วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Thanaboonpuang, P. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามแนวทางสุขภาพดีวิถีใหม่ในชุมชนเขตสุขภาพที่ 5 . งบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆ. 2566.
2 Sinsawad, P. & (Project Leader).   ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2565 . Tuition Fee. 2566.
3 Meebunmak, Y. & (Project Leader).   ความสัมพันํ์ระหว่างประสบการณ์วัยเด็กที่ไม่พึงประสงค์กับผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยจิตเวชในเขตบริการสุขภาพที่ 5 . งบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆ. 2566.
4 Lersthavorntham, K. (Project Leader) & Kitnopkiat, K.   คุณภาพบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 . Tuition Fee. 2566.
5 Anucha, C., Arayajaru, P. & Wihokharn, P.   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมแรงจูงใจต่อการรับรู้และพฤติกรรมป้องกันควันบุหรี่มือสองและผลลัพธ์การคลอดของหญิงตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2566.
6 Jongphae, S. & Kitnopkiat, K.   การช่วยเลิกบุหรี่ด้วยการฝึกสติแนวพุทธ: การสังเคราะห์วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ . Tuition Fee. 2565.
7 Boonmee, J. (Project Leader), Mueanchoo, S. & วรพจน์ ศตเดชากุล.   การพัฒนานวัตกรรมเครืองมือวัดระดับจุดหยดน้ำไขสันหลังระบบปัญญาประดิษฐ์ . Tuition Fee. 2565.
8 Boonsiri, C. (Project Leader), Wongsawang, N., Tiptiengtae, C., Tedsanaboon, P. & ธนะวัฒน์ รวมสุก.   การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการช่วงเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2565.
9 Thanaboonpuang, P. (Project Leader), Khamthana, P. & Intana, J.   การศึกษาความต้องการจำเป็นและปัจจัยที่ใช้อธิบายการมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ในผู้สูงอายุ จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2565.
10 Meebunmak, Y. (Project Leader), Khamthana, P., Intana, J., Thanaboonpuang, P., Boonmee, J., สุภาภรณ์ & วรอรุณ .   การศึกษาเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 5 . งบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆ. 2565.
11 Sinsawad, P. & (Project Leader).   ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2564 . Tuition Fee. 2565.
12 Tiptiengtae, C., Likitpongwit, B. & Boonsiri, C.   ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และปัจจัยทำนายผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นในจังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2565.
13 Meebunmak, Y. (Project Leader), Chinkhaokham, D. & Lersthavorntham, K.   ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชนในชุมชนบ้านใหม่นครบาล ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2565.
14 Nilliaum, R. (Project Leader), Doungchan, N. & Sinprasert, P.   คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตะโก อ.เมือง จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2565.
15 Lersthavorntham, K. (Project Leader) & Kitnopkiat, K.   คุณภาพบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 . Tuition Fee. 2565.
16 Meebunmak, Y. (Project Leader) & Kitnopkiat, K.   ตราบาปทางสังคมที่มีต่อผู้ป่วยจิตเภท และตราบาปภายในใจและการได้รับยาต่อเนื่องของผู้ป่วยจิตเภทในเขตสุขภาพที่ 5 . Tuition Fee. 2565.
17 Patcheep, K. (Project Leader), Chueahor, K., Thanaboonpuang, P. & Wongsawang, N.   ปัจจัยทำนายการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 . Tuition Fee. 2565.
18 Sinsawad, P. (Project Leader) & นางสุรัตน์ แพงอุ่ม.   ปัจจัยทำนายความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยกระดูกขาหักชนิดปิดที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชบุรี . Tuition Fee. 2565.
19 Mungkhamanee, S. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีในชุมชนเขตจังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2565.
20 Chueahor, K. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีผลต่อระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี . Tuition Fee. 2565.
21 Sawangket, A. (Project Leader), Tingboon, W., Srinon, R. & นวภัศร์ มุ่งหมาย.   ผลของการใช้ท่าโยคะภาวนาต่อการลดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ . Tuition Fee. 2565.
22 Chinkhaokham, D. (Project Leader), Sritawan, K. & Khamthana, P.   ภาวะสุขภาพของประชาชน : กรณีศึกษาของชุมชนหมู่ 6 ตำบลดอนตะโก จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2565.
23 Doungchan, N. (Project Leader), Khamthana, P. & Sinprasert, P.   ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลดอนตะโก จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2565.
24 Suwatanasawat, W. (Project Leader), Choochat, P. & Pleanmanee, S.   รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2565.
25 Thanaboonpuang, P. (Project Leader), Khamthana, P., Montong, A., Wongsawang, N. & Boonsiri, C.   สุขภาวะชุมชนและแนวาทางจัดการสุขภาวะชุมชนในยุคปกติถัดไปด้วยการประยุกต์ใชปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ในชุมชนตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2565.
26 Doungchan, N. (Project Leader) & Sinprasert, P.   การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชมรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2564.
27 Khamthana, P. (Project Leader), Meebunmak, Y., Intana, J., Thanaboonpuang, P., Boonmee, J., Montong, A. & Mungkhamanee, S.   การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ประจำปี 2564 . บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด. 2564.
28 Sinsawad, P. & (Project Leader).   ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2563 . Tuition Fee. 2564.
29 Yaowarat, N. (Project Leader), Mungkhamanee, S. & Wihokharn, P.   ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกาันการติดเชื้อโควิด 19 ของมารดาหลังคลอด . Tuition Fee. 2564.
30 Lersthavorntham, K. (Project Leader), Choojai, R. & Patcheep, K.   คุณภาพบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 . Tuition Fee. 2564.
31 Jamjang, S. (Project Leader), Throngthieng, W. & Kumyod, S.   ผลของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโดยใช้เกมออนไลน์ที่มีผลต่อความรู้เรื่องการบริหารยาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่ฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน . Tuition Fee. 2564.
32 Likitpongwit, B. (Project Leader) & Jongphae, S.   การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน : การสังเคราะห์วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ . Tuition Fee. 2563.
33 Wongsawang, N. (Project Leader) & Khamthana, P.   การพัฒนาชุดอุปกรณ์ช่วยปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิด ระหว่างพยาบาลกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 . Tuition Fee. 2563.
34 Sinsawad, P. (Project Leader) & Chuawong, P.   การพัฒนานวตกรรมหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ . Tuition Fee. 2563.
35 Meebunmak, Y. (Project Leader), Thanaboonpuang, P., Atthamaethakul, W. & Khamthana, P.   การพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครกรณีผู้สูงอายุ . . 2563.
36 Boonmee, J. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะหลังวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 โดยบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตสุขภาพที่ 5 และ 6 . งบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆ. 2563.
37 Thanaboonpuang, P. & (Project Leader).   การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางสังคมและสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร กรณีผู้สูงอายุ . สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2563.
38 อิศรา ศิระมณีรัตน์ (Project Leader) & Mungkhamanee, S.   การพัฒนาสถานประกอบการสู่มาตรฐาน HA . . 2563.
39 Khamthana, P. (Project Leader), Wongsawang, N., Patcheep, K. & Thanaboonpuang, P.   การพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงออกแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
40 Boonmee, J. (Project Leader), Sinprasert, P. & Sinsawad, P.   การพัฒนาหุ่นจำลองสำหรับฝึกปฏิบัติการการฉีดยาทางกล้ามเนื้อ . Tuition Fee. 2563.
41 Intana, J. (Project Leader), Srimahunt, K. & Khankaew, W.   การรับรู้พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2562 . Tuition Fee. 2563.
42 Boonmee, J. (Project Leader) & Mungkhamanee, S.   การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานในประชากรไทย . Tuition Fee. 2563.
43 Intana, J. (Project Leader) & Meebunmak, Y.   การศึกษาติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 6/2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
44 Lersthavorntham, K. (Project Leader) & Kitnopkiat, K.   ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง และแรงจูงใจในการเลิกดื่มสุราของผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
45 Mungkhamanee, S. (Project Leader) & Boonmee, J.   ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารในหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินก่อนการตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 5 . Tuition Fee. 2563.
46 Melarplont, S. & (Project Leader).   ความสุขและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
47 Choojai, R., Patcheep, K. & Kitnopkiat, K.   คุณภาพบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตามการรับรู้ของผู้ใชับัณฑิต ปีการศึกษา 2561 . Tuition Fee. 2563.
48 Choojai, R. (Project Leader), Meebunmak, Y. & Wongsawang, N.   ถอดบทเรียนจากการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา ในภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
49 Boonmee, J. & (Project Leader).   ประสิทธิผลแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมโรคแบคทีเรียกินเนื้อ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
50 Intana, J., Khankaew, W. & Thanaboonpuang, P.   ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
51 Sritawan, K. (Project Leader) & Chinkhaokham, D.   ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
52 Srinon, R. (Project Leader), Tingboon, W. & Kiewvijit, G.   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดราชบุรีหลังมีการระบาดของโรค COVID19 . Tuition Fee. 2563.
53 Montong, A. (Project Leader), Jamjang, S. & Thanaboonpuang, P.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
54 Mungkhamanee, S. & (Project Leader).   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . Tuition Fee. 2563.
55 Klayhiran, W. (Project Leader), Anucha, C. & Khamthana, P.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
56 Khamthana, P. (Project Leader), Anucha, C. & Wongsawang, N.   ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการหมอในบ้านพยาบาลในใจต่อสมรรถนะสหวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ . Tuition Fee. 2563.
57 Meebunmak, Y., Intana, J. & Kitnopkiat, K.   ผลของการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ . Tuition Fee. 2563.
58 Choojai, R. (Project Leader), Boonsiri, C. & Patcheep, K.   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคโควิด 19 ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด 19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
59 Jongphae, S. (Project Leader), Patcheep, K. & Kitnopkiat, K.   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการประยุกต์ใช้หลักพุทธรรมต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
60 Intana, J. (Project Leader), Khamthana, P., Meebunmak, Y. & Srimahunt, K.   ผลของรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมอัตลักษณ์บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล ในวิชาปฏิบัติการเวชบริบาลเบื้องต้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
61 Sawangket, A. (Project Leader) & Chuawong, P.   พฤติกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ตามการรับรู้ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
62 Khamthana, P. (Project Leader), Meebunmak, Y., Intana, J. & Srimahunt, K.   รูปแบบการจัดการศึกษาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
63 Boonsiri, C. (Project Leader), Patcheep, K. & Wongsawang, N.   ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรร ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ของประชาชน จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
64 Chaiyoyingyong, R. (Project Leader), Wihokharn, P. & Siripun, K.   อุบัติการณ์การเกิดเข็มทิ่มตำ การบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงานและเหตุผลที่รายงานหรือไม่รายงานอุบัติการณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2563.
65 Tiptiengtae, C. (Project Leader) & Changkaew, W.   การบริหารทรัพยากรบุคคล คุณภาพชีวิตการทำงาน ความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 5 . Tuition Fee. 2562.
66 Khamthana, P. (Project Leader), Chaiyoyingyong, R. & Aramsirirujiwet, H.   การประเมินการรู้ดิติทัลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
67 Jongphae, S. (Project Leader), Patcheep, K., Kitnopkiat, K., Wongsawang, N., Khamthana, P. & Lersthavorntham, K.   การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลผู้ที่มีภาวะเครียด: การสังเคราะห์วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ . Tuition Fee. 2562.
68 Wongsawang, N. (Project Leader), Chinkhaokham, D. & Tedsanaboon, P.   การพึ่งตนเองและความกลัวของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพัง . Tuition Fee. 2562.
69 Intana, J. (Project Leader), Srimahunt, K. & Meebunmak, Y.   การรับรู้การบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
70 Meebunmak, Y. (Project Leader) & Aramsirirujiwet, H.   การเลือกใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
71 Khamthana, P. (Project Leader), Meebunmak, Y., Intana, J., Wongsawang, N., Mungkhamanee, S. & Boonmee, J.   การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ประจำปี 2562 . บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด. 2562.
72 Srimahunt, K. (Project Leader), Intana, J. & Suwatanasawat, W.   การสอนสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ . Tuition Fee. 2562.
73 Meebunmak, Y. (Project Leader), Intana, J., Kitnopkiat, K. & ชลิต เชาว์วิไลย.   กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
74 Anucha, C. (Project Leader), Arayajaru, P., Pataipakaipet, K., สุภาวดี เงินยิ่ง & Khamthana, P.   ความชุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ซ้ำ ในมารดาวัยรุ่น . Tuition Fee. 2562.
75 Meebunmak, Y. (Project Leader), Lenvalee, Y. & Atthamaethakul, W.   ความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมจองห้องออนไลน์ ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
76 Choojai, R. (Project Leader), Patcheep, K., Kitnopkiat, K. & Khamthana, P.   คุณภาพบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2560 . Tuition Fee. 2562.
77 Meebunmak, Y. & (Project Leader).   คุณลักษณะนวัตกรของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
78 Boonmee, J. (Project Leader), หทัยทิพย์ & ดวงศิริ.   ประสิทธิผลของการดูแลแบบผู้จัดการรายกรณีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจกลุ่มโคโรนารีฉุกเฉิน ชนิด Non ST elevation ZNSTEMIX โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2562 . Tuition Fee. 2562.
79 Nilliaum, R. (Project Leader), Doungchan, N. & Sinprasert, P.   ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
80 Meebunmak, Y. (Project Leader), Mungkhamanee, S., Boonmee, J. & Noonpakdee, S.   ผลการพัฒนาการสื่อสารเพื่อการจัดการงานวิจัย . Tuition Fee. 2562.
81 Suwatanasawat, W. (Project Leader), Srimahunt, K. & Siripun, K.   ผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโดยใช้โปรแกรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
82 Jamjang, S. (Project Leader), Atthamaethakul, W. & Nilliaum, R.   ผลของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลและความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี . Tuition Fee. 2562.
83 Jamjang, S. (Project Leader) & Atthamaethakul, W.   ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อความรู้ เจตคติและทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
84 Doungchan, N. (Project Leader), Chinkhaokham, D. & Nilliaum, R.   ผลของโปรแกรมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุชมรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
85 Kitnopkiat, K. (Project Leader), Lersthavorntham, K., Changkaew, W. & อรัญญา ตุ้ยคำภีร์.   พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต และความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
86 Patcheep, K. (Project Leader), Chinkhaokham, D., Boonsiri, C. & สมฤดี แดนไทยธรรม.   ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้านหนองรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
87 Mungkhamanee, S. (Project Leader), อิศรา ศิรมณีรัตน์ & Yaowarat, N.   รูปแบบการดำเนินชีวิตของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดบุตรคนแรกในชุมชนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 . Tuition Fee. 2562.
88 Khamthana, P. (Project Leader), Meebunmak, Y., Intana, J. & Kitnopkiat, K.   ศึกษาสมรรถนะเชิงการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
89 Patcheep, K. (Project Leader), Wongsawang, N. & Jongphae, S.   สมรรถนะด้านการจัดการสุขภาพชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
90 Khamthana, P. (Project Leader), Intana, J. & Meebunmak, Y.   สมรรถนะที่จำเป็นของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
91 Wongsawang, N. (Project Leader), Patcheep, K., Atthamaethakul, W. & Khamthana, P.   สิ่งแวดล้อมในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2562.
92 Khamthana, P. (Project Leader) & Meebunmak, Y.   การจัดการสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย . Tuition Fee. 2561.
93 Chaiyoyingyong, R. (Project Leader) & Wihokharn, P.   การดำเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ . Tuition Fee. 2561.
94 Wihokharn, P. (Project Leader) & Changkaew, W.   การพัฒนานวัตกรรมเตือนกินยาสำหรับผู้สูงอายุ . Tuition Fee. 2561.
95 Nitipong, V. (Project Leader) & Choojai, R.   การพัฒนานวัตกรรมสื่อเพลงรณรงค์ ขอใจเธอ เลิกบุหรี่ โทร 1600 . Tuition Fee. 2561.
96 Nitipong, V. (Project Leader), Kitnopkiat, K. & Jongphae, S.   การพัฒนานวัตกรรมสื่อภาพยนต์เรื่องบุพเพสันนิวาส ไม่เป็นทาสบุหรี่ . Tuition Fee. 2561.
97 Mueanchoo, S. & (Project Leader).   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ . Tuition Fee. 2561.
98 Likitpongwit, B. (Project Leader) & Kitnopkiat, K.   การวิจัยประเมินผลโครงการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในครอบครัวและชุมชนตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2561.
99 Intana, J. (Project Leader), Khamthana, P., Meebunmak, Y., Mungkhamanee, S. & Boonmee, J.   การออกกำลังกายของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย . Tuition Fee. 2561.
100 Pataipakaipet, K. (Project Leader), Meebunmak, Y. & Wihokharn, P.   ความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2561.
101 Srinon, R. (Project Leader), Tingboon, W. & Sawangket, A.   ความเครียดและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานห้องคลอด . Tuition Fee. 2561.
102 Swangwatanasade, O. (Project Leader), Srimake, S., Panpayap, S. & Aramsirirujiwet, H.   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2560 . Tuition Fee. 2561.
103 Atthamaethakul, W. (Project Leader), Jamjang, S. & Pitaksin, D.   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2561.
104 Tingboon, W. (Project Leader), Swangwatanasade, O. & Kitnopkiat, K.   ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2560 . Tuition Fee. 2561.
105 เยาวลักษณ์ มีบุญมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิริยา อินทนา & กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ.   ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
106 ศริณธร มังคะมณี (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จันทรัศม์ บุญมี.   ความรู้ ความเชื่อเกี่ยวกับภุมิปัญญาท้องถิ่น ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดในชุมชนจังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
107 Patcheep, K. (Project Leader), Kitnopkiat, K. & Jongphae, S.   ความสัมพันธ์ของความเครียด ภาวะซึมเศร้า และคุณภาพชีวิต กับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2561.
108 Mungkhamanee, S. (Project Leader), Khamthana, P., Meebunmak, Y., Intana, J., Boonmee, J. & Pataipakaipet, K.   ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลสุขภาพตนเองกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ในจังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2561.
109 Melarplont, S. & (Project Leader).   ความสุขและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2561.
110 Atthamaethakul, W. (Project Leader), Jamjang, S. & Wongsawang, N.   คุณภาพชีวิต ภาวะสุขภาพจิต และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ . Tuition Fee. 2561.
111 Khamthana, P. (Project Leader), Lersthavorntham, K. & Wongsawang, N.   ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2561.
112 Boonmee, J. (Project Leader) & จงอร มนแคล้ว.   ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความสามารถของญาติในการดูแลผู้ป่วยและอัตราการกลับซ้ำ . Tuition Fee. 2561.
113 Mungkhamanee, S. (Project Leader) & อิศรา ศริมณีรัตน์.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียด และภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา . Tuition Fee. 2561.
114 Hengchaiyo, C. (Project Leader), Lersthavorntham, K. & Anucha, C.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสาในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2561.
115 Wihokharn, P. (Project Leader), Yaowarat, N. & Chaiyoyingyong, R.   ผลการจัดการเรียนการสอนโดยสถานการณ์จำลอง . Tuition Fee. 2561.
116 Wongsawang, N. (Project Leader), Chinkhaokham, D. & Boonsiri, C.   ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นฐานร่วมกับการเสริมพลังการเรียนรู้ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมของนักศึกษา . Tuition Fee. 2561.
117 Chinkhaokham, D. & (Project Leader).   ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 5Es ต่อความรู้ความเข้าใจนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2561.
118 Srinon, R. (Project Leader), Tingboon, W. & Sawangket, A.   ผลการใช้อุปกรณ์นวดบรรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด . Tuition Fee. 2561.
119 Srinon, R. & (Project Leader).   ผลการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานเรื่องการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นเพิษ . Tuition Fee. 2561.
120 Srinon, R. & (Project Leader).   ผลการสอนโดยใช้ทีมเป็นฐานเรื่องการพยาบาลแบบองค์รวมในทารกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง . Tuition Fee. 2561.
121 Boonmee, J. (Project Leader), Khamthana, P., Intana, J., Meebunmak, Y. & Mungkhamanee, S.   ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤริกรรมการควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน . Tuition Fee. 2561.
122 Boonsiri, C. (Project Leader), Wongsawang, N. & Choojai, R.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่อความรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมและปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป ตำบลคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี . Tuition Fee. 2561.
123 Meebunmak, Y. (Project Leader), Khamthana, P., Mungkhamanee, S., Intana, J. & Boonmee, J.   สุขภาพจิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย . Tuition Fee. 2561.
124 Intana, J. (Project Leader), รำพึง พูลเฉลิม, ณัฐกาญ วัฒนาเวียงปถัมภ์, ฉัทฐกร ธัญเกียรติ & Intana, J.   การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของผู้รับบริการที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
125 Meebunmak, Y. (Project Leader), รำพึง พูลเฉลิม, ณัฐกาญ วัฒนาเวียงปภัมภ์, ฉัทฐกร ธัญเกียรติ & Intana, J.   การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับบริการที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
126 Montong, A. (Project Leader), Klayhiran, W. & Anucha, C.   การได้งานทำและความต้องการการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2558 . Tuition Fee. 2560.
127 Meebunmak, Y. (Project Leader), ศิริพร จันทร์บาง, ฉัทฐกร ธัญเกียรติ & Intana, J.   การตกเลือดหลังคลอดของมารดาที่คลอดบุตรที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
128 Mungkhamanee, S. (Project Leader), Arayajaru, P. & Meebunmak, Y.   การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพของอาจารย์พยาบาล . Tuition Fee. 2560.
129 Mungkhamanee, S. (Project Leader), Pataipakaipet, K., จันทิมา แก้วเขียว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, จุไรรัตน์ ดวงจันทร์ & หยาดชล ทวีธนาวณิชย์.   การเปรียบเทียบการใช้สื่อออนไลน์และการรับรู้สื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิคด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ตามการใช้สวัสดิการรัฐ . Tuition Fee. 2560.
130 Wongsawang, N. (Project Leader), Lotta Brylant, Gert Hattingh & Chinkhaokham, D.   การพัฒนานวัตกรรมการดูแลทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพัง: กรณีศึกษาตำบลดอนตะโก จังหวัดราชบุรี . Waikato Institute of Technology (Wintec). 2560.
131 Moungchoung, W. (Project Leader) & Boonmee, J.   การพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือวัดระดับจุดหยดน้ำไขสันหลัง สำหรับการเตรียมฝึกปฏิบัติงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคเลือดในสมองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
132 Wongsawang, N. (Project Leader), Chinkhaokham, D. & วรโรจน์ กิตติวรปรีดา.   การพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉินในผู้สูงอายุ . Tuition Fee. 2560.
133 จันทรัศม์ & บุญมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการติดเชื้อในกระแสเลือดโรงพยาบาลดำเนินสะดวก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
134 Prombuasri, P. (Project Leader), Malai, C., Chaiyoyingyong, R. & Kitnopkiat, K.   การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของวิทยาลัยในสังกัดสาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . Tuition Fee. 2560.
135 Sawangket, A. (Project Leader), Yaowarat, N. & Tingboon, W.   การพัฒนาหุ่นจำลองการตรวจภายในเพื่อการประเมินการเปิดขยายของปากมดลูก . Tuition Fee. 2560.
136 Srivilai, W. (Project Leader), Atthamaethakul, W. & Swangwatanasade, O.   การพัฒนาหุ่นจำลองแขนสำหรับการเจาะเลือด ฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ . Tuition Fee. 2560.
137 Chuawong, P. (Project Leader) & Sinsawad, P.   การพัฒนาแอปพลิเคชันคำนวณยากลุ่มเสี่ยงไร้สาย . Tuition Fee. 2560.
138 Intana, J. (Project Leader), Srimahunt, K. & Meebunmak, Y.   การรับรู้การบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2560 . Tuition Fee. 2560.
139 Intana, J. (Project Leader), Malai, C. & Srimahunt, K.   การรับรู้การบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
140 Prombuasri, P. (Project Leader), Intana, J., Meebunmak, Y., ศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ & Pataipakaipet, K.   การรู้สารสนเทศทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพ การรับรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศอิเลคโทรนิกส์ด้านสุขภาพ และสภาวะสุขภาพของแรงงานต่างด้าวเมียนม่า ในจังหวัดสมุทรสาคร . Tuition Fee. 2560.
141 Prombuasri, P. (Project Leader), Changkaew, W., Meebunmak, Y., ชูขวัญ เฮงชัยโย & Nilliaum, R.   การศึกษาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย . Tuition Fee. 2560.
142 Prombuasri, P. (Project Leader) & Meebunmak, Y.   การสังเคราะห์ผลงานวิจัยของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
143 Prombuasri, P. (Project Leader) & Meebunmak, Y.   การสำรวจศักยภาพศิษย์เก่าของสถาบันพระบรมราชชนก 10 ปีย้อนหลัง . Tuition Fee. 2560.
144 Lersthavorntham, K. (Project Leader) & Anucha, C.   ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดบริการด้านการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
145 Swangwatanasade, O. (Project Leader), Srimake, S., Panpayap, S. & Aramsirirujiwet, H.   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอำนวยความสระดวกทีเอื้อต่อการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2559 . Tuition Fee. 2560.
146 Meebunmak, Y. (Project Leader), ฉันทนา จันทร์โพธิ์ศรี, ภคมน รุจนันทางกูร, ฉัทฐกร ธัญเกียรติ & Intana, J.   ความพึ่งพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนผึ่ง อ.สวนผึ่ง จ.ราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
147 Tingboon, W. (Project Leader), Swangwatanasade, O., Kitnopkiat, K. & Choojai, R.   ความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2559 . Tuition Fee. 2560.
148 Mungkhamanee, S. (Project Leader), อิศรา ศิรมณีรัตน์, วันนิศา รักษามาตย์, ชนวีร์ & สุรชาตรี.   ความรู้ การรับรู้และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคซิก้า ของหญิงตั้งครรภ์ ในชุมชนราชบุรี จังหวัดราชบุรี . วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก. 2560.
149 Intana, J. (Project Leader), Meebunmak, Y. & Kitnopkiat, K.   ความสุขของผู้สูงอายุ ในชุมชนตำบลดอนตะโก ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
150 Choojai, R. (Project Leader) & Patcheep, K.   คุณภาพบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559 . Tuition Fee. 2560.
151 Choojai, R. (Project Leader), Patcheep, K. & Kitnopkiat, K.   คุณภาพบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 . Tuition Fee. 2560.
152 Prombuasri, P. (Project Leader), Jamjang, S., Pitaksin, D., Atthamaethakul, W. & Sinsawad, P.   คุณภาพแบบประเมินภาคปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี วิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
153 Sawangket, A. (Project Leader) & Srinon, R.   ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
154 Meebunmak, Y. (Project Leader), นันท์ชนก ฤทธิ์สุข, ฉัทฐกร ธัญเกียรติ & Intana, J.   ประสบการณ์การให้บริการสุขภาพของทีมหมอครอบครัวตำบลผาปก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
155 Suwatanasawat, W. (Project Leader), Yomdit, V. & Srimahunt, K.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
156 Mungkhamanee, S. (Project Leader), Yomdit, V. & Wihokharn, P.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในชุมชนจังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
157 Montong, A. (Project Leader) & Kitnopkiat, K.   ผลการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต . Tuition Fee. 2560.
158 Sinsawad, P. & (Project Leader).   ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2560.
159 Meebunmak, Y. (Project Leader), ดารณี ทองสัมฤทธิ์ & Kitnopkiat, K.   ผลของการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความสามารถในการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
160 Lersthavorntham, K. (Project Leader) & Hengchaiyo, C.   พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2560.
161 Intana, J. (Project Leader), ดารณี ไอยราพัฒนา & ฉัทฐกร ธัญเกียรติ.   พฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการที่มีรอบเอวเกินมาตรฐานที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
162 Nitipong, V. & (Project Leader).   ภาวะซึมเศร้าของมารดาหลังคลอด . Tuition Fee. 2560.
163 Mungkhamanee, S. & (Project Leader).   สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2560.
164 จิริยา อินทนา (หัวหน้าโครงการวิจัย), ราตรี คงลออ, น้ำอ้อย ทองดอนน้อย, ฉัทฐกร ธัญเกียรติ & เพลินตา พรหมบัวศรี.   การดูแลคนพิการทางกายและเคลื่อนไหวที่บ้านใน ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
165 Montong, A. (Project Leader) & Klayhiran, W.   การได้งานทำและความต้องการการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2557 . Tuition Fee. 2559.
166 Sinsawad, P. (Project Leader), Trisayaluk, T., Kitnopkiat, K., Anucha, C., Klayhiran, W. & Patcheep, K.   การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2559.
167 Srivilai, W. (Project Leader), Atthamaethakul, W. & Swangwatanasade, O.   การพัฒนาหุ่นจำลองแขนสำหรับการเจาะเลือด ฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ . Tuition Fee. 2559.
168 Intana, J. (Project Leader) & Meebunmak, Y.   การรับรู้พฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2559.
169 Prombuasri, P. (Project Leader), Meebunmak, Y. & Pataipakaipet, K.   การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . Tuition Fee. 2559.
170 Chaiyoyingyong, R. (Project Leader) & Malai, C.   การศึกษาผลของการใช้นวัตกรรม "เข็มขัดคลายปวด" เพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน ของประชาชนในตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2559.
171 Wongsawang, N. (Project Leader) & Chinkhaokham, D.   การศึกษาสภาพที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2559.
172 Pataipakaipet, K. (Project Leader), Nithitantiwat, P. & พาณี คงเพ็ชรดิษฐ์.   การสร้างและพัฒนาหุ่น(ต้นแบบ) เพื่อผึกทักษะการหมุนกลไกการคลอดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2559.
173 Melarplont, S. (Project Leader) & สาริณี ขำละม้าย.   คววมพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการบริการงานด้านกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2559.
174 Chinkhaokham, D. (Project Leader) & Wongsawang, N.   ความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงที่ได้รับของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวต่อการบริการผู้สูงอายุที่จัดโดยชุมชน:ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2559.
175 Kitnopkiat, K. (Project Leader), Swangwatanasade, O. & Patcheep, K.   ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ แหล่งฝึกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รายวิชา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2558 . Tuition Fee. 2559.
176 Swangwatanasade, O. (Project Leader), Srimake, S., Panpayap, S. & Aramsirirujiwet, H.   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2558 . Tuition Fee. 2559.
177 Choojai, R. (Project Leader) & Patcheep, K.   คุณภาพบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต . Tuition Fee. 2559.
178 Lersthavorntham, K. (Project Leader) & Kitnopkiat, K.   ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2559.
179 Pitaksin, D. (Project Leader), Jamjang, S. & Phongphetdit, B.   ประสิทธิผลของโปรแกรมลดพุงต่อพฤติกรรม 3 อ. รอบเอว ดัชนี้มวลกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2559.
180 Sawangket, A. (Project Leader) & Srinon, R.   ปัจจัยที่นำมาสู่การตั้งครรภ์และการปรับตัวของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . Tuition Fee. 2559.
181 Srinon, R. (Project Leader) & Sawangket, A.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของย่า/ยายที่เป็นผู้ดูแลหลาน . Tuition Fee. 2559.
182 Suwatanasawat, W. (Project Leader) & Trisayaluk, T.   ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาของเด็กที่มีรับบริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2559.
183 Malai, C. (Project Leader) & Chaiyoyingyong, R.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2559.
184 Nitipong, V. & (Project Leader).   ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมแบบกลุ่มต่อการรับรู้ตราบาปของผู้ป่วยจิตเภท . Tuition Fee. 2559.
185 Intana, J. (Project Leader), Malai, C. & Srimahunt, K.   พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2559.
186 Jamjang, S. (Project Leader), Pitaksin, D. & Atthamaethakul, W.   ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2559.
187 Phongphetdit, B. (Project Leader), Jamjang, S. & Pitaksin, D.   การจัดการความรู้เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการลดพุงลดโรคลดเสี่ยง . Tuition Fee. 2558.
188 Prombuasri, P. (Project Leader), Atthamaethakul, W., Srivilai, W. & Jamjang, S.   การจัดการระบบดูแลสุขภาพด้านโภชนาการตามบริบทของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2558.
189 Nitipong, V. & (Project Leader).   การจัดการเรียนการสอนเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต . Tuition Fee. 2558.
190 Srimahunt, K. (Project Leader) & Intana, J.   การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามสภาพจริงร่วมกับการสะท้อนคิดเพื่อให้ผู้เรียนดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ . Tuition Fee. 2558.
191 Sinsawad, P. (Project Leader) & Swangwatanasade, O.   การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2558.
192 Pittard, B.   การใช้ Didactic strategies ในการเรียนการสอนวิชาจริยศาสตร์และกฏหมายวิชาชีพการพยาบาลตามการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2558.
193 วรเดช ช้างแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิราวรรณ คล้ายหิรัญ & ปาริฉัตร อารยะจารุ.   การประเมินผลการดำเนินงานบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดราชบุรี . สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ. 2558.
194 Changkaew, W. (Project Leader) & Arayajaru, P.   การประเมินผลการดำเนินงานบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดราชบุรี . . 2558.
195 Phongphetdit, B. & (Project Leader).   การเปรียบเทียบผลการเรียนการสอนวิชาพยาธิสรีรวิทยา โดยใช้  การบรรยายและ SBL . Tuition Fee. 2558.
196 นพพร พงศ์ปลื้มปิติ (Project Leader), Prombuasri, P., Intana, J. & Meebunmak, Y.   การพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการสร้างเสริมและการให้บริการสุขภาพแนวใหม่ . Tuition Fee. 2558.
197 นพ. นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย (Project Leader), Prombuasri, P., Intana, J. & Meebunmak, Y.   การพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการสร้างเสริมและการให้บริการสุขภาพแนวใหม่ . Prachinburi Public Health Office. 2558.
198 Somboonsit, J. (Project Leader) & Changsieng, P.   การพัฒนาแบบวัดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาสำหรับการพัฒนาตนเองของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  . Tuition Fee. 2558.
199 Intana, J. (Project Leader), Malai, C. & Srimahunt, K.   การรับรู้พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา วิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี ราชบุรี  . Tuition Fee. 2558.
200 Prombuasri, P. (Project Leader), Meebunmak, Y., Hakom, N., Wongyara, N., Intana, J., Srimahunt, K. & Chaiyoyingyong, R.   การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการบริการสุขภาวะแนวใหม่ จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2558.
201 Prombuasri, P. (Project Leader), Meebunmak, Y. & Kitnopkiat, K.   การศึกษาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดราชบุรี . Sirindhron National Medicel Rehabilitation Institute. 2558.
202 Suwatanasawat, W. & (Project Leader).   การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  . Tuition Fee. 2558.
203 อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สนธยา ศรีเมฆ, สาคร ปานพายัพ, หทัยรัตน์ อร่ามศิริรุจิเวทย์ & เพลินตา พรหมบัวศรี.   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2558 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
204 Swangwatanasade, O. (Project Leader), Srimake, S., Aramsirirujiwet, H. & Panpayap, S.   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2558 . Tuition Fee. 2558.
205 Choojai, R. (Project Leader) & Patcheep, K.   ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปี 2557 . Tuition Fee. 2558.
206 วิรดา อรรถเมธากุล & กสสี ศรีอนันต์.   ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการดูแลตนเองด้านโภชนาการกับภาวะโภชนาการของผู้ป่าวล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง . โรงพยาบาลราชบุรี. 2558.
207 วรเดช ช้างแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิราวรรณ คล้ายหิรัญ & ปาริฉัตร อารยะจารุ.   ความสุขของคนวัยทำงานในตำบลสุขภาวะ . สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ. 2558.
208 Prombuasri, P. (Project Leader), Intana, J., Meebunmak, Y. & ฉัทฐกร ธัญเกียรติ.   โครงการการศึกษาประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี . . 2558.
209 Prombuasri, P. (Project Leader), Intana, J., Meebunmak, Y. & ฉัทฐกร ธัญเกียรติ.   โครงการผลของการฝึกอบรมโดยใช้การสะท้อนคิดต่อสมรรถนะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี . . 2558.
210 Malai, C. (Project Leader) & Chaiyoyingyong, R.   ปัจจัยเชิงสาเหตุและสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2558.
211 Malai, C. (Project Leader) & Chaiyoyingyong, R.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงาน ตามการรับรู้ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  . Tuition Fee. 2558.
212 Montong, A. (Project Leader) & Kitnopkiat, K.   ผลการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต . Tuition Fee. 2558.
213 Klayhiran, W. (Project Leader), Trisayaluk, T. & Sompoo, J.   ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต . Tuition Fee. 2558.
214 Jamjang, S. (Project Leader), Yomdit, V., Phongphetdit, B., Pitaksin, D., Changsieng, P. & Montong, A.   ผลการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยใช้ SBL ต่อการรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  . Tuition Fee. 2558.
215 Swangwatanasade, O. (Project Leader), Sinsawad, P. & Srivilai, W.   ผลการสอนโดยใช้แผนที่ความคิดต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  . Tuition Fee. 2558.
216 ฉัทฐกร ธัญเกียรติ (Project Leader), Prombuasri, P., Meebunmak, Y. & Intana, J.   ผลของการฝึกอบรมโดยใช้การสะท้อนคิด ต่อสมรรถนะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี . . 2558.
217 Jamjang, S. (Project Leader), Pitaksin, D. & Sinsawad, P.   พฤติกรรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้ผ่านการบอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2/2557 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2558.
218 Patcheep, K. (Project Leader), Choojai, R. & Changsieng, P.   พฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2558.
219 Prombuasri, P. (Project Leader), Tiptiengtae, C., Ananjavanich, P. & Yomdit, V.   ภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ที่มีต่อความไว้วางใจและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า ราชบุรีเพาเวอร์ ประจำปี 2558 . บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด. 2558.
220 Ketkaew, S. (Project Leader) & Chuawong, P.   รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . Tuition Fee. 2558.
221 Pitaksin, D. (Project Leader) & Jamjang, S.   สมรรถนะการปฏิบัติงานในบทบาทผู้บริหารและพฤติกรรมการบริหารงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 24/2557 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  . Tuition Fee. 2558.
222 Prombuasri, P. (Project Leader) & Tiptiengtae, C.   สำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และการดำนเนินงานด้านชุมชนและสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี . บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด. 2558.
223 Prombuasri, P. (Project Leader) & Tiptiengtae, C.   สำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี . บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด. 2558.
224 วิราวรรณ คล้ายหิรัญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรเดช ช้างแก้ว & ปาริฉัตร อารยะจารุ.   สุขภาวะคนราชบุรี . สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ. 2558.
225 เยาวลักษณ์ มีบุญมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ดนุลดา จีนขาวขำ.   การใช้กฏแห่งกรรมในการดำรงชีวิตของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
226 เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, นงนุช วงศ์สว่าง & กาญจนา เลิศถาวรธรรม.   การดูแลผู้สูงอายุโดยบุตรวัยผู้ใหญ่ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
227 ปวีณภัทร & นิธิตันติวัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการทำแท้ง : ความคิดเห็นในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
228 วิรดา อรรถเมธากุล.   การทดสอบคุณภาพแบบวัดความสามารถการปฏิบัติการพยาบาลวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
229 เยาวลักษณ์ มีบุญมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สุภาพ เหมือนชู.   การบริการสุขภาพที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการและการเคลื่อนไหวในชุมชนจังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
230 วิมลมาส ติ่งบุญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์ & กมลพร แพทย์ชีพ.   การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรฯ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
231 วรรณี ศรีวิลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิรดา อรรถเมธากุล, ดวงแข พิทักษ์สิน & ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง.   การประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557.
232 เพลินตา พรหมบัวศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย), อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์, กมลพร แพทย์ชีพ & วิมลมาส ติ่งบุญ.   การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงปี 2552) วพบ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
233 วิรดา & อรรถเมธากุล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะโรงพยาบาลราชบุรี . โรงพยาบาล. 2557.
234 อัจฉรา อ่วมเครือ & ปาริฉัตร อารยะจารุ.   การพัฒนาระบบการจัดการความปวดที่มีความเฉพาะต่อผู้ป่วยบนฐานการจัดการความรู้โรงพยาบาลราชบุรี . โรงพยาบาล. 2557.
235 ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้.   การพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของเครือข่ายบริการที่5 . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557.
236 ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & วรเดช ช้างแก้ว.   การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557.
237 พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & เบญจวรรณ พิททาร์ด.   การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบทบาทพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
238 Intana, J. (Project Leader), Prombuasri, P., Meebunmak, Y. & ฉัทฐกร ธัญเกียรติ.   การศึกษาประสบการณ์ให้คำปรึษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2557.
239 เพลินตา พรหมบัวศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิริยา อินทนา, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก & กัลยา ศรีมหันต์.   การศึกษาวิจัยและการพัฒนา การปฏิรูปการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
240 เพลินตา พรหมบัวศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิริยา อินทนา, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก & กัลยา ศรีมหันต์.   การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนากระบวนทัศน์ในการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557.
241 จิริยา อินทนา (หัวหน้าโครงการวิจัย), เยาวลักษณ์ มีบุญมาก & กัลยา ศรีมหันต์.   การสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมาเพื่อการพัฒนากระบวนทัศน์ในการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์    . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
242 เพลินตา พรหมบัวศรี, ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์ & วิมลพรรณ นิธิพงศ์.   การสำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อ บุหรี่ แอลกอฮอร์ เกิดอุบัติเหตุและซึมเศร้าของวัยรู่นในจังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
243 ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์ & วิภารัตน์ ยมดิษฐ์.   การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความตองการใช้บริการสุขภาพของวัยรุ่นในจังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
244 กาญจนา เลิศถาวรธรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย) & กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ.   ความแข็งแกร่งในชีวิต และภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
245 รจนารถ ชูใจ.   ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปี2556 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
246 วิภารัตน์ & ยมดิษฐ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความรู้สึกในการเรียนและความคิดเห็นต่อการเขียนบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
247 นงนุช วงศ์สว่าง & รจนารถ ชูใจ.   ประสบการณ์ของผู้่ดูแลในการติดตามการเปลึี่ยนแปลงการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
248 เยาวลักษณ์ มีบุญมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิริยา อินทนา & กัลยา ศรีมหันต์.   ประสบการณ์ของพยาบาลที่ผ่านการอบรมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์แก่คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
249 เยาวลักษณ์ มีบุญมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จิริยา อินทนา.   ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์แก่คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
250 ชุติมา มาลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ & รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรู้ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
251 เยาวลักษณ์ มีบุญมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จิริยา อินทนา.   ปัญหา และความต้องการของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ใน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
252 วิริยาภรณ์ & สุวัฒนสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลการสอนด้วยกรณีศึกษาในการพัฒนาความรู้ เรื่องการพยาบาลเด็กป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
253 อัจฉรา อ่วมเครือ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปาริฉัตร อารยะจารุ & ชลธิชา บุญศิริ.   ผลของการสอนการสอนธรรมะควบคู่กับการสอนวิชาการพยาบาลภาคปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
254 ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราภรณ์ อนุชา, รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ & กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ.   พฤติกรรมการใช้ชีวิตและทัศนคติในบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมของวัยรุ่นในปัจจุบันกรณีศึกษาเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2557.
255 จิริยา อินทนา (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชุติมา มาลัย & กัลยา ศรีมหันต์.   พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2556 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
256 ดวงแข พิทักษ์สิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง & พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์.   พฤติกรรมการบริหารงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และสมรรถนะการปฏิบัติงานในบทบาทผู้บริหารการสธ.ระดับกลางของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผบก.รุ่นที่ 27/2556 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
257 ทิพวรรณ ผ่องศิริ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์.   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในชุมชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
258 Sawangket, A. (Project Leader), Tingboon, W. & Jubong, A.   พฤติกรรมการให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาผู้คลอด . Tuition Fee. 2557.
259 ชุติมา มาลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย) & รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์.   พฤิตกรรมการปรับตัวของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในตำบลพิกุลทองและตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
260 ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้.   ภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ที่มีต่อความไว้วางใจและความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี  2557 . บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด. 2557.
261 เพลินตา พรหมบัวศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชุติมา มาลัย & รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์.   รูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา วพบ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
262 วิมลพรรณ นิธิพงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ธัญญพร ชอบตรง.   สถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ใน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
263 วรเดช ช้างแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), เยาวลักษณ์ มีบุญมาก & วริศรา ม่วงช่วง.   สถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวใน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
264 วรเดช ช้างแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), อังคณา หมอนทอง & วริศรา ม่วงช่วง.   สถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวใน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
265 Meebunmak, Y. (Project Leader) & Montong, A.   การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: การศึกษาปรากฏการณ์วิทยา . Tuition Fee. 2556.
266 เยาวลักษณ์ มีบุญมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จิริยา อินทนา.   การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์แก่คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
267 วิรดา อรรถเมธากุล, ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง & วรรณี ศรีวิลัย.   การดูแลตนเองด้านโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี หลังเรียนโภชนาการ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
268 เพลินตา พรหมบัวศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย) & เยาวลักษณ์ มีบุญมาก.   การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการการสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเองและการเรียนรู้แบบผสมผสาน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
269 จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ทิพวรรณ ผ่องศิริ.   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนศ.พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วพบ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
270 กมลพร แพทย์ชีพ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นงนุช วงศ์สว่าง, วิราวรรณ คล้ายหิรัญ, ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง & นาตยา วงศ์ยะรา.   การพัฒนารูปแบบการเติมความสุขให้กับองค์กร : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
271 ชุติมา มาลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์, กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ & พัชรินทร์ วิหคหาญ.   การพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา วพบ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
272 บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พัชรินทร์ วิหคหาญ.   การพัฒนาศักยภาพกล้ามเนื้อสำหรับผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว โดยใช้รอก กรณีศึกษาตำบลหนองรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
273 จารุนันท์ & สมบูรณ์สิทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาสาระทบทวน วิชาการพยาบาอนามัยชุมชน โดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2556.
274 วิริยาภรณ์ สุวัฒนสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & วิภารัตน์ ยมดิษฐ์.   การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
275 เบญจวรรณ & พิททาร์ด (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับรู้บทบาทของผู้บริหารการพยาบาลตามการสะท้อนของนักศึกษาพยาบาล (โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2555-2556) . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
276 ทิพวรรณ ผ่องศิริ & จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์.   ความเครียดและการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
277 อัจฉรา อ่วมเครือ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ปาริฉัตร อารยะจารุ.   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรักษาพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเครือข่ายโรงพยาบาลราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
278 จิริยา อินทนา & นาตยา วงศ์ยะรา.   ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2555 วพบ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
279 เยาวลักษณ์ & มีบุญมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจในการใช้บริการสุขภาพของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ใน ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
280 กาญจนา เลิศถาวรธรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์.   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับพฤติกรรมการปรับตัวของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
281 กมลพร แพทย์ชีพ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นาตยา วงศ์ยะรา.   คุณภาพชีวิต ปัญหาและความต้องการของผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
282 Phongphetdit, B. (Project Leader) & Wihokharn, P.   จังหวัดราชบุรี สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ ศศด.(ประชากรศึกษา) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี การทำวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการและการพัฒนากองทุนสวัสดิการจังหวัดราชบุรีสู่ความเข . กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง. 2556.
283 อัจฉรา อ่วมเครือ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ปาริฉัตร อารยะจารุ.   ธรรมมะปฏิบัติในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
284 ชุติมา มาลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), สนธยา ศรีเมฆ, พิศมัย อานัญจวณิชย์, รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ & อังคณา หมอนทอง.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรู้ของบุุลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
285 จิราภรณ์ อนุชา (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ปาริฉัตร อารยะจารุ.   ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
286 วิรดา อรรถเมธากุล (หัวหน้าโครงการวิจัย) & วรรณี ศรีวิลัย.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหาและความต้องการของผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวในเขต อ.เมือง ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
287 ชุติมา มาลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย) & รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์.   ปัญหาและความต้องการของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในเขต อ.บางแพ จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
288 พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นงนุช วงศ์สว่าง.   ปัญหาและความต้องการของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในเขต อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
289 วิรดา อรรถเมธากุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง & วรรณี ศรีวิลัย.   ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล วพบ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
290 บำเพ็ญ & พงศ์เพชรดิถ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลการใช้พืชสมุนไพรเพื่อการลดสารตกค้าง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
291 จิริยา อินทนา & นาตยา วงศ์ยะรา.   ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนานักศึกษาในการบริการสุขภาพ ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551-2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
292 จิริยา อินทนา & นาตยา วงศ์ยะรา.   พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา2555 วพบ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
293 รจนารถ ชูใจ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์.   พฤติกรรมการออกกกำลังกายของผู้พิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
294 เยาวลักษณ์ มีบุญมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ดนุลดา จีนขาวขำ.   พุทธศาสนาในการดำรงชีวิตของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในจังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
295 ชุติมา มาลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ, รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ & ดนุลดา จีนขาวขำ.   รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติงาน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
296 จิริยา อินทนา (หัวหน้าโครงการวิจัย), เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, กัลยา ศรีมหันต์, นาตยา วงศ์ยะรา, กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ & รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์.   รูปแบบการพัฒนากระบวนทัศน์บุคลากรสาธารณสุขในการบริหารด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ . สถาบันพระบรมราชชนก. 2556.
297 นุจรี ฮะค่อม (หัวหน้าโครงการวิจัย) & กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ.   สถานการณ์ ปัญหา ความต้องการและคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวใน อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2556.
298 ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงแข พิทักษ์สิน & ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์.   สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติและพฤติกรรมการให้การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
299 ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง, ดวงแข พิทักษ์สิน & รัตนา นิลเลื่อม.   สมรรถนะในการปฏิบัติงานในบทบาทผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่น 26 วพบ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
300 บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิศมัย อานัญจวณิชย์, นิศากร เยาวรัตน์, รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ & วิมลพรรณ นิธิพงศ์.   กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนและเครือข่ายชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาตำบลท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
301 Srivilai, W. (Project Leader), Patcheep, K., Lersthavorntham, K. & Swangwatanasade, O.   การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลคนพิการทางจิตสังคม กรณีศึกษาตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2555.
302 บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ, พิศมัย อานัญจวณิชย์, รจนารถ ชูใจ & จิราภรณ์ อนุชา.   การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพกรณีศึกษาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จ.ราชบุรี พ.ศ.2554 . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2555.
303 จิริยา อินทนา (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นาตยา วงศ์ยะรา.   การพัฒนาชุดความรู้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนทัศน์ในการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
304 เบญจวรรณ พิททาร์ด & พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์.   การรับรู้บทบาทของผู้บริหารการพยาบาลตามการสะท้อนของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
305 วิมลพรรณ นิธิพงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & รจนารถ ชูใจ.   การสัมผัสควันบุหรี่มือสองในครอบครัวสูบบุหรี่ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
306 เบญจวรรณ พิททาร์ด.   ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
307 วิรดา อรรถเมธากุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรรณี ศรีวิลัย & ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง.   ความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชาโภชนาการของ นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
308 เยาวลักษณ์ มีบุญมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชุติมา มาลัย & เบญจวรรณ พิททาร์ด.   ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดที่ไร้เหตุผลกับคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
309 พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & เบญจวรรณ พิททาร์ด.   คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
310 Pittard, B. (Project Leader), Malai, C. & Choojai, R.   เจตคติของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อคนพิการ . Tuition Fee. 2555.
311 ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้.   ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และการดำเนินงานด้านชุมชนของโรงไฟฟ้า ราชบุรี ประจำปี  2554-2555 . บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด. 2555.
312 ชลธิชา บุญศิริ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรเดช ช้างแก้ว & ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้.   นวัตกรรมเพิ่มศักยภาพในการดูแลตนเอง ปีงบประมาณ 2555 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
313 รจนารถ ชูใจ.   ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบบรมราชชนนี ราชบุรี ปีการศึกษา 2553 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
314 ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง & วิรดา อรรถเมธากุล.   ผลการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยอย่างมีแบบแผนสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
315 ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัตนา นิลเลื่อม & ปณัชญา เชื้อวงษ์.   ผลของการบันทึกความดีต่อการคิดเชิงบวกของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัิติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 ปีการศึกษา 2554 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
316 จิริยา อินทนา & นาตยา วงศ์ยะรา.   ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนานักศึกษาในการบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2551- 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
317 จารุนันท์ & สมบูรณ์สิทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการวิชาการแก่สังคมกับการจัดการเรียนการสอนในโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและวัยรุ่นในโรงเรียนเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปีงบประมาณ 2555 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
318 บำเพ็ญ & พงศ์เพชรดิถ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   พยาธิ : พยากรณ์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
319 จิริยา อินทนา & นาตยา วงศ์ยะรา.   พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
320 จารุนันท์ & สมบูรณ์สิทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
321 จารุนันท์ & สมบูรณ์สิทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
322 บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พัชรินทร์ วิหคหาญ.   พัฒนากองทุนเชื่อมโยงประเด็นสุขภาพ (ยุทธศาสตร์เชิงรุก) : เน้นสร้างสุขภาพสมาชิก ลดการจ่ายสวัสดิการของกองทุน) และการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยดุลยภาพทางสุขภาพ . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2555.
323 เพลินตา พรหมบัวศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้, วิภารัตน์ ยมดิษฐ์ & พิศมัย อานัญจวณิชย์.   ภาพลักษณ์ของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ที่มีต่อความไว้วางใจและความพึงพอใจของ ประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า ราชบุรีเพาเวอร์ ประจำปี 2555 . บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด. 2555.
324 กาญจนา เลิศถาวรธรรม & อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์.   ลักษณะคุณธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
325 ดวงแข พิทักษ์สิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์, ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ & วรเดช ช้างแก้ว.   การติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ:การพัฒนาศักภาพการแก้ไขปัญหาขาดสารไอโอดีน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
326 ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงแข พิทักษ์สิน & วรเดช ช้างแก้ว.   การติดตามประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านแบบบูรณาการ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
327 ศุภรัตน์ & แจ่มแจ้ง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) รุ่นที่ 1 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
328 จิริยา อินทนา (หัวหน้าโครงการวิจัย), กัลยา ศรีมหันต์, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, นาตยา วงศ์ยะรา, รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์, กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ & นุจรี ฮะค่อม.   การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากระบวนทัศน์ในการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
329 วิรดา อรรถเมธากุล (หัวหน้าโครงการวิจัย) & เบญจวรรณ พิททาร์ด.   การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
330 นิศากร เยาวรัตน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์, วิมลมาส ติ่งบุญ, อฤญชยา จูบ้ง, อมรรัตน์ สว่างเกตุ, ปาริฉัตร อารยะจารุ, ขวัญใจ เพทายประกายเพชร, จิราภรณ์ อนุชา & พัชรินทร์ วิหคหาญ.   การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับตั้งครรภ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
331 ดวงแข พิทักษ์สิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้, วรเดช ช้างแก้ว, วิรดา อรรถเมธากุล & สาคร ปานพายัพ.   การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนของประชาชน โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย  กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2554.
332 อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรรณี ศรีวิลัย & กาญจนา เลิศถาวรธรรม.   การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักการและเทคนิคการดูแลผู้ที่มีบาดแผล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
333 ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรเดช ช้างแก้ว, วิมลพรรณ นิธิพงศ์, วิริยาภรณ์ สุวัฒนสวัสดิ์, วิมลมาส ติ่งบุญ & สุจิตรา หนุนภักดี.   การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
334 วิริยาภรณ์ สุวัฒนสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิภารัตน์ ยมดิษฐ์, ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์ & กรองแก้ว ทรัพย์ประเสริฐ.   การส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
335 วิมลพรรณ & นิธิพงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความต้องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
336 จารุนันท์ & สมบูรณ์สิทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
337 เยาวลักษณ์ มีบุญมาก (หัวหน้าโครงการวิจัย) & วิรดา อรรถเมธากุล.   ปัจจัยความสำเร็จในการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต : กรณี ศึกษาคุ้งน้ำวน คุ้งกระถิน บางศรีเพชร บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
338 นิศากร เยาวรัตน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ, รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ & พัชรินทร์ วิหคหาญ.   ปัจจัยความสำเร็จในการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต : กรณี ศึกษาตำบลเกาะพลับพลา ตำบลหนองกลางนา เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2554.
339 วรรณี ศรีวิลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์ & กาญจนา เลิศถาวรธรรม.   ปัจจัยความสำเร็จในการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต : กรณี ศึกษาตำบลคูบัว ดอนตะโก ดอนแร่ อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
340 วิภารัตน์ ยมดิษฐ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์, กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ & จิราภรณ์ อนุชา.   ปัจจัยความสำเร็จในการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต : กรณี ศึกษาตำบลเจดีย์หัก หินกอง น้ำพุ ห้วยหมู ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
341 จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & กัลยา ศรีมหันต์.   ปัจจัยความสำเร็จในการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต : กรณี ศึกษาตำบลบางป่า ตำบลพิกุลทอง ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
342 ชุติมา มาลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ พิททาร์ด, สาคร ปานพายัพ & รจนารถ ชูใจ.   ปัจจัยความสำเร็จในการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต : กรณี ศึกษาตำบลหลุมดิน ตำบลพงสวาย ตำบลโคกหม้อ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
343 วรรณี ศรีวิลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิรดา อรรถเมธากุล & อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์.   ผลการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกายวิภาคศษสตร์ของระบบประสาทและกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
344 รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิมลมาส ติ่งบุญ, อฤญชยา จูบ้ง, อมรรัตน์ สว่างเกตุ, ปาริฉัตร อารยะจารุ & ขวัญใจ เพทายประกายเพชร.   ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้ในสภาพจริงในการฝึกปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
345 อมรรัตน์ สว่างเกตุ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิมลมาส ติ่งบุญ, อฤญชยา จูบ้ง, ปาริฉัตร อารยะจารุ & ขวัญใจ เพทายประกายเพชร.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและการผดุงครรภ์1 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
346 ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & วิริยาภรณ์ สุวัฒนสวัสดิ์.   ผลของการจัดการเรียนการสอนในคลินิกโดยวิธีวิเคราะห์กรณีตัวอย่างต่อความสุขในการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
347 นาตยา วงศ์ยะรา (หัวหน้าโครงการวิจัย), เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, จิริยา อินทนา, กัลยา ศรีมหันต์, รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์, กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ & นุจรี ฮะค่อม.   ผลลัพธ์ของการอบรม การพัฒนากระบวนทัศน์การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
348 จารุนันท์ & สมบูรณ์สิทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการวิชาการแก่สังคมกับการจัดการเรียนการสอนในโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด้กและวัยรุ่นในโรงเรียนเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
349 ชุติมา มาลัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, วรรณี ศรีวิลัย, อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์, จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์, วิภารัตน์ ยมดิษฐ์, นิศากร เยาวรัตน์, สาคร ปานพายัพ & หทัยรัตน์ อร่ามศิริรุจิเวทย์.   รูปแบบการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในเขต อ.เมือง จ.ราชบุรี . กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง. 2554.
350 ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง, ดวงแข พิทักษ์สิน & รัตนา นิลเลื่อม.   ศึกษาความพอใจของหน่วยงานบริการสุขภาพ สมรรถนะ และความต้องการของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
351 วิรดา อรรถเมธากุล.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
352 ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรเดช ช้างแก้ว & ชลธิชา บุญศิริ.   ผลการพัฒนาศักยภาพครอบครัวเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ : การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ