Show All PDF Close modal

สิ่งที่เกิดข้ึนแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ

ชื่อ ดร.อัญญา ปลดเปลื้อง
ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
อีเมล anya_p12@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
99 หมู่ 3 ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทร 032-330479-82 ต่อ 109

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  ตุลาคม


       บูรณาการการเรียนการสอนกับ บริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่น 18 เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยใช้ภูมิปัญญาไทย

 •   ปีงบประมาณ 2560

  สิงหาคม


       พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


  มีนาคม


       พัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2559


  ตุลาคม


       วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

 •   ปีงบประมาณ 2559

  เมษายน


       พัฒนานักศึกษา และการบริการวิชาการ ชุมชนจิตบริการเนื่องในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2558


  ตุลาคม


       วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558