การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในตำบลสนามชัย อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   สาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย, อุมากร ใจยั่งยืน, สุภาภรณ์ วรอรุณ, ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์, สินีพร ยืนยง
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชุมชน
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
บทคัดย่อ/รายละเอียด ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันพระบรมราชชนก 40,500.00 8 เม.ย. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 สาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 10.00
2 อุมากร ใจยั่งยืน นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี uma_korn4@hotmail.com 10.00
3 สุภาภรณ์ วรอรุณ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 10.00
4 ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 10.00
5 สินีพร ยืนยง หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 60.00