Nursing Care of Persons with Mental Health Problems (Nu.1319)
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต (พย. 1319)


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาลย์
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • ปกเอกสารประกอบการสอนวิชาx.doc
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Tritaporn Sroysungwan ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82(202) noktrita@hotmail.com,noktrita@gmail.com 100.00 N