The Evaluation of the Bachelor of Nursing program (revised curriculum 2003) Boromaraonani Collage of Nursing, Suphanburi
การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2552


ชื่อนักวิจัย ::   สุพรรณี เปี้ยวนาลาว, ศิริธิดา ศรีพิทักษ์, สุภาวดี นพรุจจินดา
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยประเมินผล
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การพัฒนาหลักสูตร
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 34,100.00 29 ก.ค. 2558 ถึง 30 ธ.ค. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Supannee Puwnalow หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035 535253-5(2206) suphanee@snc.ac.th 60.00
2 Siritida Sripitak นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 siritida@snc.ac.th 20.00
3 Supawadee Nopparutjinda นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 supawadee@snc.ac.th 20.00