ตำรา/หนังสือ

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 เพ็ญจมาศ คำธนะ, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, จิริยา อินทนา, กัลยา ศรีมหันต์ และกรรณิการ์ กิจนพเกียรติ. (2563). คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี.  (ISBN:978-616-11-4327-5, 2563). vol 1.
2 สาวิตรี เกตุแก้ว. (2561). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาความไม่สมดุลของกรดด่างในเลือดและการวิเคราะห์ก๊าซในหลอดเลือดแดง.  (ISBN:978-616-11-3589-8, 2561). vol 1.
3 ขวัญใจ เพทายประกายเพชร. (2561). การพยาบาลมารดาในการทำสูติศาสตร์หัตถการ.  (ISBN:978-616-11-36208, 2561). vol 1.
4 กัลยา ศรีมหันต์. (2561). การดูแลสุขภาพตามชีวิตจริงของผู้รับบริการ.  (ISBN: 978-616-11-3618-5, 2561). vol 1.
5 วิมลพรรณ นิธิพงศ์, ดร.วัฒนีย์ ปานจินดา, อ.ปราณี แสดคง และอ. (2555). บุหรี่กับสุขภาพ: พยาบาลกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ.  (ISBN:978-974-05-3913-1, 2555). ครั้งที่ 2.
6 วิมลพรรณ นิธิพงศ์. (2555). บุหรี่กับสุขภาพพยาบาลกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ.  (ISBN:978-974-05-3913-1, 2555). ครั้งที่ 2.
7 จิริยา อินทนา, นาตยา วงศ์ยะรา, กัลยา ศรีมหันต์, นุจรี ฮะค่อม, กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ และรุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์. (2555). ต้นแบบการสอนบูรณาการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2555.  (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 1.
8 ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้. (2555). การพยาบาลครอบครัว.  (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 1.
9 จิริยา อินทนา, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์, กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ และกัลยา ศรีมหันต์. (2555). ชุดความรู้เรื่องการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์.  (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 1.
10 วรรณี ศรีวิลัย. (2555). หนังสืออิเลคทรอนิกส์เรื่องกายวิภาคศาสตร์ระบบประสาท.  (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 1.
11 วรรณี ศรีวิลัย. (2555). หนังสืออิเลคทรอนิกส์เรื่องกายวิภาคศาสตร์อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ.  (ISBN:-, 2555). ครั้งที่ 1.
12 นาตยา วงศ์ยะรา. (2555). การเข้าใจพฤติกรรมการดูแลตนเอง : ผู้สูงอายุข้อเข่า ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์.  (ISBN:0, 2555). ครั้งที่ 1.
13 จิริยา อินทนา, เพ็ญจมาศ คำธนะ และกัลยา ศรีมหันต์. (2555). การเข้าใจพฤติกรรมการดูแลตนเอง : ผู้อัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์.  (ISBN:0, 2555). ครั้งที่ 1.
14 วิรดา อรรถเมธากุล. (2555). หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การดูแลด้านโภชนาการสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ : โรคเกาท์ โรคเบาหวาน.  (ISBN:0, 2555). ครั้งที่ 1.
15 กัลยา ศรีมหันต์ และจิริยา อินทนา. (2555). การเข้าใจพฤติกรรมการดูแลตนเอง : ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์.  (ISBN:0, 2555). ครั้งที่ 1.
16 มาลินี จำเนียร. (2555). การเข้าใจพฤติกรรมการดูแลตนเอง : ผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์.  (ISBN:0, 2555). ครั้งที่ 1.
17 กาญจนา เลิศถาวรธรรม. (2555). คู่มือการอบรมการดูแลคนพิการทางจิตสังคม สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน.  (ISBN:0, 2555). ครั้งที่ 1.
18 จิริยา อินทนา และกัลยา ศรีมหันต์. (2555). การเข้าใจพฤติกรรมการดูแลตนเอง : ผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์.  (ISBN:0, 2555). ครั้งที่ 1.
19 วิรดา อรรถเมธากุล และวรรณี ศรีวิลัย. (2555). หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาโภชนาการของนักศึกษาหลักสูตรพายาบาลศาสตรบัณฑิต วพบ. ราชบุรี.  (ISBN:0, 2555). ครั้งที่ 1.
20 วรรณี ศรีวิลัย, วิรดา อรรถเมธากุล และอรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์. (2555). หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ระบบประสาทและกายวิภาคศาสตร์และอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ.  (ISBN:0, 2555). ครั้งที่ 1.
21 วรรณี ศรีวิลัย, วิรดา อรรถเมธากุล, อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์ และศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง. (2555). หุ่นจำลองการเจาะเลือด การฉีดยาและการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ.  (ISBN:0, 2555). ครั้งที่ 1.
ค้นหา ตำรา/หนังสือ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.