การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   หยาดชล ทวีธนาวณิชย์
รหัส ISBN ::  
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  10 มกราคม พ.ศ. 2556
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Yadchol Tawetanawanich ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344954-6 yadcholl@gmail.com 100.00 N