Principles and Techniques in Nursing
หลักการและเทคนิคการพยาบาล


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ศิรเมศร์ โภโค
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • เอกสารประกอบการสอนวิชาx59.doc
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Siramet Poko ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82(117) power_of_man@hotmail.com 100.00 N