขตเมือง อุบลราชธานี .  วารสารเกื้อการุณย์ 25(2), 137-151. TCI
40 สุนันทา ศรีมาคำ, จรัสศรี ธีระกุลชัย และจันทิมา ขนบดี. (2561).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของสตรัตั้งครรภ์ที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ .  วารสารเกื้อการุณย์ 25(2), 36-50. TCI
41 นุสรา ประเสริฐศรี, พรรณิภา สมบูรณ์ และเปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย. (2561).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอัตราจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลกองทัพบกภาคตะวันออก เฉียงเหนือ .  วารสารพยาบาลทหารบก 19(1), 164-172. TCI
42 ชลิยา วามะลุน และนุสรา ประเสริฐศรี. (2561).  โปรแกรมการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย .  พุทธชินราชเวชสาร 35(2), 60-69. TCI
43 ดวงกมล หน่อแก้ว, ปาจรีย์ ตรีนนท์, ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, นวพล แก่นบุปผา, สำเร็จ เทียนทอง และชนุกร แก้วมณี. (2561).  ผลของโปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาล .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้5(3), 84-95. TCI
44 นวพล แก่นบุปผา, ดวงกมล หน่อแก้ว, ปาจรีย์ ตรีนนท์, ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, สำเร็จ เทียนทอง และชนุกร แก้วมณี. (2561).  ผลจากโปรแกรมการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองต่อความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี15(1), 291-302. TCI
45 สุภาพร ใจการุณ, ประกิจ เชื้อชม และพัชรี ใจการุณ. (2561).  พฤติกรรมการสัมผัสสารเคมีกำจัดวัชพืชพาราควอตและการเกิดโรคหนังเน่าของเกษตรกรที่เป็นผู้ป่วยเบาหวาน จ.อุบลราชธานี และศรีษะเกษ .  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 11(3), 495-500. TCI
46 วรางคณา บุตรศรี และนันทรียา โลหะไพบูลย์กุล. (2561).  พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีอายุยืน ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี .  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี15(1), 364-372. TCI
47 ภาวิณี ธนูผาย, มนัสนันท์ สุพรรณโมก, รัตนาภรณ์ เนตรวงษ์อินทร์, รุ่งทิวา โทศก, ลักษมี สู่หา, วชิรารัช คันศร, วันเพ็ญ บุตะเคียน, วิมลศิริ สาสุข และนุสรา ประเสริฐศรี. (2561).  อาการและการจัดการอาการตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่มีพยาธิสภาพประสาทส่วนปลายเนื่องจากเคมีบำบัด .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา19(3), 36-46. TCI
48 นภชา สิงห์วีรธรรม, กิตติพร เนาว์สุวรร, ยุพาวดี ขันธบัลลัง, อำพล บุญเพียร, สอาด มุ่งสิน และรุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์. (2561).  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนกตามการรับรู้ของนักศึกษา อาจารย์ ครูพี่เลี้ยงและผู้ปกครอง .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์5(1), 60-70. TCI
49 Krongyudh, S. (2560).  Influencing of Life Skills on Mental Health in Early Adolescents .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ35(2), 54-62. TCI
50 Prasertsri, N., Ellen M.Lavoie Smith, Robert Knoeril, Deborah Lee, James & P. (2017).  The Content Validity of a Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy Patient Reported Outcome Measure .  Oncology Nursing Forum44(5), 580-588. TCI
51 นุสรา ประเสริฐศรี, ยุวดี เทียมสุวรรณ, อรชร มาลาหอม, ธีรนุช ยินดีสุข และประภัสสร ครวญช้าง. (2560).  การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหนักที่ติดเชื้อใน กระแสเลือดโดยใช้การจัดรายกรณีในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ35(1), 184-193. TCI
52 กิตติยาพร จันทร์ชม, จรูญศรี มีหนองหว้า และบรรเทิง พลสวสดิ์. (2560).  การพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะ สุดท้าย แบบไร้รอยต่อ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพดงห่องแห่ ตําบลปทุม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี .  วารสารวิชาการสาธารณสุข 26(5), 905-913. TCI
53 กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, ปัทมา ทองสม, รุ้งรังษี วิบูลชัย และเพชรมณี วิริยะสืบพงศ์. (2560).  การพัฒนารูปแบบการศึกษาในกระทรวง สาธารณสุข ของสถาบันพระบรมราชชนก .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 10(2), 89-111. TCI
54 ดวงกมล หน่อแก้ว และชนุกร แก้วมณี. (2560).  การรับรู้ภาระการดูแลและการสนับสนุนความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด .  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น14(2), 251-262. TCI
55 กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์, รุ้งรังษี วิบูลชัย และฐิติมา โกศัลวิตร. (2560).  การวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมการดูแล ตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในเขตพื้นที่อีสานใต้ประเทศไทย .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้4(พิเศษ), 19-33. TCI
56 พิสมัย วงศ์สง่า. (2560).  การวิจัยและพัฒนาแบบประเมินทักษะการทำคลอดปกติของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้เกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน .  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น14(2), 58-70. TCI
57 วิมลพรรณ สังข์สกุล, พัชรี ใจการุณ, สมรัก ครองยุทธ และกตกร ประสารวรณ์. (2560).  การสร้างแบบประเมินทักษะการพยาบาลเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29(3), 80-88. TCI
58 ญาณี แสงสาย, สุภารัตน์ พิสัยพันธุ์, นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล และกิตติยาพร จันทร์ชม. (2560).  ความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี .  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม25, 0-0. TCI
59 มาวศรี มานุช, ศรีสมร ภูมนสกุล และจันทิมา ขนบดี. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับยาบรรเทาปวด การควบคุมตนเอง การรับรู้การสนับสนุนการคลอดจากพยาบาลกับความรู้สึกสุขสบายในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้4, 46-49. TCI
60 ชนุกร แก้วมณี, วิจิตรา จิตรักษ์, ปภาดา น้อยวงศ์ และจงลักษณ์ ทวีแก้ว. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิตกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น14(2), 30-40. TCI
61 นุสรา ประเสริฐศรี, ชนุกร แก้วมณี, พนัชญา ขันติจิตร, วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์, Ellen M Lavoie Smith, ชลิยา วามะลุน และบุญหยาด หมั่นอุตส่าห์. (2560).  เคมีบำบัดที่มีผลต่อพยาธิสภาพประสาทส่วนปลาย: การศึกษาภาคตัดขวางในผู้ป่วยมะเร็ง .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา18(3), 52-62. TCI
62 วรางคณา บุตรศรี, นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล และแสงเดือน กิ่งแก้ว. (2560).  ประสบการณ์การดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคเบาหวานกรณีศึกษาภาพสะท้อนเสียง .  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น14(1), 225-233. TCI
63 เรืองฤทธิ์ โทรพันธ์, นฤมล ธีระรังสิกุล และศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ได้รับยาขับเหล็ก .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา23(2), 33-46. TCI
64 อรนิตย์ จันทะเสน, นพวรรณ เปียซื่อ, สุจินดา และจารพัฒน์ มารุโอ. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข27(2), 140-153. TCI
65 ภาวิณี หาระสาร, นพวรรณ เปียซื่อ, สุจินดา และมารุพัฒน์ มารุโอ. (2560).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29(3), 42-53. TCI
66 พรรณวดี บูรณารมย์, มนชยา ก้างยาง, อัญชลี ฐิตะสาร และปัทมา ผ่องศิริ. (2560).  ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนต่อระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี14(2), 109-117. TCI
67 อุดมวรรณ วันศรี, วรภรณ์ บุญจีม และณัฐรินทร์ สกุลนิธิวัฒน์. (2560).  ผลของการฝึกติดตามแนวทางโยนิโสมนสิการ ในแบบวิภชัชวาทด้วยการถามตอบต่อการ เรียนรู้ทางจริยศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล ศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค .  วารสารพยาบาลทหารบก 18(1), 186-193. TCI
68 Thitasan, A. (2016).  Methodological Challenges in Developing a Youth Questionnaire, Life & Health Young People, for Comparative Studies in Thailand and Sweden : About Bridging the Language Gap Between Two Non. English Speaking Countries .  Journal of Transcultural Nursing0, 0-0. SJR
69 เพชรรัตน์ พิบาลวงศ์, รุ้งรังษี วิบูลชัย, เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์, รัชนี วงศ์แสน, ศุภชัย และ สิงโห. (2559).  การพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในวัณโรคในโรงพยาบาล .  วารสารควบคุมโรค42(1), 44-54. TCI
70 นภัทร บุญเทียม, จินดา และ ศรีญาณลักษณ์. (2559).  การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น13(2), 78-88. TCI
71 ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง, รจนา สุโพธิ์, ปิยนัช ภิญโญ, ปิยนัช ภิญโญ และสุภารัตน์ พิสัยพันธุ์. (2559).  การพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแม่นนท์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี .  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 9(3), 230-238. TCI
72 เยาวเรศ ประภาษานนท์, บัณฑิตา ภูอาษา และแสงเดือน กิ่งแก้ว. (2559).  การรับรูสมรรถนะปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข26(2), 23-33. TCI
73 นุสรา ประเสริฐศรี และชลิยา วามะลุน. (2559).  ทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา17(1), 40-49. TCI
74 ดวงกมล หน่อแก้ว, เพชรรัตน์ พิบาลวงศ์ และพนัชญา ขันติจิตร. (2559).  ประสบการณ์ความปวดและวิธีจัดการความปวดของคนวัยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาโรงงานสุรา จังหวัดอุบลราชธานี .  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น13(2), 1-15. TCI
75 ทัตภณ พละไชย, นพวรรณ เปี่ยซื่อ, สุจินดา และจารุพัฒน์ มารุโอ. (2559).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของวัยรุ่นในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ34(2), 142-151. TCI
76 ทัตภณ พละไชย. (2559).  ปัจจัยที่มีความสัมพันะ์กับความมั่นคงทางอาหารของวัยรุ่นในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ34(2), 142-151. TCI
77 จิณวัตร จันครา และจิราพร เกศพิชญวัฒนา. (2559).  ผลของโปรแกรมการจัดกิจกรรมตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า2(1), 39-50. TCI
78 นุสรา ประเสริฐศรี, มณีรัตน์ จิรัปปภา และอภิรดี เจริญนุกูล. (2559).  ผลของโปรแกรมการสอนตามแนวคิดการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อสมรรถนะการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในนักศึกษาพยาบาล .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา11(3), 145-153. TCI
79 นิพพาภัทร์ สินทรัพย์, ทัศนา และ ชูวรรธนะปกรณ์. (2559).  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการออกกำลังกายแบบรำตังหวายต่อระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง .  วารสารเกื้อการุณย์ 23(1), 73-86. TCI
80 ธิดารัตน์ ทองหนุน, วีณา และ จีระแพทย์. (2559).  ผลของรูปแบบการใช้ข้อมูลทางสุขภาพร่วมกับการฝึกอานาปานสติ ต่อความเครียดในการดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาดของผู้ดูแลในครอบครัว .  วารสารเกื้อการุณย์ 23(2), 86-102. TCI
81 พนัชญา ขันติจิตร, ภัทระ แสนไชยสุริยา และพิมพ์นิชา เทพวัลย์. (2559).  ระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดในจังหวัดอุบลราชธานี .  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 10(3), 227-228. TCI
82 Apichutboonchock, S. (2558).  The development of a case study learning model for developing student nurses' competency in respiratory assessment in a newborn intensive care unit .  วชิรเวชสาร 2015(5), 26-34. TCI
83 Kulprateepanya, K. (2558).  Causal Relationship Model of Quality Thai Nursing Education: Research Synthesis Using Meta-Analytic Structural Equation Modeling (MASEM) .  วารสารวิชาการสาธารณสุข 24(2), 238-246. TCI
84 Taveekaew, C. (2558).  Relationships among social support, self-management,coping,medication adherence,and depression in adult patients with type 2 Diabetes .  วารสารเกื้อการุณย์ 22(2), 107-121. TCI
85 Jithruk, W. (2558).  THE EFFECT OF THE RESILIENCE ENHANCING PROGRAM ON DEPRESSION AND RESILIENCE OF NURSING STUDENTS IN A NURSING COLLEGE IN THE NORTHEAST REGION OF THAILAND .  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29(3), 42-60. TCI
86 Meenongwah, J., Visith Chavasit, Uruwan Yamborisut, Piyanut Sridonpai, Juntima Photi, Piyanuch & Visetchart. (2015).  Reliability of Healthy Eating and Health Behavior Questionnare for Thai Adults .  Journal of Health Research 29(5), 341-349. Other
87 สกลสุภา อภิชัจบุญโชค. (2558).  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาและความสามารถในการประเมินสภาพปัญหาการหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดของนักศึกษา .  วชิรเวชสาร 59(3), 25-34. TCI
88 ยุพาภรณ์ ติระไพรวงศ์ และนุสรา ประเสริฐศรี. (2558).  การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการประเมินและจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กเล็ก .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 8(3), 1-12. TCI
89 สกลสุภา อภิชัจบุญโชค. (2558).  การวิจัยประเมินผลโครงการโภชนศึกษาต่อการให้ความรู้ด้านโภชนาการ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ .  วชิรเวชสาร 59(1), 47-57. TCI
90 กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, จำลอง วงษ์ประเสริฐ, อวยพร และ เรืองตระกูล. (2558).  การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาพยาบาลไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข25(2), 71-87. TCI
91 จงลักษณ์ ทวีแก้ว และชนกพร จิตปัญญา. (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม การจัดการตนเอง การเผชิญปัญหา ความร่วมมือในการใช้ยา กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 .  วารสารเกื้อการุณย์ 22(2), 107-121. TCI
92 แสงเดือน กิ่งแก้ว และนุสรา ประเสริฐศรี. (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังหลายโรค .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข25(3), 43-53. TCI
93 แสงเดือน กิ่งแก้ว, วันทนา มณีวงศ์ศรีกูล, พูลสุข และเจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์. (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรพฤติกรรมสุขภาพ กับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข 29(2), 1-13. TCI
94 ธีราภรณ์ บุญล้อม, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ และนิโรบล กนกสุนทรรัตน์. (2558).  ประสบการณ์การมีอาการ กลวิธีการจัดการและผลลัพธ์การจัดการอาการของระบบประสาทส่วนปลายส่วนล่างเสื่อมในผู้เป็นเบาหวาน .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ33(3), 0-0. TCI
95 ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, ปณิตา คุณสาระ และพรรณวดี พุธวัฒนะ. (2558).  ประสิทธิผลโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองร่วมกับเจลแป๊ะตำปึงต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข25(1), 110-123. TCI
96 สิริรัตน์ เหลืองโสมนภา, สมบัติ เหลืองโสมนภา, ยศพล เหลืองโสมนภา และนุสรา ประเสริฐศรี. (2558).  ผลของการประยุกต์กระบวนการลีนโดยใช้โปรแกรม HOSxP ในการปรับปรุงคุณภาพงานคัดกรองภาวะซึมเศร้าวัณโรค และการตรวจมะเร็งปากมดลูก ของคลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลบ่อไร่ จังหวัดตราด .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า26, 14-23. TCI
97 อรรัตน์ จันเพ็ญ, ยศพล เหลืองโสมนภา, พาณี วสนาท, สุชีรา อนุศาสนรักษ์, ณัฐจรรยา บุญทา, เย็นภัทร์ คำแดงยอดไตย, กานต์คณิณ ปรางเสาวภา และนุสรา ประเสริฐศรี. (2558).  ผลของการฟื้นฟูตามโปรแกรมการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อระดับกำลังกล้ามเนื้อและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง .  วารสารวิทยาลัยพระปกเกล้าจันทบุรี26, 60-71. TCI
98 วิจิตรา จิตรักษ์. (2558).  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าและความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 29(3), 42-60. TCI
99 ณัฐธยาน์ ชาบัวคำ, วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์ และมยุรี เจริญศรี. (2558).  พฤติกรรมและทักษะภาวะผู้นำของผู้ผ่านการอบรมตามสมรรถนะของผู้บริหารหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง รุ่นที่ 27/2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ .  วารสารการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขและการศึกษา16(2), 62-75. TCI
100 กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, จำลอง วงษ์ประเสริฐ และอวยพร เรืองตระกูล. (2558).  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการศึกษาพยาบาลไทย : การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิมาน .  วารสารวิชาการสาธารณสุข 25(2), 238-246. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ