การป้องกันปัญหาสุขภาพด้วยวิธีทางระบาดวิทยา


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม
รหัส ISBN ::  
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  10 มกราคม พ.ศ. 2556
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Phimlada Anansirikasem ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032344959(224) c_paradee@hotmail.com, phimladaa@gmail.com 100.00 N