Entrustable Professional Activities(EPA) of Graduate nursing
ความคาดหวังต่อสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่ต้อการของบัณฑิตพยาบาลและการผดุงครรภ์


ชื่อนักวิจัย ::   เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, สุทัศน์ เหมทานนท์, สุภาวดี นพรุจจินดา, ศิริธิดา ศรีพิทักษ์, อุมากร ใจยั่งยืน
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยผสมผสาน
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2561
กลุ่มสาขา ::   สาขาการศึกษา
สาขา ::  หลักสูตรและการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันพระบรมราชชนก 30,000.00 16 ก.ค. 2561 ถึง 16 ก.ค. 2562
2 เงินรายได้สถานศึกษา 13,000.00 16 ก.ค. 2561 ถึง 16 ก.ค. 2562

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Penpak Luk-in หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5204) penpak@snc.ac.th 20.00
2 Suthad Hametanon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 s_tuth@yahoo.com 20.00
3 Supawadee Nopparutjinda นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5213) supawadee@snc.ac.th 20.00
4 Siritida Sripitak นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5202) siritida@snc.ac.th 20.00
5 Umakorn Jaiyungyuen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) aumakorn@snc.ac.th 20.00