บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ขวัญฤทัย พันธุ, จันทร์ฉาย มณีวงษ์ และจารุวรรณ สนองญาติ. (2566). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองเสมือนจริงต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ). 6(1), 5-28. TCI
2 ศิริพร ชุดเจือจีน, สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล และวรางคณา คุ้มสุข. (2565). การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง: การนำมาประยุกต์ในการสอนทางการพยาบาล.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ). 5(1), 17-31. TCI
3 ขวัญฤทัย พันธุ. (2564). การแปลผลก๊าซในเลือดแดง และการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเสียสมดุลกรด-ด่าง.  (วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี ). 32(2), 257-266. TCI
4 ศิริพร ชุดเจือจีน, สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล และสุพัตรา หน่ายสังขาร. (2564). การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จําลองเสมือนจริงสูงในการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์.  (ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ). 70(2), 149-163. TCI
5 เรวดี โพธิ์รัง. (2564). การประยุกต์ใช้กระบวนการให้เหตุผลทางคลินิกในการเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ). 41(1), 5-21. TCI
6 ลักขณา ศิรถิรกุล, บุญพิชชา จิตต์ภักดี และจารุวรรณ สนองญาติ. (2564). องค์กรแห่งความสุข : คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลจบใหม่.  (วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล ). 27(1), 182-192. TCI
7 อรีวรรณ กลั่นกลิ่น และวาสนา อูปป้อ. (2564). พยาบาลวิชาชีพกับการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21.  (วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ). 30(1), 8-18. TCI
8 ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์, รสติกร ขวัญชุม, พัชรินทร์ คมขำ และสุนิสา จันทร์แสง. (2564). ครอบครัวกับการจัดการโรคในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง.  (วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ). 10(2), 6-14. TCI
9 ณัฎฐวรรณ คำแสน, สุพรรณี เปี้ยวนาลาว, สุรีวรรณ แสวงหา และจิตติมา ดวงแก้ว. (2563). การวิเคราะห์มโนทัศน์ความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ). 30(2), 1-16. TCI
10 วิภาวี พลแก้ว , ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์, วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ และณัฎฐวรรณ คำแสน. (2563). การสนับสนุนทางสังคมต่อครอบครัวเด็กป่วยโรคมะเร็งในยุคสังคมสารสนเทศ.  (วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ). 41(3), 21-34. TCI
11 ณัฎฐวรรณ คำแสน, สุพรรณี เปี้ยวนาลาว และวิภาวี พลแก้ว. (2563). การวิเคราะห์มโนทัศน์การจัดการตนเองสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี.  (วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล ). 26(1), 251-263. TCI
12 วาสนา อูปป้อ, ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์, จิระภา สุมาลี, ดารินทร์ พนาสันต์ และวรางคณา คุ้มสุข. (2563). การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับพยาบาล : เปลี่ยนการศึกาาเปลี่ยนการปฏิบัติ.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ). 12(2), 51-61. TCI
13 ณัฎฐวรรณ คำแสน, สุพรรณี เปี้ยวนาลาว, จินตนา เพชรมณี และจิตติมา ดวงแก้ว. (2563). การวิเคราะห์มโนทัศน์การตีตราจากการติดเชื้อเอชไอวี.  (วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ). 36(3), 305-316. TCI
14 ภราดร ยิ่งยวด, นครินทร์ สุวรรณแสง, กนกพร แจ่มสมบูรณ์ และพิศิษฐ์ พลธนะ. (2563). แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ : แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพการพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.  (วารสารการพยาบาลและการศึกษา  ). 13(3), 14-253. TCI
15 จารุวรรณ สนองญาติ, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ และสุทัศน์ เหมทานนท์. (2562). ปัจจัยในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของอาจารย์พยาบาล.  (วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ). 63(9), 4250-4260. TCI
16 ขวัญฤทัย พันธุ. (2561). ประสบการณ์ของพยาบาลในการหย่าเครื่องช่วยหายใจของผู้ช่วยวิกฤต.  (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา ). 19(2), 29-38. TCI
17 เนติยา แจ่มทิม. (2559). ภาวะผู้นำยุคใหม่(New Leadership)กับการพัฒนาประสิทธิผล วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ). 1(0),  TCI
18 ขจิต บุญประดิษฐ, สุทัศน์ เหมทานนท์ และจิราพร วัฒนศรีสิน. (2559). การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 26(1), 1-26. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.