Family and Community Nursing I (Nu. 1209)
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 (พย. 1209)


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม
ครั้งที่ ::  1
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
คำค้น ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • ปกเอกสารประกอบการสอนวิชาx.doc
  • คำนำ.doc
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Phimlada Anansirikasem ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82(202) c_paradee@hotmail.com, phimladaa@gmail.com 100.00 N